Predstavitev

Tretjestopenjski doktorski študijski program Elektrotehnika

Trajanje študijskega programa: 4 leta 
Število kreditnih točk ECTS študijskega programa: 240

Znanstveno disciplina: tehniške vede
Znanstveni naslov: doktor / doktorica znanosti
Okrajšava naslova: dr. pred imenom

Predstavitev doktorskega programa Elektrotehnika

Pravila in postopki na doktorskem študiju Univerze v Ljubljani

Pravilnik o doktorskih disertacijah UL FE

Pravila in usmeritve za sestavljanje doktorske disertacije iz izvirnih znanstvenih člankov – UL FE

Doktorski študijski program Elektrotehnika traja štiri leta, obsega 240 kreditnih točk (KT) in predstavlja po bolonjski shemi program tretje stopnje. Študijske obveznosti so ovrednotene po evropskem kreditnem sistemu ECTS (European Credit Transfer System), kar daje podlago za mednarodno izmenjavo študentov v državah, ki uporabljajo enak ali primerljiv kreditni sistem.

Študenti, vpisani v 1. letnik v študijskem letu 2019/20, se vpišete v 4-letni doktorski študij Elektrotehnika.

Študenti, ki ste se na doktorski študij vpisali do študijskega leta 2018/19, pa lahko zaključite po vpisanem programu 3-letni doktorski študij, če redno napredujete.

Študijski program Elektrotehnika neločljivo povezuje študij z znanstveno-raziskovalnim in razvojnim delom. Osrednji poudarek programa je na samostojnem kreativnem raziskovalnem delu študenta, ki ga usmerja mentor.

Program daje prednost izbirnosti pred obveznimi oblikami študija. Da bi primerno pokrili vse bolj razvejano področje sodobne elektrotehnike, je ponudba študijskih vsebin velika in raznolika. Izbirnost  daje študentu možnost zgodnjega načrtovanja lastne raziskovalne kariere in zasledovanja potreb bodočih delodajalcev. Ob tem preko obveznih seminarjev in z vključevanjem izbirnih generičnih vsebin (prenoslijivih spretnosti) zagotavljamo primerno širino izobrazbe. V programu je omogočena mobilnost tako v okviru organiziranih oblik študija kot individualnega raziskovalnega dela.

V času študija se od študenta pričakuje aktivno sodelovanje na domačih in mednarodnih znastvenih in strokovnih delavnicah in konferencah. Ob tem študent razvija veščine znanstvenega komuniciranja, kritične presoje dosežkov drugih in rezultatov lastnega raziskovalnega dela. Med bistvene obveznosti doktoranda spadata predlog in izdelava doktorske disertacije. V doktorskem delu pokaže kandidat poleg usposobljenosti za znanstveni način mišljenja in sposobnosti raziskovalnega dela tudi izvirne prispevke k znanosti, ki jih objavi v vsaj enem članku v znanstveni reviji s faktorjem vpliva.


Temeljni cilji programa so:

 • neločljivo povezovati študij z znanstvenoraziskovalnim in razvojnim delom,
 • razvijati znanstveni pristop, osvojiti znanstveni način mišljenja,
 • spodbujati poglobljeno razumevanje elektrotehnike in njene vpetosti v širši znanstveni kontekst,
 • spodbujati zasledovanje in obvladovanje najsodobnejših postopkov in tehnologij,
 • razvijati komunikacijske sposobnosti, sposobnosti poročanja o znanstveno raziskovalnih dosežkih, prenašanja znanja,
 • razvijati korekten ter kritičen odnos pri presoji dosežkov drugih in rezultatov lastnega dela,
 • izobraževati doktorje znanosti za kreativno znanstvenoraziskovalno in razvojno delo na področju elektrotehnike in širše.


Splošne kompetence, ki se pridobijo s programom, so:

 • sposobnost samostojnega kreativnega znanstveno raziskovalnega in razvojnega dela na področju elektrotehnike in širše,
 • sposobnost zasledovanja in korektne presoje najnovejših dosežkov na širšem področju elektrotehnike,
 • kritičen odnos do rezultatov lastnega raziskovalno razvojnega dela,
 • sposobnost aktivnega strokovnega sporazumevanja v pisni in ustni obliki,
 • sposobnost timskega dela s strokovnjaki z različnih področij,
 • poklicna, okoljska in socialna odgovornost.


Predmetnospecifične kompetence, ki se pridobijo s programom, so:

 • nadgrajevanje temeljnih elektrotehniških znanj,
 • sposobnost samostojnega kreativnega znanstveno raziskovalnega in razvojnega dela na področjih:
  • elektroenergetike, fotovoltaike,
  • elektronike, mikroelektronike, optoelektronike, mikrosenzorike in nanostruktur,
  • mehatronike, vgrajenih sistemov, inteligentnih sistemov avtomatike in robotike,
  • meroslovja in zagotavljanja kakovosti,
  • biomedicinske tehnike in informatike,
  • informacijskih in komunikacijskih ter multimedijskih tehnologij,
 • dopolnjevanje z znanji komplementarnih področij in splošnih veščin, posebej z veščinami komuniciranja v razvoju in raziskavah ter širše na podlagi načela izbirnosti in mobilnosti.

Pogoj za izkazovanje raziskovalne aktivnosti mentorja:

Sklep Senata UL o pogojih za izkazovanje raziskovalne aktivnosti mentorja na doktorskem študiju (velja od 18. 12. 2018 dalje)

Dopolnitev sklepa Senata UL o pogojih za izkazovanje raziskovalne aktivnosti mentorja na doktorskem študiju v primeru upravičene odsotnosti potencialnega mentorja

Dopolnitev pogojev za (so)mentorstvo na doktorskih študijskih programih

Seznam habilitiranih učiteljev in raziskovalcev, ki imajo pogoj za mentorstvo ali somentorstvo na doktorskem študiju

 

Učni načrti

Učni načrti doktorskega študijskega programa 3. stopnje Elektrotehnika

Predstavitveni zborniki

Predstavitveni zbornik: Elektrotehnika 2022/2023

Predstavitveni zbornik: Elektrotehnika 2021/2022

Predstavitveni zbornik: Elektrotehnika 2020/2021

Predstavitveni zbornik: Elektrotehnika 2019/2020 - štiri letni študij, velja za študente vpisane v 1. letnik v študijskem letu 2019/20