Pravilniki

SPLOŠNE IN KADROVSKE ZADEVE

 

Zakon o visokem šolstvu (ZVis)

Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS

Odlok o preoblikovanju UL

Statut UL 

Pravila UL FE o organizaciji in delovanju (objavljeno 15. februarja 2023)

Pravilnik o delovnem času tajništva FE

Pravilnik o izobraževanju delavcev FE

Pravilnik o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani

     - Obrazci o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani

Pravilnik o osebni varnostni opremi FE

Pravilnik o službenih in bolniških odsotnostih in pripadajočih osebnih prejemkih

Pravilnik o ukrepih proti nasilju, nadlegovanju in trpinčenju (sprejet dne 15. 2. 2022, velja od 1. 3. 2022)

     - Zaveza zaposlenih na UL

Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov in mobilnih kartic za prenos podatkov

Pravilnik o varovanju osebnih in zaupnih podatkov

     Pravilnik UL

Pravilnik o omejitvah in dolžnostih uradnih oseb v zvezi s sprejemanjem daril

          - Napotki in obrazec

Pravilnik o nagrajevanju zaposlenih na UL iz naslova povečanega obsega dela

Pravilnik o napredovanju v plačne razrede na UL

HIŠNI RED UL FE

POŽARNI RED

Covid-19 navodila

 

Delo na domu

 

Pravilnik o občasnem delu na domu (pedagogi in raziskovalci)

Vloga za opravljanje dela na domu (pedagogi in raziskovalci)

Pravilnik o občasnem delu na domu (strokovne službe)

Vloga za opravljanje dela na domu (strokovne službe)

Navodila za opravljanje varnega in zdravega dela na domu

 

 

 

RAČUNOVODSKE ZADEVE IN STVARNO PREMOŽENJE

 

Zakon o javnem naročanju

Računovodska pravila FE

Pravilnik o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu FE

Pravilnik o popisu poslovnih prostorov, dodelitvi oznak poslovnim prostorom in pravilih za dodeljevanje zaporednih številk računov

Navodila za pokrivanje skupnih stroškov UL FE

Pravilnik o popisu

Pravilnik o prejemkih in izplačilih iz pogodbenega razmerja na FE

Pravilnik o upravljanju Razvojnega sklada UL

Podatki podjetja za sodelovanje z UL FE

Pravilnik o upravljanju s stvarnim premoženjem Univerze v Ljubljani

 

PEDAGOŠKO DELO IN ŠTUDENTSKE ZADEVE

 

Pravilniki o študijskem procesu na FE 

Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev na FE

Pravilnik o obštudijski dejavnosti na Univerzi v Ljubljani

Pravilnik o ukrepih za zagotovitev neposrednega študijskega procesa v prostorih UL zaradi posledic SARS-CoV-2

Pravice in dolžnosti študentov

 

KNJIŽNICA IN ZALOŽNIŠTVO

 

Pravilnik o poslovanju knjižnice Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani

Pravilnik o založništvu

 

RAZISKOVALNO, RAZVOJNO DELO IN INTELEKTUALNA LASNINA

 

Pravilnik o upravljanju s pravicami industrijske lastnine UL

Pravilnik o registraciji internih inovacij na FE


ALUMNI KLUB

 

Pravila delovanja Alumni kluba Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani


PRIZNANJA IN NAGRADEPravilnik o priznanjih in nagradah FE

Pravilnik za dodelitev Vodovnikovih nagrad

Pravilnik o podelitvi Vidmarjeve nagrade

Pravilnik o podeljevanju Prešernovih nagrad študentom

 

OBRAZCI

 

Prošnja za znižanje režije od konferenc
Vloga za dovoljenje za vstop v prostore FE
Vloga za dovoljenje za vstop v prostore FE - najemniki
Časovnica 2019
Časovnica 2020
Časovnica 2021
Časovnica 2022
Časovnica 2023

 

ETIČNI KODEKS

 

Etični kodeks za raziskovalce UL
Izjava o zavezi k uresničevanju načel Etičnega kodeksa za raziskovalce UL 
Etični kodeks diplomantov UL FE
Okvirni program rednega seznanjanja raziskovalcev z etičnimi načeli

 

ŠTUDENTSKI SVET

 

Poslovnik ŠSFE
Pravilnik o volitvah predstavnikov študentov v študentske svete članic in organe članic Univerze v Ljubljani (25. januar 2021)
Pravilnik o volitvah predstavnikov študentov v študentski svet in organe Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani (velja od 14. oktobra 2022)