Izbrana poglavja vodenja kompleksnih sistemov

Visokošolski učitelji: Atanasijević-Kunc Maja
Sodelavci: Blažič Sašo, Mušič Gašper
Število kreditnih točk: 5
Koda predmeta: 64833Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Vpis na doktorski študij.
 • Zaželeno je poznavanje osnov teorije sistemov, dinamičnih sistemov in osnov načrtovanja vodenja sistemov ter programskega paketa Matlab.

Vsebina:

Vsebina predmeta obsega predvesem obravnavo naslednje snovi:

 • uvod v kompleksne sisteme (opis in matematične predstavitve kompleksnih sistemov:
 • nezanesljivosti modelov, multivariabilni in veliki sistemi, sistemi z zakasnitvami, fazno -neminimalni sistemi, nelinearni in časovno-spremenljivi sistemi, kombinirani zvezno-diskretni sistemi)
 • predstavitev težavnih lastnosti s pomočjo kvalitativnih in kvantitativnih funkcij analize,
 • predstavitev nekaterih možnosti načrtovanja vodenja, ki vključujejo tudi koncepte optimalnosti (na impliciten oz. ekspliciten način):
  • problem optimalnega vodenja (principi
  • in kriteriji, linearni kvadratični regulator,
  • observatorji stanj, kombinacija metod
  • optimalnega načrtovanja z modernimi
  • metodami načrtovanja),
  • adaptivno načrtovanje,
  • hierarhično in porazdeljeno vodenje,
  • sistemi mrežnega vodenja,
 • razširitev rezultatov na razvoj ekspertnih sistemov,
 • tehnologija izvedbe vodenja kompleksnih sistemov (računalniški sistemi za vodenje in programirljivi krmilniki, programska oprema, omrežne tehnologije, industrijski informacijski sistemi).

Cilji in kompetence:

Cilji predmeta so:

 • predstaviti lastnosti dinamičnih sistemov, ki jih uvrščajo med težavne za vodenje,
 • predstaviti matematična orodja za obravnavo teh lastnosti,
 • predstaviti nekatere značilne metode in pristope načrtovanja tovrstnih sistemov,
 • predstaviti praktične vidike realizacije vodenja kompleksnih sistemov.

Glede na širino področja bomo lahko problematiko prilagodili tudi specifičnim potrebam posameznega študenta.

Predvideni študijski rezultati:

 • poznavanje in razumevanje lastnosti dinamičnih sistemov,
 • razumevanje, zakaj je dosegljiva kvaliteta obnašanja nekaterih sistemov omejena,
 • poznavanje nekaterih značilnih metod načrtovanja vodenja kompleksnih sistemov,
 • razumevanje problemov, ki so pomembni pri realizaciji načrtanih rezultatov vodenja.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja in seminarsko delo

Gradiva

 1. S. Skogestad, I. Postlethwaite, Multivariable Feedback Control, Analysis and Design, John Wiley and Sons Ltd, Chichester, 2006.
 2. P. Jackson: Introduction to Expert Systems, Addison - Wesley, Harlow, 1999.
 3. Astrom, Wittenmark, Adaptive control, Addison-Wesley Longman Publishing Co., Inc. Boston, MA, USA, 1994.
 4. R. Karba, M. Atanasijević-Kunc, Multivariabilni sistemi, Založba FE in FRI, 2010.
 5. M. Atanasijević-Kunc, Multivariabilni sistemi, predstavitev, analiza in načrtovnje skozi primere, Založba FE in FRI, 2004.
 6. J. Stenerson, Fundamentals of Programmable Logic Controllers, Sensors and Communication, Third Edition, Pearson/Prentice Hall, 2004.