Obratovanje elektroenergetskega sistema v tržnem okolju

Visokošolski učitelji: Pantoš Miloš
Število kreditnih točk: 5
Koda predmeta: 64808Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Vpis na doktorski študij.

Vsebina:

Vpliv trga z električno energijo na delovanje elektroenergetskega sistema: vloga proizvajalcev, vloga in zahteve odjemalcev, vloga in omejitve prenosnega in razdelilnega omrežja, nove metode za analizo stacionarnih stanj in občutljivostne analize, izračun optimalnih pretokov moči glede na različne kriterije. Sistemske storitve: napoved obremenitev in rezerve delovne moči, regulacija delovne moči in frekvence, regulacija napetosti in jalove moči, nove metode za ocenjevanje napetostne stabilnosti, zagotavljanje sistemskih storitev. Zanesljivost elektroenergetskega sistema, zanesljivostni indeksi v dobavi električne energije porabnikom, zadostnost izgradnje omrežja. Uporaba verjetnostnih konceptov v delovanju sistemov in pri trgovanju z električno energijo in drugimi energenti.

Cilji in kompetence:

Študenti si bodo ustvarili celostno sliko o delovanju elektroenergetskega sistema v tržnih razmerah. Poleg osnov o delovanju elektroenergetskih sistemov bo poudarek tudi na različnih modelih trgov z električno energijo: fizični trgi, finančni trgi, bilateralno trgovanje, ogranizirani trgi, dražba, urno trgovanje, sprotno trgovanje, izravnalni trg, trgovanje s čezmejnimi prenosnimi zmogljivostmi, zagotavljanje sistemskih storitev itn. Osrednja tema predmeta pa je predstavitev vpliva omenjenih načinov trgovanja na obratovanje elektroenergetskega sistema.

Predvideni študijski rezultati:

Znanje in razumevanje:

Študenti bodo razumeli delovanje elektroenergetskih sistemov, spoznali načine trgovanja z električno energijo in vplive trgovanja na obratovanje elektroenergetskih sistemov. S pridobljenim znanjem bodo študenti sposobni reševati osnovne probleme na področju obratovanja elektroenergetskih sistemov in trgovanja z električno energijo.

Uporaba:

Splošni pregled na področju delovanja elektroenergetskih sistemov in trgovanja z električno energijo.

Refleksija:

Razumevanje pomena analiz pri zagotavljanju zanesljivega delovanja elektroenergetskega sistema in pri trgovanju z električno energijo. Zmožnost povezovanja specifičnih strokovnih znanj v celotno sliko.

Prenosljive spretnosti:

Sposobnost sodelovanja pri vodenju obratovanja elektroenergetskih sistemov in pri trgovanju z električno energijo.

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja ali seminarske naloge,
 • projekti,
 • avditorne
 • laboratorijske vaje za utrjevanje pridobljenega znanja.

Gradiva

 1. Gubina F., Delovanje elektroenergetskega sistema, Založba ULFE, 2006
 2. PANTOŠ, Miloš. Exploitation of electric-drive vehicles in electricity markets. IEEE transactions on power systems, ISSN 0885-8950. [Print ed.], May 2012, vol. 27, no. 2, str. 682-694, ilustr., doi: 10.1109/TPWRS.2011.2172005. [COBISS.SI-ID 8909908]
 3. REJC, Matej, PANTOŠ, Miloš. Short-term transmission-loss forecast for the Slovenian transmission power system based on a fuzzy-logic decision approach. IEEE transactions on power systems, ISSN 0885-8950. [Print ed.], Aug. 2011, vol. 26, no. 3, str. 1511-1521, ilustr., doi: 10.1109/TPWRS.2010.2096829. [COBISS.SI-ID 8345684]
 4. ŠMON, Ivan, PANTOŠ, Miloš, GUBINA, Ferdinand. An improved voltage-collapse protection algorithm based on local phasors. Electric power systems research, ISSN 0378-7796. [Print ed.], Mar. 2008, vol. 78, no. 3, str. 434-440, ilustr. [COBISS.SI-ID 6383444]
 5. PANTOŠ, Miloš. Stochastic generation-expansion planning and diversification of energy transmission paths. Electric power systems research, ISSN 0378-7796. [Print ed.], May 2013, vol. 98, str. 1-10, ilustr. http://dx.doi.org/10.1016/j.epsr.2012.12.017, doi: 10.1016/j.epsr.2012.12.017. [COBISS.SI-ID 9634132]
 6. BOŽIČ, Dušan, PANTOŠ, Miloš. Assessment of investment efficiency in a power system under performance-based regulation. Energy, ISSN 0360-5442. [Print ed.], Mar. 2013, vol. 51, no. 1, str. 330-338, ilustr., doi: 10.1016/j.energy.2012.11.038. [COBISS.SI-ID 9600852]
 7. PANTOŠ, Miloš. Market-based congestion management in electric power systems with increased share of natural gas dependent power plants. Energy, ISSN 0360-5442. [Print ed.], Jul. 2011, vol. 36, no. 7, str. 4244-4255, ilustr., doi: 10.1016/j.energy.2011.04.019. [COBISS.SI-ID 8345428]