Doktorska disertacija


Koda predmeta: 64869Opis predmeta

Ko je raziskovalno delo v zaključni fazi in ko je že mogoče podati sklepe v skladu s postavljenimi hipotezami oziroma raziskovalnimi vprašanji, doktorand članom KSDŠ, mentorju in somentorju odda osnutek doktorske disertacije in predstavi rezultate raziskovalnega dela, s poudarkom na glavnih ugotovitvah in prispevku k znanosti. Opravljena predstavitev obsega 10 KT. Ko senat članice sprejme disertacijo, doktorand predloži članici zahtevano število vezanih izvodov disertacije, elektronsko obliko disertacije pa odda v študijskem informacijskem sistemu članice.

Doktorand odda doktorsko disertacijo v elektronski in tiskani obliki skupaj s soglasjem mentorja in somentorja najkasneje v enem letu po zaključku zadnjega semestra študijskega programa oziroma v skladu s sklepom o podaljšanju statusa iz upravičenih razlogov.

Javni zagovor je akademska razprava med člani komisije in doktorandom. Glavni namen javnega zagovora je predstavitev doktorske disertacije.

V doktorskem delu pokaže kandidat poleg usposobljenosti za znanstveni način mišljenja in sposobnosti raziskovalnega dela tudi izvirne prispevke k znanosti, ki jih objavi v najmanj enem članku v prvem avtorstvu v reviji s faktorjem vpliva po SCIE, skladno z določili 9. člena Pravil o doktorskih disertacijah.

Doktorska disertacija je izvirni prispevek k znanosti, ki mora biti pripravljena v skladu z določili Statuta Univerze v Ljubljani, Pravilnika o doktorskem študiju Univerze v Ljubljani in pravili o doktorskem študiju.

Pravila in usmeritve za sestavljanje doktorske disertacije iz izvirnih znanstvenih člankov – UL FE

Gradiva