Računska elektromagnetika

Visokošolski učitelji: Hajdinjak Melita
Sodelavci: Gyergyek Tomaž
Število kreditnih točk: 5
Koda predmeta: 64805Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

  • Vpis v letnik študija

Vsebina:

  • Osnovne enačbe elektromagnetnega polja (Maxwellove enačbe v različnih oblikah, robni in mejni pogoji, pogoji v neskončnosti, singularnosti v polju, absorbcijski mejni pogoji).
  • Formulacije elektromagnetnih problemov.
  • Metode za numerično reševanje elektromagnetnih problemov (metoda končnih diferenc, metoda končnih elementov, metoda robnih elementov, metoda multipolov, hibridne metode, ostale metode).
  • Reševanje diskretiziranih sistemov enačb (dekompozicijske metode, metode konjugiranih gradientov, iteracijske metode, reševanje problemov lastnih vrednosti).

Cilji in kompetence:

Seznanitev z numeričnimi metodami za izračun elektromagnetnih polj

Predvideni študijski rezultati:

S pomočjo pridobljenega znanja bi študent izračunal parametre izbranega elektromagnetnega sistema

Metode poučevanja in učenja:

  • Predavanja

Gradiva

  1. Thomas Rylander, Par Ingellstrom, Anders Bondeson: Computational Electromagnetics, Springer, 2012
  2. Jiang-Ming Jin: Theory and Computation of Electromagnetic Fields,Wiley , 2010
  3. Yijun Liu; Fast Multipole Boundary Element Method, Cambridge UP, 2014
  4. Jean Van Bladel: Electromagnetic Fields, IEEE Press, 2007