Načrtovanje digitalnih elektronskih sistemov

Visokošolski učitelji: Žemva Andrej
Sodelavci: Trost Andrej
Število kreditnih točk: 5
Koda predmeta: 64816Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Vpis v letnik

Vsebina:

 • Sistemi v integriranem vezju. Tehnologija in gradniki vezij. Potek načrtovanje digitalnih elektronskih sistemov. Načrtovanje v jeziku VHDL. VHDL podatkovni tipi in modeli RTL. VHDL komponente, podprogrami in paketi. Komunikacijski vmesniki in vodila. USB in LIN vmesniki. Predstavitev vgrajenih IP (Intellectual Property) jeder: procesorji, pomnilniki, komunikacijske enote. Uporaba mehkih procesorskih jeder v programirljivih vezjih.
 • Hkratno načrtovanje strojne in programske opreme in modeliranje funkcionalnosti v višjenivojskih jezikih: SystemC, SpecC, UML. Analiza zmogljivosti in delitev na strojni in programski del. Optimizacija načrtovalskega postopka strojne in programske opreme.
 • Testiranje digitalnih elektronskih sistemov. Modeliranje napak, simulacija vezij z napakami, avtomatsko generiranje testnih vzorcev. Načrtovanje vezij za obrobno in vgrajeno testiranje. Možnost optimizacije vezij z upoštevanjem testiranja.

Cilji in kompetence:

Posredovati temeljne raziskovalne in razvojne segmente na področju snovanja kompleksnih digitalnih elektronskih sistemov.

Predvideni študijski rezultati:

 • Študent bo usvojil analizo in sintezo kompleksnih digitalnih elektronskih sistemov.
 • Na različnih načrtovalskih nivojih in z različnimi jeziki za opis vezij bo sposoben zasnovati in izdelati digitalni elektronski sistem.

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja in vaje.

Gradiva

 1. R. Tocci, N. Widmer, G. Moss, Digital Systems: Principles and Applications, Prentice Hall, 2011.
 2. Ciletti M.D., Advanced Digital Design with the Verilog HDL, Prentice Hall 2011.
 3. M.M. Mano, Digital Design, Prentice Hall, 2013.
 4. R. Tokheim, Digital Electronis: Principles and Application, McGraw-Hilll, 2014.
 5. A. Trost, Načrtovanje digitalnih vezij v jeziku VHDL, Založba FE/FRI 2013.