Komunikacije in družba

Visokošolski učitelji: Bešter Janez

Visokošolski učitelji: , Kos Andrej

Visokošolski učitelji: , Pogačnik MatevžOpis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Izbirni predmet je namenjen študentkam in študentom netehniških študijskih programov ne glede na stopnjo njihovega matičnega programa.

Predmeta ne morejo izbrati študentke in študenti podiplomskega študijskega programa II. stopnje Elektrotehnika.

Predavanja:

 • Komunikacijske storitve ter vpliv informacijsko komunikacijskih tehnologij (IKT) na gospodarski razvoj in bruto domači proizvod (BDP)
 • Informacijska pismenost (sposobnost ter znanje uporabe komunikacijskih naprav, storitev, uporabe programskih orodij, uporaba multimedijskih storitev kot študijskega/znanstvenega vira ...)
 • Socialnogeografski in sociološki vidiki/posledice množične razširjenosti IKT in komunikacijskih storitev
 • Arhitekture in delovanje telekomunikacijskih in multimedijskih sistemov
 • IKT kot ključne tehnologije za vzpostavitev nizkoogljične družbe ter sonaravnega trajnostnega razvoja
 • Internet prihodnosti
 • Konvergenca IKT in drugih branž (energetika, zdravstvo, javna uprava, turizem, transportni sistemi, ...)
 • IKT kot nosilec velikih sprememb šolskega sistema (e-šolstvo)
 • uporaba IKT pri depriviligiranih družbenih skupinah (invalidi, starostniki, socialno šibkejši, bolni ...)
 • Lastnosti in značilnosti uporabe in komunikacije preko socialnih omrežij (Facebook, MySpace, LinkedIn, Twitter ...)
 • Interaktivnost ter uporabniški vidiki sodobnih IKT storitev
 • IKT in podjetništvo ter primeri globalno uspešnih projektov

Vaje:

 • Informacijska pismenost (sposobnost ter znanje uporabe komunikacijskih naprav, storitev, uporabe programskih orodij, uporaba multimedijskih storitev kot študijskega/znanstvenega vira ...)
 • Informacijska varnost
 • Multimedijsko izobraževanje
 • Analiza komunikacijskih tokov
 • Konfiguriranje uporabniške opreme
 • Strokovna ekskurzija (operater komunikacij, multimedijski center, center vodenja letalskega prometa, dom IRIS…)

Cilji in kompetence:

Pregled področja IKT sistemov in družbenih vplivov tehnološkega razvoja. Analiza vpliva tehnologij na gospodarstvo in družbo, osnove informacijske pismenosti. Spoznavanje osnovnih pojmov s področja telekomunikacij in multimedije, razumevanja delovanja IKT sistemov s stališča arhitektur in uporabljanih tehnologij. Najpomembnejši primeri uporabe IKT storitev in vertikal.

Predvideni študijski rezultati:

Razumevanje pomembnih vprašanj v zvezi z delovanjem IKT in njenim vplivom na vsakdan končnih uporabnikov. Poznavanje najpomembnejših storitvenih vertikal in osnovno razumevanje tehnološkh aspektov.

Osvojitev ključnih znanj za uspešno uporabo komunikacijskih storitev in IKT v študijske in poslovne namene ter uspešno kariero.

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja, praktični prikazi, laboratorijske vaje, ekskurzije.

Načini ocenjevanja:

Pisni in ustni izpit. Kandidat, ki na pisnem izpitu zbere vsaj 50 % možnih točk, lahko pristopi k ustnemu izpitu. Končna ocena se oblikuje na podlagi rezultata pisnega izpita in ustnega zagovora, pri katerem se upošteva tudi poročilo z vaj.

Ocenjevalna lestvica: nezadostno (od 1 do 5), zadostno (6), dobro (7), prav dobro (8), prav dobro (9), odlično (10).

Gradiva

 1. Mitra, S., G. Bhatnagar , S. Mehta, Introduction to Multimedia Systems, Academic Press, 2001, 300 str., ISBN: 0-12500-452-4
 2. Georgios Tselentis, Towards the Future Internet: A European Research Perspective, IOS Press, 2009
 3. Ovidiu Vermesan & Peter Friess, Internet of Things - Global Technological and Societal Trends, River Publishers, 2011
 4. Nagy Hanna, E-Transformation: Enabling New Development Strategies, Springer, 2010
 5. Cheryl Rickman, The Digital Business Start-Up Workbook, Wiley, 2012