Pravilnik o študentih s posebnim statusom na Univerzi v Ljubljani

 

Senat Univerze v Ljubljani je na podlagi 52. in 94. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 4/2017 in spremembe, v nadaljevanju: Statut UL) in mnenja Študentskega sveta Univerze v Ljubljani, sprejetega na 3. korespondenčni seji  ŠS UL, med 27. 2. in 1. 3. 2018, na 8. seji z dne 29. 5. 2018 sprejel

 

PRAVILNIK O ŠTUDENTIH S POSEBNIM STATUSOM NA UNIVERZI V LJUBLJANI

 

I. SPLOŠNE IN SKUPNE  DOLOČBE

  1. člen

                                                                                                                         (predmet ureditve)

 

1. Ta pravilnik ureja:

 • postopek pridobitve posebnega statusa študenta,
 • pogoje za pridobitev posebnega statusa študenta,
 • možne načine prilagoditve okolja in načina izvajanja študija ter opravljanje študijskih obveznosti na članicah glede na pogoje izvajanja študija na članicah,
 • koordinacijo aktivnosti za spremljanje in podporo študentov s posebnim statusom na UL in njenih članicah,
 • vodenje evidence in dokumentacije na članicah UL.

 

2. člen

(namen)

 

 1. Študenti, ki izkazujejo pomembne dosežke na področju športa, umetnosti in kulture, ter študenti s posebnimi potrebami, v študijskem procesu na Univerzi v Ljubljani (v nadaljevanju UL) lahko pridobijo poseben status.
 2. Posebni statusi so:
 • status študenta vrhunskega športnika,
 • status študenta priznanega umetnika,
 • status študenta, ki se udeležuje (področnih) mednarodnih tekmovanj
 • status študenta starša,
 • status študenta s posebnimi potrebami
 • S pridobitvijo statusa pridobijo pomoč in različne prilagoditve in opravljanju študijskih obveznosti, saj se srečujejo z dodatnimi aktivnostmi ali ovirami, ki zaradi dodatnih obremenitev ali omejitev vplivajo na njihovo vključevanje v študijski proces in opravljanje študijskih obveznosti. Zato se pri izvajanju študijskih programov študentom, ki pridobijo poseben status, s sklepom članice, s tem pravilnikom in pravilnikom članice, zagotovi določene prilagoditve, ki jim pomagajo odpravljati te ovire pri študiju.

 

3. člen

(opredelitev pojmov)

 

 1. Študenti  športniki so študenti, ki se poleg študija tekmovalno ukvarjajo s športno panogo in dosegajo pomembne športne rezultate.
 2. Študenti  priznani umetniki so študenti, ki se poleg študija ukvarjajo z umetnostjo ali kulturno dejavnostjo, pomembno v nacionalnem in mednarodnem okolju.
 3. Študenti, ki se udeležujejo (področnih) mednarodnih tekmovanj so študenti, ki se v okviru študija oziroma poleg študija  udeležujejo (področnih) mednarodnih tekmovanj.
 4. Študenti – starši so študenti, ki v času študija postanejo starši živorojenega otroka.
 5. Študenti s posebnimi potrebami so študenti, ki zaradi dolgotrajnih okvar, motenj, primanjkljajev ali bolezni (v nadaljevanju: težave), potrebujejo pomoč in prilagoditve za njihovo učinkovito vključitev v študij in opravljanje študijskih obveznosti. To so zlasti študenti z delno ali popolno izgubo vida (slabovidni in slepi študenti), študenti z delno ali popolno izgubo sluha (naglušni in gluhi študenti), študenti z govorno-jezikovnimi težavami (težavami v komunikaciji), študenti z gibalno oviranostjo, študenti z dolgotrajno ali kronično boleznijo, študenti s primanjkljaji na posameznih področjih učenja (težave na področju branja in pisanja, npr. disleksija ipd.), študenti z motnjami avtističnega spektra, telesnimi poškodbami in in/ali dolgotrajnejšo rehabilitacijo, z motnjami v telesnem in duševnem zdravju ter s čustvenimi in vedenjskimi motnjami. Status študenta s posebnimi potrebami ima lahko tudi študent na podlagi izrednih socialnih razmer.
 6. V tem pravilniku se vsi izrazi, ki se vežejo na študenta s posebnim statusom in so zapisani v moški obliki, uporabljajo kot nevtralni za moške in ženske.
 7. Pravilnik velja za vse študente Univerze v Ljubljani ne glede na stopnjo študija.

 

4. člen

(postopek za pridobitev posebnega statusa)

 

 1. Študenti lahko zaprosijo za poseben status z individualno prošnjo na članici Univerze v Ljubljani, ki izvaja študijski program, v katerega so vpisani, ali na članici, ki ta program koordinira, kadar ga izvaja več članic.
 2. V vlogi mora študent opredeliti svoje potrebe po prilagoditvah pri študiju in opravljanju študijskih obveznosti.
 3. O podelitvi posebnega statusa odloča pristojni organ članice UL s sklepom in (v nadaljevanju: članica) na prošnjo študenta, ki jo  vloži skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev za pridobitev posebnega statusa, praviloma ob vpisu v letnik študijskega programa, lahko pa tudi kadarkoli med študijskim letom, ko so izpolnjeni pogoji  za podelitev posebnega statusa.
 4. Status se podeli za eno študijsko leto, za celoten čas študija, lahko pa tudi za čas veljavnosti dokazil o izpolnjevanju pogojev za pridobitev statusa. Status študenta, ki je podeljen za celoten čas študija, preneha dve leti po izgubi statusa študenta. Če študent po tem obdobju nadaljuje študij z vpisom v letnik ali študij zaključuje brez vpisa v letnik ali dodatno leto, mora za dokončanje obveznosti pod posebnimi pogoji študija zaradi posebnih potreb ponovno zaprositi za prilagoditve, ki izhajajo iz statusa študenta s posebnim statusom. O trajanju posebnega statusa odloči pristojni organ, ki ga določi članica.
 5. Pred izdajo sklepa se lahko s študentom opravi razgovor za razjasnitev vrste ovir n njihovega  vpliva na opravljanje obveznosti študenta.
 6. Pristojni organ odloči o vlogi s sklepom najkasneje v enem mesecu od prejema vloge. Sklep mora obsegati navedbo prilagoditev in obdobje, v katerem so te priznane.
 7. Postopek obravnave, odločanja in vročanja sklepa se izvede skladno z določbami Statuta UL.
 8. Če se ovire ali posebne potrebe študenta med obdobjem, določenim po prejšnjem odstavku tega člena, spremenijo, se lahko na zahtevo študenta izdani sklep dopolni in opredeli nove potrebne prilagoditve.

 

  5. člen

(druge pristojnosti članic)

 

 1. Članice UL lahko sprejmejo svoje pravilnike in obrazce (vzorca oziroma predloga obrazcev sta v prilogi), s katerimi natančneje opredelijo postopke pridobitve posebnega statusa in prilagoditve za študenta s posebnim statusom.
 2. Če tako določajo nacionalni predpisi, članice UL osebam, ki se prijavljajo na študij, dodelijo status kandidata za vpis s posebnim statusom, pri čemer smiselno uporabljajo določbe tega pravilnika in pravilnika članice UL glede pogojev in postopka za pridobitev statusa in posebej določijo način obravnave, ki ga bo kandidat imel pri obravnavi prijave za vpis. O pogojih, postopku in posebni obravnavi vsako leto posebej obvestijo kandidate v razpisu za vpis. Poseben status kandidata za vpis preneha z vpisom v študijski program.

 

                                                                                                                                     6. člen

(pomoč in prilagoditve)

 

 1. Študent, ki se mu prizna poseben status, lahko pridobi naslednjo pomoč in prilagoditve, v okviru pogojev za študij, s katerimi razpolaga članica UL:
 • zmanjšanje obvezne prisotnosti in opravičene odsotnosti za študijske obveznosti v dogovoru z nosilcem učne enote,
 • prilagojenih rokov za  opravljanje vaj, oddaje in predstavitve seminarskih nalog, sprotnega preverjanja znanja ipd. v dogovoru z nosilcem učne enote,
 • uveljavljanje podaljšanja statusa študenta na podlagi posebnega statusa, kot omogoča Zakon o visokem šolstvu,
 • možnost izrednih izpitnih rokov v skladu s Študijskim redom UL oziroma Pravilnikom o doktorskem študiju na UL,
 • tutorja.

                                                                                                                                 7. člen

                                                                                                                        (zloraba statusa)

 

 1. Če se ugotovi, da  študent s posebnim statusom zlorabi pomoč in prilagoditve ali da je napačno prikazal ovire pri študiju in njihov vpliv na opravljanje študijskih obveznosti, se po uradni dolžnosti uvede postopek odvzema statusa študenta s posebnim statusom. 
 2. V primeru, da študent s posebnim statusom zlorabi svoj status  in krši  svoje dolžnosti, te kršitve lahko  članice UL obravnavajo v skladu s pravili, ki urejajo disciplinsko odgovornost študentov.

 

                                                                                                                      II. ŠTUDENTI ŠPORTNIKI

8. člen

(pogoji za pridobitev statusa študenta - športnika)

 

 1. Študent pridobi  statusa študenta  športnika, če izpolnjuje enega od naštetih pogojev: 
 • kategorizacija, ki jo potrdi Olimpijski komite Slovenije (v nadaljevanju OKS) v naziv športnika olimpijskega, svetovnega, mednarodnega, perspektivnega, državnega ali mladinskega razreda, oziroma enakovredno potrdilo iz tujine,
 • vrhunski dosežki na nacionalni ali mednarodni ravni v športnih panogah in disciplinah, ki skladno s pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji niso razvrščene s strani OKS in ki jih potrdi posamezna nacionalna športna zveza, oziroma enakovredno potrdilo iz tujine,
 • uradno imenovanje študenta s strani posamezne nacionalne športne zveze za trenerja reprezentance ali posameznega kategoriziranega športnika in njegova neposredna vključenost v pripravo in realizacijo programov kategoriziranih športnikov, ki ga potrdi posamezna nacionalna športna zveza ali drug ustrezni športni organ, oziroma enakovredno potrdilo iz tujine,
 • vrhunski dosežki športnika invalida, ki jih potrdi  Zveza za šport invalidov Slovenije Paraolimpijskega komiteja Slovenije o športnih dosežkih na državni in mednarodni ravni ali potrdilo posamezne nacionalne športne zveze o športnih dosežkih na nacionalni in mednarodni ravni za športne panoge in discipline, ki skladno s pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji niso razvrščene s strani Paraolimpijskega komiteja Slovenije, oziroma enakovredno potrdilo iz tujine.
 • Pristojni organ članice za dodeljevanje statusov, lahko ob ustrezni dokumentaciji študentu, katerega športna disciplina ni priznana s strani OKS, Nacionalne športne zveze oz. Zveze za šport invalidov, športniku dodeli status študenta športnika.

 

                                                                                                        III. ŠTUDENTI  PRIZNANI UMETNIKI

9. člen

(pogoji za pridobitev statusa študenta priznanega umetnika)

 

 1. Študent pridobi status  študenta priznanega umetnika, če izpolnjuje naslednja dva pogoja:
 • članstvo v nacionalnem ali mednarodnem društvu ali zvezi društev s področja umetnosti, ki se dokazuje s potrdilom o članstvu ustreznega društva (likovnega,  glasbenega,  filmskega, plesnega, gledališkega, literarnega,  fotografskega ali drugega) ali status samostojnega umetnika ali kulturnega delavca in
 • avtorstvo ali udejstvovanje pri izvajanju javnega umetniškega dela, ki se dokazuje s prejetimi  nagradami oz. priznanji za izjemne dosežke na umetniškem področju, ki jih podeljujejo ustrezne ustanove na nacionalnem ali mednarodnem nivoju.

 

 

                                                                      IV. ŠTUDENTI, KI SE UDELEŽUJEJO PODROČNIH MEDNARODNIH TEKMOVANJ

10. člen

(pogoji za pridobitev statusa študenta, ki se udeležuje (področnih) mednarodnih tekmovanj)

 

 1. Študent pridobi status študenta, ki se udeležuje (področnih) mednarodnih tekmovanj, če izpolnjuje naslednji pogoj:
 • se v času študija dokazano udeleži vsaj dveh (področnih) mednarodnih tekmovanj na področju, na katerega sodi študijski program, v katerega je vpisan in je v času vloge za pridobitev statusa, prijavljen za udeležbo na tekmovanju.

 

                                                                                                                    V. ŠTUDENTI STARŠI

11. člen

(pogoji za pridobitev statusa študenta starša)

 

 1. Študent pridobi status starša z rojstvom otroka v času vpisa v študijski program in letnik.
 2. Status starša se dokazuje z rojstnim listom živorojenega otroka.

 

                                                                                                   VI. ŠTUDENTI S POSEBNIMI POTREBAMI

12. člen

(pogoji za pridobitev statusa študenta s posebnimi potrebami)

 

 1. Študent pridobi status študenta s posebnimi potrebami iz razlogov, navedenih v 5. alineji 3. člena, če priloži ustrezna dokazila. Dokazila o težavah oziroma ovirah so zlasti izvidi zdravstvene oz. druge ustanove (bolnišnice, rehabilitacijski centri; svetovalni centri) o kronični ali dalj časa trajajoči bolezni, okvari oziroma motnji, primanjkljaju, odločbo o statusu invalida, mnenja invalidske komisije, oziroma komisije za usmerjanje otrok, mladostnikov oziroma mlajših polnoletnih oseb z motnjami v telesnem in duševnem zdravju oziroma odločbo o statusu otroka s posebnimi potrebami (odločba o usmeritvi oziroma razvrstitvi).
 2. Študent pridobi status študenta s posebnimi potrebami, če priloži dokazila o izrednih socialnih razmerah, starševstvu dolgotrajno bolnega, telesno poškodovanega otroka ali otroka s posebnimi potrebami, ki vplivajo na njegov študij in opravljanje obveznosti.  

 

13. člen

(prilagoditve okolja in pedagoškega dela na članicah)

 

 1. Študentom se, upoštevaje prostorske in finančne zmožnosti članice, razmerje med številom zaposlenih in študentov ter naravo študijskega programa, glede na značaj ovir, s katerimi se srečujejo pri študiju in opredeljene prilagoditve v sklepu, prilagodijo okolje, način pedagoškega dela in opravljanje študijskih obveznosti.
 2. Med splošne prilagoditve študijskega okolja in pedagoškega dela štejemo zlasti:
 • arhitekturno dostopnost oziroma dostopnost grajenega okolja,
 • komunikacijsko dostopnost,
 • uporabo opreme in pripomočkov za študente s posebnimi potrebami,
 • prilagoditve pri izvedbi predavanj, vaj, seminarjev ter pri ostalih oblikah študijskega procesa,
 • dostopnost gradiv oziroma študijske literature.
 • Med individualne prilagoditve študijskega okolja in pedagoškega dela, ki se določijo s sklepom  članice UL glede na potrebe  posameznega študenta, štejemo zlasti:
 • prilagoditve pri izvedbi pedagoškega in raziskovalnega dela (predavanj, vaj, seminarjev, dela v laboratorijih ipd.),
 • prilagoditve glede prisotnosti na predavanjih, seminarjih in vajah, predstavitve, udeležba na kolokvijih ipd.,
 • prilagoditve glede študijskega gradiva,
 • prilagoditve načina preverjanja in ocenjevanja znanja.
 • V prilogi tega pravilnika so navedene priporočene splošne in individualne prilagoditve.
 • Članice spremljajo načrtovanje, izvajanje in učinke prilagoditev in o njih poročajo v skladu s tem pravilnikom.

 

VII. SPREMLJANJE IN PODPORA ŠTUDENTOV S POSEBNIM STATUSOM NA UL IN NJENIH ČLANICAH

14. člen

(spremljanje in podpora študentov s posebnim statusom na UL in njenih članicah)

 

 1. Področje študentov s posebnim statusom na univerzi spremljata prorektor in komisija za študente s posebnim statusom, ki jo imenuje Senat UL (v nadaljevanju: komisija).
 2. Pri delu komisije lahko sodelujejo tudi visokošolski učitelji in sodelavci s članic UL, zlasti prodekani za študijske zadeve in tutorji za študente s posebnim statusom s članic in na povabilo komisije tudi drugi strokovnjaki ali organizacije, ki se ukvarjajo s posebnimi področji.
 3. UL prek strokovnih služb zagotavlja strokovno-administrativno podporo dela komisije, predvsem prek strokovnega svetovalca pa strokovno podporo članicam pri odločitvah v zvezi z odločanjem v teh zadevah.

 

15. člen

(vloga komisije)

 

 1. Komisija spremlja področje študentov s posebnim statusom na strateški ravni in pri tem določa smernice delovanja UL in njenih članic, tako da izvaja naslednje aktivnosti:
 • izmenjava izkušenj in evidentiranje primerov (problemov, pristopov ipd.) na posameznih članicah UL pri delu s študenti s posebnim statusom,
 • podajanje predlogov za izboljšanje pogojev študija za študente s posebnim statusom, za implementacijo inovativnih in proaktivnih strategij rektorju in Senatu UL,
 • načrtovanje raznolikih projektov na univerzitetni ravni, ki pospešujejo vključitev študentov s posebnim statusom v proces študija,
 • izkazovanje skrbi za načrtno in dogovorjeno politiko delovanja, ki naj bi zagotovila konsistentno obravnavo sprememb in njihovo transparentnost,
 • sodelovanje s študenti s posebnim statusom, z različnimi službami/komisijami na UL, njenimi članicami in drugimi univerzami ter zunanjimi ustanovami (državnimi ustanovami, zavodi, društvi, centri, organizacijami) in posameznimi strokovnjaki v slovenskem in mednarodnem prostoru s posameznih relevantnih področij,
 • svetovanje ter sodelovanje pri usposabljanju koordinatorjev in tutorjev učiteljev ter tutorjev študentov za delo s študenti s posebnim statusom na članicah UL,
 • osveščanje visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter drugih zaposlenih na Univerzi v Ljubljani in njenih članicah o delu in sodelovanju s študenti s posebnim statusom,
 • spodbujanje akcij za promoviranje enakih možnosti in inkluzivnega izobraževanja (okrogle mize, posveti, izobraževanja, dnevi (teden) enakih možnosti študija ipd.).
 • Predsednik komisije vsaj enkrat letno oziroma po potrebi poroča Senatu UL o delu komisije.

 

16. člen

(koordinacija aktivnosti na članici)

 

 1. Na članicah UL je za področje študentov s posebnim statusom odgovoren prodekan za študijske zadeve.
 2. Članice UL spodbujajo učiteljsko in študentsko tutorstvo za študente s posebnim statusom v skladu s pravilnikom, ki ureja sistem tutorstva UL in pravilniki članic UL.
 3. Članice UL na zaprosilo, največ enkrat letno, posredujejo UL poročilo o realizaciji aktivnosti s področja.

 

17. člen

(uporaba opreme in pripomočkov za študente s posebnimi potrebami)

 

 1. Članice UL vodijo popis opreme in pripomočkov za študente s posebnimi potrebami.
 2. Članice UL se povezujejo med seboj in z zunanjimi ustanovami (npr. društvi, zvezami) pri uporabi opreme in pripomočkov za študente s posebnimi potrebami.

 

18. člen

(vodenje evidenc in varovanje osebnih podatkov)

 

 1. Poseben status študenta ter vrste prilagoditev se vodijo v evidenci študentov in se vsakič izpišejo na seznamu prijavljenih k preverjanju znanja, če ima priznane prilagoditve, vezane na način preverjanja in ocenjevanja.
 2. Osebni podatki o študentih s posebnim statusom se zbirajo in obdelujejo za potrebe postopkov po tem pravilniku v skladu s pravili ravnanja z dokumentarnim gradivom po predpisih, ki urejajo upravni postopek, varstvo osebnih podatkov in upravno poslovanje.
 3. Članica UL na zaprosilo komisije oziroma UL posreduje anonimizirane zbirne podatke o statusih, pravicah študentov s posebnim statusom in prilagoditvah.

 

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

19. člen

(veljavnost pravilnika)

 

 1. Pravilnik prične veljati naslednji dan po objavi na spletnih straneh Univerze v Ljubljani.
 2. Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o študentih s posebnimi potrebami z dne 16. 9. 2014.

 

Številka: 014-6/2017

Datum:  29. 5. 2018

                                                                                 REKTOR        

                                                                            prof. dr. Igor Papič