Interaktivnost in uporabniška izkušnja v multimedijskih sistemih

Visokošolski učitelji: Pogačnik Matevž
Število kreditnih točk: 5
Koda predmeta: 64874Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Poznavanje informacijskih in komunikacijskih tehnologij in storitev.

Vsebina:

Uvod: Gradniki, arhitekture in storitve interaktivnih multimedijskih sistemov.
Interaktivnost: Principi interaktivnosti in modalnosti upravljanja naprav (glas, geste, različne naprave in upravljalniki, drugi zaslon (second screen).
Uporabniška terminalna oprema in senzorji (naprede vhodno-izhodne naprave za interakcijo).Tehnološki aspekti povezovanja interaktivnih naprav z multimedijskimi storitvami.
Uporabniška izkušnja: pomembnost dobre uporabniške izkušnje, postopki načrtovanja in evalvacije uporabniških vmesnikov in uporabniške izkušnje (uporabniško usmerjeno načrtovanje). Specifike različnih skupin uporabnikov. Prilagajanje storitev in vmesnikov uporabnikom in kontekstu uporabe (personalizacija).

Cilji in kompetence:

 • Razume osnove delovanje multimedijskih sistemov. Pozna principe interaktivnosti in je sposoben oceniti primernost različnih modalnosti interakcije za izbrano napravo in storitev. Razume tehnološke aspekte delovanja, interaktivnih sistemov, vključno z razumevanjem tipov in delovanja terminalne in senzorske opreme.
 • Pozna principe načrtovanja in evalvacije uporabniških vmesnikov s poznavanjem specifik različnih skupin uporabnikov.

Predvideni študijski rezultati:

 • Poznavanje osnovnih gradnikov, arhitektur in storitev v multimedijskih sistemih.
 • Razumevanje principov interaktivnosti s poznavanjem različnih modalnosti interakcije in primernostjo njihove uporabe v različnih storitvah in napravah. Poznavanje tehnoloških aspektov integracije upravljalnih naprav in storitev.
 • Razumevanje pomembnosti uporabniške izkušnje v multimedijskih storitvah, poznavanje postopkov uporabniško usmerjenega načrtovanja in evalvacije uporabniških vmesnikov. Razumevanje razlik in potreb različnih uporabniških skupin v smislu preprostosti interakcije in uporabe storitev.

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja ali mentorsko delo
 • Seminar

Gradiva

 1. Vaughan T.; Multimedia: Making it work, McGraw -Hill Osborne media; 2010
 2. Bassi A., Bauer M., Fiedler M., Kramp T., Kranenburg R.; Enabling Things to Talk: Designing IoT solutions with the IoT Architectural Reference Model;Springer Open, 2013
 3. Albert W., Tullis T.; Measuring the user experience: collecting, analyzing, and presenting usability metrics; Elsevier, 2013.
 4. Krug, S.; Don't Make Me Think, Revisited: A Common Sense Approach to Web Usability (3rd Edition); New Riders; 2014.
 5. Rogers, Y., Sharp, H., Preece, J.; Interaction Design: Beyond Human - Computer Interaction (3rd edition); Wiley, 2011.