Laboratorij za uporabnomatematiko in statistiko

Člani Laboratorija za uporabno matematiko in statistiko (LUMS) izvajajo pedagoški proces pri matematičnih predmetih na univerzitetnem in visokošolskem strokovnem študijskem programu 1. stopnje ter na podiplomskih študijskih programih 2. in 3. stopnje na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani.

Raziskovalna aktivnost članov laboratorija sega na različna področja matematike:

 • Matematično modeliranje in simulacije realnih problemov in procesov (v naravoslovju in tehniki).
 • Numerične metode v naravoslovju in tehniki (npr. končne razlike in končni elementi).
 • Statistična obdelava podatkov.
 • Statistične metode za načrtovanje, spremljanje in preverjanje kakovosti izdelkov ter proizvodnega procesa.
 • Razvoj strategij reševanja (interdisciplinarnih) avtentičnih problemov in učenja s preiskovanjem.
 • Razvoj kritičnega, logičnega in algoritmičnega mišljenja.
 • Algebrske strukture in operatorji.

Poglavitna cilja Laboratorija za uporabno matematiko sta prenos znanja v prakso ter uporaba matematičnih metod in orodij pri reševanju problemov na drugih raziskovalnih področjih. Laboratorij tako že sodeluje z več laboratoriji znotraj Fakultete za elektrotehniko (Laboratorij za biofiziko, Laboratorij za umetno zaznavanje, sisteme in kibernetiko, Laboratorij za bioelektromagnetiko, Laboratorij za energetske strategije), kakor tudi z raziskovalnimi institucijami izven matične fakultete (Laboratorij za matematične metode v računalništvu in informatiki s Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko, Institut Jožef Stefan).

V želji po prenosu matematičnega znanja v prakso si laboratorij prizadeva za sodelovanje z gospodarstvom. V zadnjih letih so (bili) člani laboratorija vpeti v aplikativne projekte z naslednjimi gospodarskimi družbami in drugimi organizacijami: Seaway Group, navtično podjetje, d. o. o., Uradni list RS, d. o. o., Peracto, d. o. o., Etris, d. o. o, Savatech, d.o.o., in Kickboxing zveza Slovenije.

Večji nacionalni in EU projekti:

 • Projekt NA-MA POTI
 • TIME – Teachers’ Inquiry in Mathematics Education
 • CTMT – Computational thinking and mathematical thinking: digital literacy in mathematics curricula
 • MERIA – Mathematics Education: Relevant, Interesting and Applicable

Člani laboratorija sodelujejo tudi pri popularizaciji matematike med mladimi in organizaciji matematičnih tekmovanj (Mednarodna matematična olimpijada, Mednarodni matematični Kenguru, Razvedrilna matematika, Logika).

Spletna stran: http://lum.fe.uni-lj.si/

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411