Pravila o doktorskih disertacijah

V skladu z določili Zakona o visokem šolstvu (uradno prečiščeno besedilo /ZViS-UPB3/ Ur.l. RS, st. 119/2006) doktorskim študijskim programom 3. stopnje Elektrotehnika, Interdisciplinarnim doktorskim študijskim programom 3. stopnje Bioznanosti - področje Nanoznanosti, Interdisciplinarnim doktorskim študijskim programom 3. stopnje Statistika, Pravili o organizaciji in delovanju Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, pravili in postopki o doktorskem študiju na Univerzi v Ljubljani ter Statutom Univerze v Ljubljani, je Senat Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani na redni seji dne 07. I 0. 2010 sprejel in na redni seji dne 3. 10.2013 dopolnil


PRAVILA O DOKTORSKIH DISERTACIJAH (velja samo za teme doktorskih disertacij, ki so bile prijavljene pred 14. 10. 2017)


I. SPLOŠNE DOLOČBE


1. člen
Pravila o doktorskih disertacijah (v nadaljevanju Pravila) določajo postopek za pridobitev znanstvenega naslova doktor/doktorica znanosti na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UL FE).

2. člen
UL FE je matična univerzitetna ustanova, ki izvaja doktorski študijski program Elektrotehnika za pridobitev doktorata znanosti in sodeluje v interdisciplinarnih doktorskih študijskih programih, ki jih organizira UL.

3. člen
Pravila podrobneje določajo pogoje in postopek za prijavo teme doktorske disertacije, postopek za oceno primernosti teme doktorske disertacije, postopek za oddajo doktorske disertacije, postopek za oceno doktorske disertacije, način objave rezultatov, način zagovora doktorske disertacije in postopek za odvzem doktorata znanosti.

4. člen
Pogoj za pridobitev znanstvenega naslova doktor/doktorica znanosti je, da kandidat uspešno opravi vse s programom določene študijske obveznosti v skupnem obsegu 180 KT, ki se zaključijo z uspešnim javnim zagovorom doktorske disertacije. Obveznost doktoranda je objava najmanj enega znanstvenega članka s področja doktorata v reviji, ki j o v času oddaje članka v recenzijo indeksira SCIE. Doktorand mora biti prvi avtor članka. Znanstveni članek mora biti objavljen oziroma sprejet v objavo pred predložitvijo disertacije v oceno. V primeru, da je znanstveni članek »sprejet v objavo s popravki«, presoja o izpolnjevanju te obveznosti Komisija za oceno doktorske disertacije.

5. člen
(Komisije)
Postopek za pridobitev znanstvenega naslova doktor/doktorica znanosti na Fakulteti za elektrotehniko
Univerze v Ljubljani vodi Znanstveno-raziskovalna komisija UL FE (ZRK).

6. člen
Primernost teme doktorske disertacije in doktorsko disertacijo oceni Komisija za oceno doktorske
disertacije (KODR). Člane in predsednika komisije imenuje Senat UL FE. Predlog za člane in
predsednika komisije pripravi ZRK v sodelovanju s katedro, v okviru katere deluje ali s katero sodeluje
kandidatov mentor.

7. člen
V KODR so imenovani strokovnjaki z doktoratom znanosti in veljavnim učiteljskim ali znanstvenim
nazivom, ki imajo znanstvena dela s področja disertacije. Komisijo sestavljajo skupaj s predsednikom vsaj trije redni člani. En redni član komisije je z druge univerze ali znanstveno raziskovalne ustanove. Mentor in somentor sta lahko pridružena člana komisije brez pravice ocenjevanja. Predsednik komisije je lahko le redni član komisije, ki je zaposlen na UL FE. Senat UL FE lahko ob obravnavi predloga ZRK imenuje dodatne člane komisije.

8. člen
Javni zagovor doktorske disertacije poteka pred Komisijo za zagovor doktorske disertacije (KZDR). Člane in predsednika komisije imenuje Senat UL FE na predlog ZRK. V komisiji so praviloma dekan ali prodekan kot predsednik in člani KODR. Predsednik komisije vodi postopek zagovora doktorske disertacije.

9. člen
(Mentorstvo)
Vsak študent doktorskega študija ima mentorja in po potrebi somentorja. Mentor in morebitni somentor
usmerjata doktoranda, mu svetujeta pri izdelavi doktorske disertacije, ter skrbita za ustrezno znanstveno raven disertacije.

10. člen
Mentor (in enako somentor) pri izdelavi doktorske disertacije je oseba, ki ima ustrezen visokošolski učiteljski ali znanstveni naziv ter ima izkazano raziskovalno aktivnost z ustrezno bibliografijo s področja teme doktorske disertacije.

11. člen
Študent izbere mentorja pred vpisom oziroma ob vpisu v doktorski študijski program. Mentorje imenuje
ZRK. V primeru interdisciplinarnosti ali več institucionalnosti raziskav lahko mentor predlaga tudi somentorja. Predlog za somentorstvo mora pisno utemeljiti. O utemeljenosti somentorstva odloča ZRK.

12. člen
Študent ima v skladu s študijskim programom pravico menjave mentorja do pričetka tretjega semestra
študija. O menjavi, s katero mora soglašati novi mentor, pisno obvesti starega mentorja in ZRK. Po
pričetku tretjega semestra pa o menjavi mentorja na podlagi utemeljene vloge študenta odloča ZRK.

13. člen
Mentor doktorandu mora biti zaposlen na UL. O izjemah (npr. priznani raziskovalci iz tujine) sklepa Senat UL. Mentor je lahko tudi oseba iz druge ustanove, če sodeluje v programu, ki ga (so)izvaja UL, oziroma je zaposlena na ustanovi (domači ali tuji), s katero ima UL sklenjen ustrezen sporazum oz. pogodbo o sodelovanju. V primeru, da je mentor iz druge ustanove, kjer se uporabljajo drugi nazivi, morajo biti le-ti primerljivi z nazivi na UL (izjava sodelujoče ustanove, da je oseba pri njih lahko imenovana za mentorja). Osnovni strokovni kriteriji in minimalni pogoji za izkazovanje raziskovalne aktivnosti mentorja so zapisani v pravilih in postopkih o doktorskem študiju na UL.


II. PRIJAVA DOKTORSKE DlSERTAClJE

14. člen
Kandidat, ki želi pridobiti doktorat znanosti, odda Študijskemu sektorju UL FE prijavo teme doktorske
disertacije. Pogoj za oddajo prijave teme doktorske disertacije je, da je kandidat pred tem opravil s programom določene študijske obveznosti za napredovanje po programu in je vpisan v doktorski študijski program.

15. člen
Prijava teme doktorske disertacije je napisana v slovenskem jeziku; predloži se v 3 izvodih.
Prijava teme doktorske disertacije obsega:

 • izpolnjen obrazec (obr. _ ), s katerim kandidat zaprosi za oceno primernosti teme doktorske disertacije;
 • v obrazcu mora biti naveden tudi naslov predlagane teme doktorske disertacije v slovenskem in
 • angleškem jeziku,
 • življenjepis s poudarkom na kandidatovem razvoju na znanstvenem področju,
 • kandidatovo bibliografijo,
 • predlog teme doktorske disertacije v obliki, ki je opredeljena v 16. členu teh pravil,
 • diplomsko listino o končanem izobraževanju kandidata, skladno s pogoji za vpis v doktorski študijski program.

Če Senat UL FE imenuje v Komisijo za oceno doktorske disertacije tujega strokovnjaka, mora kandidat
prijavo dopolniti še z izvodom predloga doktorske disertacije v angleškem jeziku.


16. člen
Predlog teme doktorske disertacije obsega:

 • naslov, ki sme imeti vključno s presledki največ 150 znakov, v slovenskem in angleškem jeziku,
 • opis ožjega znanstvenega področja, na katerega se nanašajo pričakovani izvirni prispevki doktorske disertacije in opis problematike,
 • utemeljitev pričakovanega prispevka k znanosti,
 • opis metodologije, ki jo bo kandidat uporabil pri izdelavi doktorske disertacije in
 • spisek relevantne literature.


III. ZAČETEK POSTOPKA

17. člen
ZRK oceni, ali je prijava popolna in v skladu s pravili za pridobitev doktorata znanosti na UL FE. Če ZRK ugotovi, da kandidatova prijava ni popolna, obvesti kandidata, da mora prijavo dopolniti v roku enega meseca. Če kandidat tega ne stori v predpisanem roku, se prijava zavrne. Ta rok se lahko podaljša na prošnjo kandidata iz upravičenih razlogov, vendar ne več kot za dodatna dva meseca.


lV. POTRDITEV TEME DOKTORSKE DISERTACIJE

18. člen
Primernost teme oceni KODR. Vsak član komisije odgovori na obrazcu (obr. _) na naslednja vprašanja:

 • ali predlagana tema doktorske disertacije sodi na področje kandidatovega študijskega programa,
 • ali je razvidna izhodiščna problematika, ki jo namerava kandidat obravnavati v disertaciji,
 • ali je predložena tema lahko predmet znanstvene obravnave in ali daje kandidatu dovolj možnosti za izviren prispevek k znanstvenemu področju predlagane disertacije,
 • ali je predlagana metodologija ustrezna, dovolj natančna in v skladu s konceptom hipoteze,
 • ali naslov (dolžina, natančnost, jezikovna primernost) in področje disertacije ustrezata predvideni vsebini,
 • ali ima kandidat primerno predizobrazbo za raziskovalno delo na področju predlagane disertacije,
 • ali ima kandidat zadostno predznanje za izvedbo predlaganih raziskav,
 • ali je v predlogu teme navedena najpomembnejša literatura s področja, ki ga kandidat namerava raziskovati v svoji disertaciji,
 • ali je bila javna predstavitev izvedena in ocenjena,
 • ali ocenjuje predlagano temo doktorske disertacije pozitivno, negativno ali zahteva popravo predloga (negativno oceno ali zahtevo za popravo predloga mora tudi obrazložiti).

Poleg tega poda mnenje o primernosti kandidatovega mentorja in morebitnega predlaganega somentorja. Pri oblikovanju mnenja upošteva merila, ki jih je sprejel Senat UL. Obrazec odda predsedniku komisije, ki koordinira delo članov in napise končno poročilo. Obrazci vseh članov komisije morajo biti priloženi h končnemu poročilu.


Kandidat javno predstavi predlagano temo doktorske disertacije pred člani KODR. Zunanjega člana
komisije lahko na javni predstavitvi nadomesti drugi član, ki izpolnjuje pogoje za člana komisije. Javno
predstavitev organizira katedra, v kateri deluje ali s katero sodeluje mentor. Oceno predstavitve se vključi v končno oceno primernosti teme doktorske disertacije. Člani komisije lahko že v času ocenjevanja predloga doktorske disertacije sporočijo kandidatu pripombe. To lahko storijo le enkrat, kandidat pa mora odgovoriti nanje v enem mesecu. Tudi če kandidat nanje ne odgovori, komisija napiše poročilo.

Člani komisije oddajo skupno poročilo najkasneje v dveh mesecih po prejemu gradiva. Če so predlagali dopolnitve teme doktorske disertacije, se rok lahko podaljša, vendar največ za en mesec.

19. člen
Pisno poročilo komisije je napisano v slovenskem jeziku in vsebuje:

 • naslov predlagane teme doktorske disertacije s pripisom »ocena primernosti teme doktorske disertacije«,
 • kratek prikaz problematike,
 • oceno raziskanosti področja,
 • mnenje, ali lahko upravičeno pričakujemo samostojen in izviren prispevek na znanstvenem področju, s
 • katerega je tema doktorske disertacije,
 • navedbo pričakovanega izvirnega prispevka,
 • oceno javne predstavitve teme doktorske disertacije,
 • sklep z navedbo, ali je predlog teme doktorske disertacije ocenjen pozitivno ali negativno (negativno
 • oceno je potrebno obrazložiti),
 • ime in priimek mentorja,
 • utemeljitev mentorstva oziroma somentorstva v skladu s 13. členom teh pravil,
 • vsebinsko utemeljitev v primeru predlaganega somentorja,
 • datum, in podpise vseh članov komisije.


V primeru, da je v komisiji član iz tujine, mora biti poročilu priložen angleški prevod ocene, ki ga
podpišejo vsi člani komisije, slovenskega izvoda poročila član iz tujine ne podpisuje.

20. člen
Na osnovi poročila KODR Senat UL FE odloči, ali se postopek nadaljuje ali ne. Lahko tudi odloči, da
mora kandidat temo spremeniti, dopolniti prijavo, ali kako drugače upoštevati pripombe komisije.

Pripombe mora kandidat upoštevati in v roku enega meseca oddati v Študijski sektor UL FE dopolnjeno prijavo. Kandidatov odgovor pregleda KODR in v roku enega meseca predloži pisno oceno popravkov, ki je dodatek k poročilu komisije. To oceno ponovno obravnava Senat UL FE. Če Senat UL 

FE sprejme pozitivno oceno primernosti teme doktorske disertacije, se poročilo KODR, skupaj z dokazili, pošlje v odobritev Senatu Univerze v Ljubljani.

Če Senat UL FE sprejme negativno oceno primernosti teme doktorske disertacije, se postopek ustavi.

VI. DOKTORSKA DISERTACIJA

21. člen
Rok za oddajo doktorske disertacije je največ štiri leta od dneva potrditve teme na Senatu Univerze v Ljubljani. 

K doktorski disertaciji je potrebno priložiti pisno soglasje mentorja in somentorja za oddajo dela. Soglasje je naslovljeno na Senat UL FE. 

Kandidat lahko predloži disertacijo v oceno tudi brez soglasja mentorja, vendar mora svojo odločitev pojasniti. Pojasnilo naslovi na Senat UL FE. 

Kandidat mora poleg doktorske disertacije predložiti tudi članek, v katerem je vsaj del rezultatov svojih raziskav objavil v reviji s faktorjem vpliva po SCIE. Če članek še ni bil objavljen v reviji, kandidat lahko predloži tipkopis s potrdilom o sprejemu članka v objavo. V oceno je potrebno predložiti toliko izvodov nevezane doktorske disertacije in kopij člankov oz. tipkopisov, kolikor je članov komisije in jih oddati v Študijski sektor UL FE.

Kandidat, ki iz opravičenih razlogov doktorske disertacije ne more predložiti v roku štirih let, lahko zaprosi za podaljšanje roka za oddajo, vendar ne več kot za eno leto, o čemer odloči Senat UL FE.

Če kandidat ni predložil doktorske disertacije pravočasno in pred iztekom roka ni zaprosil za podaljšanje roka za oddajo, pomeni, daje veljavnost prijavljene teme potekla.

22. člen
Doktorska disertacija je vezana v formatu A4 in ima približno 35 vrstic na stran. Na naslovni strani
disertacije je na sredini na vrhu napisano "Univerza v Ljubljani" in pod tem "Fakulteta za elektrotehniko", na sredini strani ime in priimek kandidata, pod njima "naslov doktorske disertacije" in pod njim "DOKTORSKA DISERTACIJA" ter spodaj na sredini "Ljubljana, letnica". 

Prva stran disertacije je enaka naslovnici, le da vsebuje se navedbo mentorja. Disertacija vsebuje povzetek v slovenskem jeziku v obsegu najmanj dveh strani, prevod povzetka v angleškem jeziku, uvod, besedilo, sklep, navedbo prispevkov k znanosti, izjavo o avtorstvu disertacije, spisek navedene literature in kazalo. Za stilno in slovnično pravilnost jezika je odgovoren kandidat. Navajanje literature in spisek literature sta urejena po bibliotekarskih pravilih. UL FE ima pravico do javne objave povzetka.

23. člen
Doktorska disertacija je praviloma napisana v slovenskem jeziku. Če je kandidat tuje narodnosti, ali če je mentor, somentor ali član komisij KODR ali KZDR tuj strokovnjak oziroma je disertacija nastala v okviru mednarodnega znanstvenega sodelovanja, je lahko doktorska disertacija napisana v angleškem jeziku. V tem primeru mora imeti povzetek v slovenskem jeziku obseg vsaj 10 odstotkov celotnega besedila.

Kandidat naslovi vlogo za pisanje doktorske disertacije v angleškem jeziku na Senat UL FE.

24. člen
Doktorska disertacija mora vsebovati jasno izrazen samostojen in izviren prispevek k znanosti. Objavljena dela so lahko smiselno vključena v doktorsko disertacijo. Doktorska disertacija je lahko sestavni del skupinskega dela, če je v njem nedvoumno opredeljen delež kandidata.

Za doktorsko disertacijo se lahko šteje tudi objavljeno znanstveno delo ali več takih del, ki pomenijo
zaokroženo celoto. Pri tem mora biti jasno opredeljen prispevek kandidata pri vsakem članku oziroma
znanstvenem delu posebej.

V vseh naštetih primerih mora biti doktorska disertacija urejena v skladu z določili 22. člena teh pravil.

25. člen
Doktorsko disertacijo oceni KODR. Vsi redni člani komisije (tudi predsednik) izdelajo ločena pisna poročila in jih naslovijo na Senat UL FE. Ovojnico z oznako "ZAUPNO" naslovijo na dekana, napišejo, za katerega kandidata je ocena in jo zapečatijo s podpisom preko zavihka zadnje strani. Za terminsko usklajevanje skrbi predsednik KODR. Zbrana poročila pregleda dekan in, če so vsa pozitivna, pozove predsednika komisije, da pripravi povzetek poročil vseh članov komisije, ki mora vsebovati usklajene prispevke znanosti, ter ga predloži Senatu UL FE.

26. člen
Poročilo doktorske disertacije obsega:

 • Naslov: "Ocena doktorske disertacije", ime in priimek kandidata, naslov doktorskega dela.
 • Predstavitev strukture disertacije, vsebine posameznih poglavij, tehnične dovršenosti naloge, uporabljene metodologije, stilne in slovnične pravilnosti besedila in uporabljene literature.
 • Analiza disertacije, v kateri član komisije oceni predvsem izvirnost prispevka in upravičenost načina njegovega dokazovanja, skladnost ožjega področja prispevka s področjem iz predloga doktorske disertacije. Izvirnost prispevka je potrebno razčleniti.
 • Sklepno ugotovitev, v kateri član komisije zapiše zaključno oceno disertacije (pozitivno ali negativno), kratko pojasnilo sklepa in naslov disertacije.
 • Poročilo je praviloma napisano v slovenskem jeziku. Če je član Komisije za oceno doktorske disertacije strokovnjak iz tujine, je lahko njegovo poročilo napisano v angleškem jeziku.

Vsak član komisije v svojem pisnem poročilu oceni:

 • izvirnost prispevka k znanosti,
 • skladnost ožjega področja izvirnega prispevka s področjem iz predloga doktorske disertacij e,
 • upravičenost načina dokazovanja izvirnega prispevka,
 • uporabljeno metodologij o,
 • stilno in slovnično pravilnost besedila,
 • izbor uporabljene Iiterature,
 • disertacijo za pozitivno ali negativno.

Čas za izdelavo poročila je dva meseca, od prejema doktorske disertacije v oceno.


27. člen
Senat UL FE na osnovi predloženih poročil in predloženega članka sprejetega v objavo, doktorsko disertacijo sprejme, zavrne, ali jo vrne kandidatu, da j o spremeni oziroma dopolni. Določi tudi rok za dopolnitev oziroma spremembo. Kandidat lahko doktorsko disertacijo popravi oziroma dopolni samo enkrat. Komisija za oceno doktorske disertacije jo ponovno pregleda in predloži Senatu UL FE nova poročila. Če kandidat v postavljenem roku ne popravi disertacije, se jo zavrne, postopek za pridobitev doktorata pa ustavi.


28. člen
Če Senat UL FE doktorsko disertacijo sprejme, imenuje Komisijo za zagovor doktorske disertacije in predlaga predsedniku komisije, da v soglasju s kandidatom in člani komisije določi datum in kraj zagovora doktorske disertacije.


29. člen
Po sprejemu ocene doktorske disertacije kandidat predloži vezano delo Komisiji za zagovor doktorske disertacije. Število izvodov je za tri večje od števila članov komisije.


30. člen
Določbe tega člena veljajo za vse komisije in odločitve, ki jih predvidevajo ta pravila.
Če visokošolski učitelj ali znanstveni delavec, ki ga je Senat UL FE imenoval v komisijo, v njej ne more sodelovati, o tem pisno obvesti dekana v roku desetih dni po prejemu pisnega obvestila o imenovanju ali po nastopu razloga za nesodelovanje. V tem primeru Senat UL FE na naslednji seji imenuje novega člana komisije.


Če mnenje komisije oziroma katerega izmed članov ni dovolj jasno, lahko Senat UL FE zahteva, da komisija poročilo dopolni; lahko pa komisijo tudi razširi z novimi člani. To lahko stori le enkrat.


Če Senat UL FE zahteva samo dopolnitev poročila, komisija to stori do naslednje seje Senata, če pa komisijo razširi z novimi člani, je rok za oddajo razširjenega oz. dopolnjenega poročila ponovno dva meseca.
 

Če član komisije ne predloži poročila v predpisanem roku in po opozorilu prodekana za znanstveno raziskovalno dejavnost ne navede ustreznega opravičila, ga Senat UL FE zamenja.


Če je mnenje komisije tudi po dopolnitvi nejasno, se odločanje odloži do naslednje seje Senata UL FE. Senat UL FE mora na naslednji redni seji sprejeti odločitev.


VII. ZAGOVOR DOKTORSKE DISERTACIJE
31. člen
Od sprejema doktorske disertacije do zagovora naj ne mine več kot en mesec. Vezane izvode disertacije kandidat odda najmanj 10 dni pred načrtovanim zagovorom Študijskemu sektorju UL FE.
Datum, čas in kraj zagovora so javno objavljeni na oglasni deski UL FE in v sredstvih javnega obveščanja vsaj 8 dni pred javnim zagovorom.


32. člen
Kandidat zagovarja doktorsko delo pred Komisijo za zagovor doktorske disertacij. Zagovor vodi predsednik komisije in poteka v slovenskem jeziku, v primerih iz 23. člena teh pravil pa v angleškem jeziku.
Zagovor se začne s predstavitvijo kandidata (biografski podatki), dotedanjega postopka in z branjem povzetka ocene doktorske disertacije. Nato kandidat v 30 do 45 minutah predstavi svojo doktorsko disertacijo, pri čemer lahko uporablja različne avdiovizualne pripomočke.
Po predstavitvi doktorske disertacije člani komisije postavijo kandidatu vprašanja. Prvi izpraševalec je predsednik KZDR. Zadnji lahko postavi vprašanja ali komentira doktorsko delo mentor. Na koncu imajo pravico do vprašanj tudi drugi navzoči.
Po zagovoru Komisija za zagovor doktorske disertacije sprejme sklep o uspešnosti zagovora doktorske disertacije.
O zagovoru disertacije se piše zapisnik. Sestavni del zapisnika so: ime doktoranda, naslov disertacije in datum zagovora, priloga s postavljenimi vprašanji in sklep o uspešnosti zagovora, ter kratko pojasnilo sklepa. Pri podpisih članov Komisije je navedena njihova vloga v komisiji. Predsednik Komisije slovesno prebere sklep kandidatu in navzočim pri zagovoru.


VIII. ODVZEM DOKTORATA ZNANOSTI
33. člen
Doktorat znanosti se odvzame tistemu, za katerega se ugotovi, da doktorska disertacija ni rezultat njegovih lastnih dosežkov in lastne ustvarjalnosti, oziroma če so rezultati potvorjeni. Postopek za odvzem lahko sproži vsakdo, ki utemeljeno dvomi o pristnosti dosežkov oziroma rezultatov doktorske disertacije.


Pisni predlog in obrazložitev za odvzem doktorata znanosti je potrebno nasloviti na dekana UL FE. Senat UL FE med svojimi člani izbere tričlansko komisijo za oceno predloga. Člani komisije, ki so sodelovali v postopku za pridobitev doktorata znanosti, ne morejo biti člani komisije v postopku za odvzem doktorata znanosti, Senat UL FE na osnovi te ocene ugotovi, ali obstajajo utemeljeni razlogi za uvedbo postopka odvzema doktorata znanosti. Predlog pošlje Senatu Univerze v Ljubljani, ki skladno s statutom UL odloči, ali se doktorat znanosti odvzame ali ne.
Če je bil dan predlog za odvzem doktorata se preden je bil kandidat promoviran, rektor odloži promocijo do konca postopka, v katerem se ugotavlja upravičenost za odvzem, vendar največ za tri mesece od datuma prejema predloga.


34. člen
Študijski sektor UL FE vodi seznam podeljenih in odvzetih doktoratov znanosti, knjižnica pa hrani po en izvod doktorskih disertacij.


IX. PREHODNE IN KONCNE DOLOCBE
35. člen
Postopki za pridobitev doktoratov, ki so se začeli pred začetkom veljavnosti teh pravil, se nadaljujejo in končajo po doslej veljavnih pravilih. Kandidat se lahko odloči za postopek po teh pravilih ob soglasju mentorja.


36. člen
Določbe teh pravil tolmači Senat UL FE. Spremembe in dopolnitve teh pravil sprejema Senat UL FE na predlog ZRK.


37. člen
Pravila pričnejo veljati osmi dan po sprejetju na Senatu UL FE.
V Ljubljani, 3. 10. 2013