Operacijske raziskave

Visokošolski učitelji: Košir Andrej
Sodelavci: Kunaver Matevž
Število kreditnih točk: 5
Koda predmeta: 64873Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

  • Vpis v 1. letnik dok. študija

Vsebina:

Algoritmi, računska in spominska zahtevnost, podatkovne strukture. Teorija grafov (predstavitev, lastnosti, osnovni algoritmi). Uvod v operacijske raziskave in optimizacijo. Optimizacijska naloga (formulacija, kriterij, množice rešitev). Linearno in celoštevilsko programiranje (simpleksna metoda, pomembni primeri). Analiza omrežij (maksimalni pretok, minimalna cena, najkrajše poti), Nelinearna optimizacija (gradientne in Newtonove metode, optimizacija pri pogoju). Kombinatorična optimizacija. Teorija iger. Markovske verige (klasifikacija stanj, ergodičnost). Teorija časovnih vrst. Teorija čakalnih vrst. Hevristična optimizacija. Merjenja mnenja uporabnikov in kvaliteta storitev. Osnove poslovne inteligence v TK. Izbrani optimizacijski problemi v TK (načrtovanje topologije, optimalno dodeljevanje virov, optimalno usmerjanje, določanje cenovne politike)

Cilji in kompetence:

Razumevanje formulacije in reševanja optimizacijskih nalog. Razumevanje povezave med formulacijo problema in računalniško podprtim reševanjem. Prepoznavanje tipa optimizacijskega problema v zvezi z izbiro računalniškega reševanja. Razumevanje zadovoljstva uporabnikov in poslovne inteligence kot optimizacijske funkcije.

Predvideni študijski rezultati:

Razvoj in uporaba spretnosti izvedbe optimizacije praktičnih problemov. Formulacija, prepoznava tipa in reševanje kompleksne optimizacije. Izbira ustrezne formulacije optimizacijskega problema in izbira najustreznejše obstoječih računalniških orodij reševanja optimizacije.

Metode poučevanja in učenja:

  • predavanja,
  • konzultacije

Gradiva

  1. P. Saengudomlert: Optimization for Communications and Networks, CRC Press, 2012.
  2. A. Dutta, H. Schulzrinne: Mobility Protocols and Handover Optimization: Design, Evaluation and Application, John Wiley & Sons, 2014.
  3. R. Srikant, L. Ying: Communication Networks: An Optimization, Control and Stochastic Networks Perspective, Cambridge university press, 2014.
  4. M. W. Carter, C. C. Price: Operations Research, A Practical Introduction, CRC Press, 2000.
  5. M. G.C. Resende and P. Pardalos: Handbook of Optimization in Telecommunications, Springer, 2006.
  6. A. Košir: Operacijske raziskave v telekomunikacijah, Založba FE in FRI, 2013.