Optimizacija pri avtomatizaciji načrtovanja elektronskih vezij

Visokošolski učitelji: Tuma Tadej
Sodelavci: Bürmen Arpad
Število kreditnih točk: 5
Koda predmeta: 64815Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

  • Osnovna znanja metod računalniškega načrtovanja analognih elektronskih vezij in izkušnje pri uporabi programskega orodja SPICE.

Vsebina:

  • Definicija pojmov in opis optimizacijskih postopkov. Neomejeni postopki: gradientni postopki prvega in drugega reda, direktni postopki, genetski algoritmi. Omejeni postopki: omejitve parametrov, uporaba kazenskih funkcij, transformacija parametrov. Občutljivost analognih vezij v frekvenčnem in časovnem prostoru.
  • Predstavitev optimizacijskega programskega paketa. Aplikacija simpleksnega algoritma in njegova paralelizacija. Izbira začetne točke. Definicija meril in oblikovanje kriterijske funkcije. Vključevanje robnih vrednosti v kriterijsko funkcijo. Lastnosti kriterijske funkcije (profil, šum). Demonstracija zagona programa in pridobivanje rezultatov.
  • Srednje velik optimizacijski primer iz industrijskega okolja, katerega je še mogoče obravnavati na posameznih delovnih postajah. Individualna optimizacija večjega analognega sklopa z uporabo masivno paralelnega računalnika in analiza rezultatov.

Cilji in kompetence:

Teoretična znanja na področju optimizacije analognih elektronskih vezij. Pridobiti praktične izkušnje pri delu s programskih orodjem SPICE.

Predvideni študijski rezultati:

Študent je sposoben samostojno načrtovati analogna integrirana vezija.

Metode poučevanja in učenja:

  • Individualne konzultacije,
  • vodeno seminarsko delo,
  • samostojno projektno delo.

Gradiva

  1. TUMA, Tadej, BÜRMEN, ArpadCircuit Simulation with SPICE OPUS, Theory and Practice. Springer, 2009, Approx. 480 p. 158 illus., Hardcover ISBN: 978-0-8176-4866-4, A Birkhäuser book.
  2. Web page of SPICE OPUS (www.spiceopus.si)