Pravilnik o preverjanju podobnosti vsebin

Na podlagi 47. in 127. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 8/05, 118/05, 72/06, 76/06 - popr., 59/07, 81/07, 82/07 - popr., 5/08, 42/08, 62/08, 3/09, 14/09, 38/09, 48/09, 55/09, 3/10, 47/10, 18/11, 26/11, 89/11, 26/12, 38/12, 56/12, 50/12, 106/12, 35/13, 83/13, 22/14, 35/14, 57/14, 16/15, 82/15 in 92/15) je Senat Univerze v Ljubljani, po pridobljenem mnenju Študentskega sveta UL (2. redna seja ŠS UL dne 7. 4. 2015), na 23. seji dne 22. 12. 2015 sprejel

 

Pravilnik o preverjanju podobnosti vsebine elektronske oblike pisnega zaključnega dela študija in pogojih za začasno nedostopnost vsebine pisnega zaključnega dela študija

 

1. člen

(namen pravilnika)

S tem pravilnikom se urejajo način in pravila preverjanja podobnosti vsebine elektronske oblike pisnega zaključnega dela študija, ki se izvaja z namenom preprečevanja plagiatorstva pri izdelavi pisnih zaključnih del študija, ter pogoji za začasno nedostopnost vsebine pisnega zaključnega dela študija v tiskani in elektronski obliki.

 

I. PREVERJANJE PODOBNOSTI VSEBINE ELEKTRONSKE OBLIKE PISNEGA ZAKLJUČNEGA DELA ŠTUDIJA

2. člen

(definicija plagiatorstva)

Plagiatorstvo predstavljajo vsi načini prisvajanja katere koli oblike tujega avtorskega dela in nespoštovanja moralnih pravic avtorja, zlasti pa:

 • predstavljanje tujega dela kot lastno,
 • kopiranje besedila ali drugih vrst avtorskih del, vključno s slikovnim in notnim gradivom, avdioposnetki, avdiovizualnimi deli, računalniškimi programi, skicami, načrti …, nekoga drugega brez navedbe vira oz. avtorstva,
 • kopiranje stavka in spreminjanje besed v njem brez navajanja vira oz. avtorstva,
 • opustitev grafičnih oblik v navedbi besedila, ki nedvoumno kažejo, da gre za navedek,
 • podajanje nepravilnih ali zavajajočih podatkov o viru navedbe.

 

3. člen

(pisna zaključna dela študija, ki so izdelana po uvedbi rednega preverjanja podobnosti vsebine)

 1. Vsako pisno zaključno delo študija na UL se glede podobnosti vsebine z drugimi deli pred zagovorom preveri s programsko opremo za preverjanje podobnosti vsebine, ki je povezana s študijskim informacijskim sistemom članice UL (v nadaljevanju: programska oprema). Študent ob oddaji dela podpiše izjavo o istovetnosti tiskane in elektronske oblike pisnega zaključnega dela študija. Po oddaji elektronske oblike pisnega zaključnega dela študija v študijskem informacijskem sistemu članice UL se avtomatsko izvede preverjanje podobnosti in izdela analizo, ki se shrani v študijskem referatu članice UL.
 2. Mentor in somentor/-ji (če so bili imenovani) v desetih delovnih dneh preverijo dele vsebine pisnega zaključnega dela študija, ki jih je programska oprema označila kot enake oziroma podobne. Pri tem uporabijo analizo programske opreme in/ali interaktivni prikaz podobnosti v programski opremi ter pisno zaključno delo študija, ki je predmet preverjanja. V vizualnem in vsebinskem pregledu presodijo, ali je študent podobne dele besedila ustrezno označil kot citirane in navedel vire ali pa gre za plagiat.
 3. Če mentor in somentor/-ji (če so bili imenovani) v desetih delovnih dneh ne preverijo previsokega deleža podobne vsebine, študijski referat članice UL seznani prodekana za izobraževalno dejavnost.
 4. Mentor in somentor/-ji (če so bili imenovani) lahko delo odobrijo, če so podobne vsebine pravilno citirane in je pisno zaključno delo študija v zahtevanem deležu rezultat študentovega samostojnega dela, ali zahtevajo, da študent delo ustrezno popravi. V primeru, ko so izpolnjeni pogoji za uvedbo disciplinskega postopka, zadevo posredujejo disciplinskemu organu oz. pristojni osebi za uvedbo postopka.
 5. Če so mentor in somentor/-ji (če so bili imenovani) zahtevali, da študent pisno zaključno delo študija popravi, študent popravljeno delo ponovno odda v študijskem informacijskem sistemu članice UL. S programsko opremo se ponovno preveri podobnost vsebine z deli v korpusu programske opreme in izdela analizo, ki se shrani v študijskem referatu članice UL.
 6. Mentor in somentor/-ji v naslednjih desetih delovnih dneh delo odobrijo, če so podobne vsebine pravilno citirane in je pisno zaključno delo študija v zahtevanem deležu rezultat študentovega samostojnega dela in pri zaključnem delu študija na 3. stopnji delo posredujejo v nadaljnjo obravnavo. Če zaključno delo študija ni ustrezno popravljeno, mentor in somentor/-ji pisno zaključno delo študija negativno ocenijo, če gre za zaključno delo študija na 3. stopnji pa študijski referat posreduje analizo skupaj z doktorsko disertacijo in mnenjem mentorja in somentor/-jev senatu članice, ki odloči o zaključnem delu študija. V primeru, ko so izpolnjeni pogoji za uvedbo disciplinskega postopka, mentor in somentor/-ji zadevo posredujejo disciplinskemu organu oz. pristojni osebi za uvedbo postopka.
 7. Oseba, ki je na članici UL pooblaščena za uporabo programske opreme za preverjanje podobnosti vsebine, izbriše datoteko pisnega zaključnega dela študija, v katerem je bilo zaznano plagiatorstvo, v korpusu programske opreme, ko je oddana popravljena različica pisnega zaključnega dela študija (če programska oprema za preverjanje podobnosti vsebine sama ne briše starejših različic), ali datoteko dela, ki ni bilo ustrezno popravljeno. Datoteka ostane shranjena v študijskem informacijskem sistemu članice UL.

 

4. člen

(pisna zaključna dela študija, za katera je bila naknadno ugotovljena možnost podobnosti vsebine)

 1. Če je bil v skladu s Statutom UL uveden postopek odvzema znanstvenega oziroma strokovnega naslova, se podobnost vsebine lahko preveri tudi za pisna zaključna dela diplomantov, pri čemer se pri preverjanju upoštevajo standardi citiranja, ki so veljali v času oddaje pisnega zaključnega dela študija.
 2. Če je pisno zaključno delo študija izvorno digitalno, se besedilna datoteka dela preko uporabniškega imena shrani v programsko opremo, ki sestavi analizo o podobnosti in omogoči interaktivni pregled podobnosti z deli v korpusu programske opreme.
 3. Komisija treh visokošolskih učiteljev, ki jo imenuje senat, pregleda podobnost dela z drugimi deli in senatu posreduje ločena pisna poročila.

 

5. člen

(obravnava datoteke pisnega zaključnega dela študija po odvzemu naslova)

1. Če je bil zaradi plagiatorstva odvzet strokovni oziroma znanstveni naslov in je bila pri preverjanju podobnosti vsebine pisnega zaključnega dela študija uporabljena programska oprema, datoteka tega dela ostane v korpusu programske opreme za preverjanje podobnosti vsebine.

2. Če je bil zaradi plagiatorstva odvzet strokovni oziroma znanstveni naslov in je bilo pisno zaključno delo študija shranjeno v Repozitoriju UL:

 • skrbnik študijskega informacijskega sistema članice UL ustrezno označi datoteko v študijskem informacijskem sistemu članice UL,
 • skrbnik Repozitorija UL izbriše datoteko dela v Repozitoriju UL,
 • skrbnik dokumentnega sistema UL ustrezno označi datoteko dela v dokumentnem sistemu UL,
 • skrbnik Repozitorija UL obvesti skrbnike nacionalnega portala openscience.si, da izbrišejo metapodatke tega dela,
 • skrbnik/-i o umaknjenem delu obvesti/-jo (mednarodne) portale, v katere sta vključena nacionalna infrastruktura openscience.si ali Repozitorij UL (DART-Europe, OpenAIRE, BASE …).

 

II. ZAČASNA NEDOSTOPNOST VSEBINE PISNEGA ZAKLJUČNEGA DELA ŠTUDIJA

6. člen

(razlogi za začasno nedostopnost vsebine)

Vsebina pisnega zaključnega dela študija je lahko izjemoma začasno nedostopna zaradi naslednjih razlogov:

 • zaščite poslovnih skrivnosti,
 • zaščite rezultatov zaradi uveljavljanja pravic intelektualne lastnine,
 • zagotavljanja varnosti ljudi in narave,
 • varovanja tajnih podatkov.

 

7. člen

(trajanje začasne nedostopnosti vsebine)

Vsebina pisnega zaključnega dela študija naj bo nedostopna čim krajši čas oziroma najdlje do enega leta od dneva zaključka študija. Če ob koncu navedenega obdobja še vedno obstajajo utemeljeni razlogi za nadaljnjo nedostopnost vsebine pisnega zaključnega dela, se lahko na predlog mentorja in študenta podaljša obdobje nedostopnosti vsebine pisnega zaključnega dela študija za nadaljnje obdobje do enega leta.

 

8. člen

(postopek odobritve začasne nedostopnosti vsebine)

Mentor in študent prošnjo za odobritev začasne nedostopnosti vsebine pisnega zaključnega dela študija pred oddajo tiskane in elektronske oblike dela naslovita na dekana. V prošnji navedeta razloge za začasno nedostopnost vsebine in predlagata dolžino obdobja začasne nedostopnosti ter priložita ustrezna dokazila. Dekan lahko prošnji ugodi in izda sklep o začasni nedostopnosti vsebine pisnega zaključnega dela študija, ali prošnjo zavrne. Odločitev dekana je dokončna. Sklep o začasni nedostopnosti vsebine pisnega zaključnega dela študija se vroči študentu, mentorju in študijskemu referatu ter priloži tiskanim izvodom zaključnega dela študija. Če dekan prošnjo zavrne, se sklep vroči študentu, mentorju in študijskemu referatu.

 

9. člen

(zagotavljanje začasne nedostopnosti tiskane in elektronske oblike)

Za tiskano obliko pisnega zaključnega dela študija začasno nedostopnost zagotovita knjižnica članice UL in Narodna in univerzitetna knjižnica kot prejemnika obveznih izvodov publikacij, in sicer po prejemu tiskanega izvoda pisnega zaključnega dela študija ter sklepa o začasni nedostopnosti vsebine pisnega zaključnega dela študija. Nedostopnost elektronske oblike pisnega zaključnega dela študija zagotovi upravljavec Repozitorija UL, in sicer po vpisu datuma poteka začasne nedostopnosti vsebine pisnega zaključnega dela študija, ki ga študijski referat vpiše v študijski informacijski sistem članice UL.

 

10. člen

(javni podatki v obdobju začasne nedostopnosti vsebine)

V obdobju, v katerem je vsebina pisnega zaključnega dela študija v elektronski obliki nedostopna, so v Repozitoriju UL javnosti vidni le bibliografski podatki o delu, v programski opremi za preverjanje podobnosti vsebin, ki je povezana s študijskim informacijskim sistemom članice UL, pa je delo označeno kot »zasebni vir«.

 

11. člen

(kršitev začasne nedostopnosti vsebine)

Če je v obdobju, v katerem je odobrena začasna nedostopnost vsebine pisnega zaključnega dela študija, vsebina tiskane in/ali elektronske oblike pisnega zaključnega dela študija dostopna javnosti, je potrebno o tem obvestiti dekana, ki je izdal sklep o začasni nedostopnosti vsebine pisnega zaključnega dela študija. Dekan pisno opozori knjižnico članice UL, Narodno in univerzitetno knjižnico in/ali upravljavca Repozitorija UL, da takoj zagotovi/-jo začasno nedostopnost v skladu s sklepom o začasni nedostopnosti vsebine pisnega zaključnega dela študija.

 

III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

12. člen

(prehodne in končne določbe)

Ta pravilnik prične veljati 15. dan po sprejemu na Senatu UL in objavi na spletnih straneh UL, uporabljati pa se prične 1. 4. 2016.

 

Članice UL uskladijo svoje akte s tem pravilnikom do 1. 4. 2016.

 

 

prof. dr. Ivan Svetlik

predsednik Senata UL

rektor