Zanesljivost v elektroenergetiki

Visokošolski učitelji: Čepin Marko
Sodelavci: Čepin Marko
Število kreditnih točk: 5
Koda predmeta: 64810Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

  • Vpis v letnik.

Vsebina:

  • Osnovni principi zanesljivosti, varnosti, tveganja in njihove medsebojne povezave. Osnove verjetnostnega računa, teorije množic in Boolove algebre.
  • Merila zanesljivosti sistemov ter varnosti objektov in naprav. Kriteriji tveganja. Princip odločanja z upoštevanjem tveganja.
  • Metode za ocenjevanje varnosti in zanesljivosti – teorija in primeri: verjetnost nepokrivanja porabe, indeksi distribucije (indeks povprečnega trajanja prekinitev napajanja v sistemu, indeks povprečne frekvence prekinitev napajanja v sistemu), efektivna zmožnost napajanja bremena, drevo odpovedi, drevo dogodkov. Odpovedi s skupnim vzrokom – metode in primeri.
  • Izboljševanje zanesljivosti elektroenergetskih sistemov in postrojev: redundanca, neodvisnost in ločenost, raznolikost, varne odpovedi, načelo enojne odpovedi.

Cilji in kompetence:

Študent bo spoznal osnovne informacije o varnosti in zanesljivosti v elektroenergetiki. Soočil se bo z uporabo metod in kazalcev zanesljivosti. Pridobil bo znanje o pomenu zanesljivosti komponent in sistemov, ter o njihovem vplivu na varnost in ekonomičnost postrojev. Razvijal bo čut odgovornosti za zanesljivo in varno uporabo energije ter za spodbujanje varnostne kulture.

Predvideni študijski rezultati:

Sposobnost ocene razmerja med izboljševanjem zanesljivosti in posledičnim povečevanjem stroškov. Kritična presoja smiselnosti vplivov investicij v realnih elektroenergetskih sistemih glede na izboljšanje kazalcev zanesljivosti.

Metode poučevanja in učenja:

  • Predavanja ali individualne konzultacije,
  • mentorstvo seminarske naloge.

Gradiva

  1. M. Čepin, Assessment of Power System Reliability, Springer, 2011
  2. Grid Reliability and the Impact on Plant Risk and the Operability of Offsite Power, Generic Letter 2006-02, US NRC, Washington, 2006:
  3. http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/gen-comm/gen-letters/2006/gl200602.pdfM. M. Čepin, Advantages and difficulties with the application of methods of probabilistic safety assessment to the power systems reliability, Nuclear Engineering and Design, 2012, vol. 246, str. 134-140