Vpisni pogoji in vpis

Vpis 2021/2022

Razpis za vpis v doktorske študijske programe UL za študijsko leto 2021/2022 je objavljen na spletni strani UL.

Število vpisnih mest: 50 - skupaj za državljane RS, državljane članic EU, za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce

Vpisni pogoji:

V doktorski študijski program Elektrotehnika se lahko vpiše, kdor je končal:

  • študijski program druge stopnje;
  • študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drug enovit magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 KT;
  • študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004;
  • študijski program za pridobitev magisterija znanosti, kandidatom se priznajo opravljene študijske obveznosti v obsegu 60 KT;
  • študijski program specializacije in je pred tem končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, kandidatom se priznajo opravljene studijske obveznosti v obsegu 60 KT;
  • študijski program za pridobitev specializacije in je pred tem končal visokošolski strokovni program, sprejet pred 11. 6. 2004, če je opravil dodatne študijske obveznosti v obsegu 36 KT, ki jih kandidatom določi pristojna komisija Fakultete za elektrotehniko iz predmetov 1. letnika programa 2. stopnje Elektrotehnika: štiri obvezne strokovne predmete odvisno od smeri ter dva izbirna strokovna predmeta;
  • enakovreden program druge univerze. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja, skladno s Statutom UL.

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:

Pri izbiri kandidatov se upošteva uspeh pri študiju druge stopnje na naslednji način:

  • Povprečna ocena druge stopnje brez ocene magistrskega dela z zagovorom, ali povprečna ocena univerzitetnega študija, sprejetega pred 11. 6. 2004, brez ocene diplomskega dela z zagovorom. Ocena x 7
  • Ocena magistrskega dela z zagovorom ali ocena diplomskega dela z zagovorom univerzitetnega študija, sprejetega pred 11. 6. 2004. Ocena x 3

V primeru omejitve vpisa bodo izbrani kandidati z večjim številom zbranih točk.

Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa:

Prvi prijavni rok bo odprt od 2. aprila 2021 do vključno 19. avgusta 2021 na portalu eVŠ. Uporabniška navodila po korakih za prijavo najdete TU.

Informativni dan bo 26. maja 2021. Za dodatne informacije lahko kandidati pišejo na elektronski naslov 

V začetku septembra bomo kandidate obvestili o izbiri in vpisnem postopku. Študent si pred vpisom izbere mentorja in najpozneje ob vpisu predloži njegovo pisno soglasje o prevzemu mentorstva in idejno zasnovo raziskovalnega dela. Mentor mu svetuje pri izbiri predmetov in ga usmerja med študijem.

Idejna zasnova raziskovalnega dela

Izjava mentorja

Priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja študija

Cenik šolnin za š.l. 2021/22

Sofinanciranje doktorskega študija