Vpis v višje letnike

Informacije o vpisnih rokih za študijsko leto 2021/2022 bodo znane v mesecu avgustu 2021.

Vpis v višji letnik študijskega programa tretje stopnje Elektrotehnika v študijskem letu 2020/2021

Vpis v študijsko leto 2020/2021 poteka elektronsko preko študijskega informacijskega sistema STUDIS, od 01. 09. 2020 do 30. 09. 2020. Vpisni list lahko izpolnite dan po tem, ko izpolnite pogoje za vpis v letnik, v katerega se nameravate vpisati. Za ponavljanje letnika je potrebno napisati vlogo na Znanstveno raziskovalno komisijo, da uredite problematiko plačila šolnine.

Pogoj za napredovanje v drugi letnik so opravljene obveznosti prvega letnika v obsegu 45 ECTS in za napredovanje v 3. letnik vse obveznosti organiziranih oblik in potrjena tema doktorske disertacije na članici.

Za vpis dodatnega leta vpis poteka enako kot za vpis v višji letnik. V predmetniku se izpišejo samo manjkajoče obveznosti.

Vsi študentje preverite, ali imate v elektronskem indeksu evidentirane vse ocene opravljenih izpitov (za to ne naročajte potrdil o opravljenih izpitih, potrdila se plačajo). Če ugotovite, da ocene niso evidentirane, se oglasite pri nosilcu predmeta oziroma za seminar in raziskovalno delo izpolnite določen obrazec.

ZA VPIS SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:

Po vstopu na vašo osebno stran v informacijskem sistemu STUDIS, kliknite na ustrezno povezavo pod naslovom »Izpolnjujete pogoje za vpis« in nadaljujte z vnosom ali spremembo svojih osebnih podatkov na vpisnem listu. Po končanem vnosu in izpolnjenem soglasju k uporabi osebnih podatkov kliknite na povezavo »Nadaljuj« in nadaljujte z izbiro predmetov.

Vpis povezan z interventnimi ukrepi zaradi epidemije COVID-19, pravico do podaljšanja statusa študenta v študijskem letu 2020/2021 imajo študenti, ki zaradi nastanka izjemnih okoliščin v letu 2020, ki so neposredno vplivale na izvajanje študijske dejavnosti v študijskem letu 2019/2020, niso mogli redno in v roku opraviti svojih študijskih obveznosti. Za uveljavljanje podaljšanja statusa študenta v skladu z 49. členom interventnega zakona mora študent, ki želi pridobiti pravico do podaljšanja statusa študenta v študijskem letu 2020/21, Komisiji za reševanje vlog študentov do 01. 09. 2020 predložiti prošnjo z dokazili o izjemnih okoliščinah, ki so neposredno vplivale na opravljanje študijskih obveznosti v poletnem semestru študijskega leta 2019/20, da jih študent ni mogel opraviti v roku.

Po izbiri izbirnih predmetov, ko imate v vašem predmetniku predmete v skupni vrednosti 60 KT, kliknite na gumb »Končaj z vpisom predmetov«. 

V kolikor so vneseni podatki točni, potrdite vpisni list. Izpolnjen vpisni list skladno z navodili digitalno podpišete in naložite v informacijskem sistemu Studis.

Le izjemoma lahko vpisni list natisnete in obvezno podpišete. Vaš vpis brez podpisa na natisnjenem vpisnem letu ne bo veljaven! Podpisan vpisni list in dokazilo o plačilu vpisnine pošljete na naslov: Fakulteta za elektrotehniko, Študentska pisarna, Tržaška 25, 1000 Ljubljana. Dokumente moramo prejeti do 28.9.2020.

Študentsko izkaznico lahko pošljete po pošti na naslov UL Fakulteta za elektrotehniko, Študentska pisarna, Tržaška 25, 1000 Ljubljana. Študentsko izkaznico z novo nalepko vam bomo vrnili s priporočeno pošto. Nalepka za novo študijsko leto 2020/21 velja od 01.10. 2020 dalje.

Po uspešno zaključenem postopku vpisa boste po pošti prejeli šest potrdil o vpisu, ki veljajo od 01. 10. 2020 dalje. Nadaljnja potrdila o vpisu je potrebno plačati skladno s cenikom UL.

Formalni del vpisa je zaključen, ko Študentska pisarna FE vpis potrdi.

VPISNINA za študijsko leto 2020/2021 skladno s cenikom Univerze v Ljubljani

1. letnik vseh programov prve, druge in tretje stopnje 32,00 EUR
2., 3., 4. letnik, ponovni vpis, dodatno leto   24,00 EUR

Nezgodno zavarovanje je prostovoljno in si ga študent uredi sam.

Tuji državljani uredijo obvezno zdravstveno zavarovanje pri ZZZV v R Sloveniji  sami in ob vpisu predložijo ustrezna dokazila o zavarovanju (obrazci HR/SLO 3, RM/SI 3 in BIH/SI 3)    

 

ŠOLNINA

4 letni doktorski študij:

1. in 2. letnik 5.500 €
3. letnik 3.400 € 
4. letnik 2.200 €

3 letni doktorski študij:

3. letnik 5.500€

Šolnina se poravna v treh obrokih na osnovi pogodbe. Če vam šolnino plačal delodajalec, sporočite v študentsko pisarno, da pripravimo pristop k dolgu.

 

SOFINANCIRANJE DOKTORSKEGA ŠTUDIJA NA UNIVERZI V LJUBLJANI V ŠTUDIJSKEM LETU 2020/2021

V skladu z Uredbo o sofinanciranju doktorskega študija (Uradni list RS, št. 22/17) in novelo Zakona o visokem šolstvu se v študijskem letu 2020/2021 sofinancira doktorski študij na Univerzi v Ljubljani. 

Sofinanciranje šolnin na doktorskih študijskih programih Univerze v Ljubljani bo v študijskem letu 2020/2021 omogočeno vsem študentom, ki bodo izpolnjevali pogoje ​za sofinanciranje. Študenti bodo o izpolnjevanju pogojev kot tudi o višini sofinanciranja šolnine obveščeni s strani članice, na kateri so/bodo vpisani. O višini sofinanciranja pa bodo študenti obveščeni šele po vpisu na doktorski študij, predvidoma meseca novembra, saj je višina sofinanciranja za posameznega študenta/ko odvisna ne zgolj od sredstev, ki so bila dodeljena Univerzi v Ljubljani, temveč tudi od števila vpisanih študentov, ki bodo izpolnjevali pogoje za sofinanciranje.

Redna zaposlitev ali prijava v evidenci brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje se s sofinanciranjem ne izključujeta. Za sofinanciranje prav tako ni starostne omejitve.