Navodila za pokrivanje skupnih stroškov UL FE

Navodila za pokrivanje skupnih stroškov UL FE

Ljubljana,  21.12.2017 (Sprejeta na seji Upravnega odbora UL FE)

                 

1. Namen navodil

Ta navodila so dopolnilo k Pravilom o organizaciji in delovanju Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Opredeljujejo oblikovanje in porabo sredstev za pokrivanje skupnih stroškov Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani (UL FE) iz znanstveno-raziskovalne, razvojne in strokovne dejavnosti UL FE, zagotavljanje lastne udeležbe na projektih, ki to zahtevajo, ter za pokrivanje neupravičenih stroškov, ki nastanejo kot neizogibna posledica izvajanja projektov.

Navodila so namenjena predstojnikom laboratorijev, nosilcem projektov in strokovnim službam UL FE.

 

1.1. Vrste stroškov

Stroški so razčlenjeni na neposredne stroške in posredne stroške.

Neposredni stroški so tisti stroški, ki jih lahko takoj, ko nastanejo, razporedimo na stroškovni nosilec (projekt), ki jih je povzročil. Neposredne stroške tako na primer predstavljajo stroški dela, materiala (materialnih in nematerialnih stroškov), storitev in amortizacije, ki so neposredno povezani z izvajanjem projekta.

Posredni stroški so tisti stroški, ki jih je povzročilo več stroškovnih nosilcev (projektov) in jih ni mogoče neposredno razporediti na posamezni stroškovni nosilec. Posredni stroški s stališča projekta kot stroškovnega nosilca so na primer stroški uporabe prostora in stroški dela strokovnih služb (tudi materiala, storitev in amortizacije opreme za njihovo delovanje), ki nastajajo kot posledica izvajanja projekta.

Lastna udeležba so sredstva za pokrivanje pripadajočega deleža stroškov, kadar sofinancer ne pokrije vseh upravičenih stroškov.

Neupravičeni stroški so stroški, ki jih financer ne povrne, a nastanejo kot neizbežna posledica izvajanja projektov.

Skupni stroški UL FE so tisti stroški, ki nastanejo na splošnih in začasnih stroškovnih mestih UL FE in se kot posredni stroški razporedijo na temeljna stroškovna mesta (laboratorije) oziroma stroškovne nosilce (projekte).

 

1.2. Temeljno načelo

Temeljno načelo pri zagotavljanju sredstev za pokrivanje skupnih stroškov UL FE in za zagotavljanje lastne udeležbe je spoštovanje pogojev financiranja, kot jih urejajo zakonodaja, financer, razpisna, pogodbena in/ali druga relevantna dokumentacija.

 

2. Vrste projektov

2.1. Nacionalni programi in projekti

V to skupino uvrščamo projekte, ki so financirani iz Proračuna Republike Slovenije. 

 

2.1.1. Raziskovalni programi in projekti iz pozivov in razpisov ARRS

Podlago za oblikovanje sredstev za pokrivanje skupnih stroškov UL FE raziskovalnih programov in projektov Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) daje 33. člen Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti financirane iz Proračuna Republike Slovenije Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 56/12 in 15/14). 

 

2.1.2. Infrastrukturni programi

Infrastrukturni programi se obravnavajo enako kot raziskovalni programi ARRS. 

 

2.1.3. Ciljni raziskovalni programi (CRP)

Projekti iz Ciljnih raziskovalnih programov (CRP) se obravnavajo enako kot raziskovalni projekti ARRS. 

 

2.1.4. Mladi raziskovalci iz pozivov ARRS

Podlago za določanje sredstev za pokrivanje skupnih stroškov UL FE daje 24. člen Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti financirane iz Proračuna Republike Slovenije Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 56/12 in 15/14).

 

2.1.5. Bilateralni projekti

Bilateralni projekti so mednarodni projekti iz razpisov ARRS na podlagi sporazuma RS s sodelujočo državo. Upravičeni stroški so neposredni stroški, običajno potni stroški in stroški bivanja. Financer jih povrne na podlagi dokazil.

 

2.2. Projekti, sofinancirani iz evropskih sredstev

2.2.1. Projekti 7. okvirnega programa Evropske skupnosti (FP7)

2.2.1.1. Projekti IP, STREP

 »RTD« aktivnosti:

Uporablja se »60 % flat transition rate«, torej se priznava 60 % posrednih stroškov na 100 % upravičenih neposrednih stroškov brez stroškov podizvajalcev. EC povrne 75 % priznanih posrednih stroškov in 75 % upravičenih neposrednih stroškov. Potrebno je zagotoviti 25 % sredstev za pokrivanje lastne udeležbe pri upravičenih neposrednih stroških ter sredstva za pokrivanje neupravičenih stroškov. 

»MANAGEMENT« aktivnosti:

Uporablja se »60 % flat transition rate«, torej se priznava 60 % posrednih stroškov na 100 % upravičenih neposrednih stroškov brez stroškov podizvajalcev. EC povrne 100 % priznanih posrednih stroškov in 100 % upravičenih neposrednih stroškov. Potrebno je zagotoviti sredstva za pokrivanje neupravičenih stroškov.

»DEMONSTRATION« aktivnosti:

Uporablja se »60 % flat transition rate«, torej se priznava 60 % posrednih stroškov na 100 % upravičenih neposrednih stroškov brez stroškov podizvajalcev. EC povrne 50 % priznanih posrednih stroškov in 50 % upravičenih neposrednih stroškov. Potrebno je zagotoviti 50 % sredstev za pokrivanje lastne udeležbe pri upravičenih neposrednih stroških ter sredstva za pokrivanje neupravičenih stroškov. 

»OTHER« aktivnosti:

Uporablja se »60 % flat transition rate«, torej se priznava 60 % posrednih stroškov na 100 % upravičenih neposrednih stroškov brez stroškov podizvajalcev. EC povrne 100 % priznanih posrednih stroškov in 100 % upravičenih neposrednih stroškov. Potrebno je zagotoviti sredstva za pokrivanje neupravičenih stroškov.

2.2.1.2. Projekti CSA

Uporablja se »7 % flat rate«, torej se priznava 7 % posrednih stroškov na 100 % upravičenih neposrednih stroškov brez stroškov podizvajalcev. EC povrne 100 % upravičenih neposrednih stroškov in 100% priznanih posrednih stroškov Potrebno je zagotoviti sredstva za pokrivanje neupravičenih stroškov. 

2.2.1.3. Projekti Marie Curie

Uporablja se »10% flat rate«, torej se priznava 10 % posrednih stroškov na 100 % upravičenih neposrednih stroškov brez stroškov podizvajalcev. EC povrne 100 % priznanih posrednih stroškov in 100 % upravičenih neposrednih stroškov. Potrebno je zagotoviti sredstva za pokrivanje neupravičenih stroškov. 

 

2.2.2. Projekti okvirnih programov Obzorje 2020

Uporablja se »25 % flat rate«, torej se priznava 25% posrednih stroškov na 100 % upravičenih neposrednih stroškov brez stroškov podizvajalcev. EC povrne 100 % priznanih posrednih stroškov in 100 % upravičenih neposrednih stroškov. Potrebno je zagotoviti sredstva za pokrivanje neupravičenih stroškov.

2.2.2.1. Marie Sklodowska- Curie Actions: ITN (Innovative Training Networks)

Za stroške upravljanja in indirektne stroške (»Management and indirect costs«) je namenjeno 1.200,00 EUR  na osebo (zaposlenega raziskovalca iz tujine)/mesec.

 

2.2.3. Projekti CIP

Priznavajo se posredni stroški v višini 30 % stroškov osebja. EC povrne 50 % vseh upravičenih neposrednih stroškov in 50 % priznanih posrednih stroškov. Potrebno je zagotoviti 50 % sredstev za pokrivanje lastne udeležbe pri upravičenih neposrednih stroških ter sredstva za pokrivanje neupravičenih stroškov.

 

2.2.4. Projekti EMRP

Uporablja se »60 % flat transition rate«, torej se priznava 60 % posrednih stroškov na 100 % upravičenih neposrednih stroškov brez stroškov podizvajalcev. EURAMET povrne do 46 % priznanih posrednih stroškov in do 46 % upravičenih neposrednih stroškov, manjkajoči del se pokrije iz proračunskih sredstev. Potrebno je zagotoviti sredstva za pokrivanje neupravičenih stroškov.

 

2.2.5. Projekti EMPIR

V primeru, da nastopamo kot DI (Designated Institute), se priznavajo posredni stroški v višini 5 % od vseh upravičenih neposrednih stroškov brez stroškov podizvajalcev. Ko ne nastopamo kot DI, so priznani posredni stroški v višini 25% od vseh upravičenih neposrednih stroškov brez stroškov podizvajalcev.  

 

2.2.6. Projekti TEMPUS

Priznavajo se posredni stroški v višini do 7 % od vseh upravičenih neposrednih stroškov. EC povrne do 95 % vseh upravičenih neposrednih stroškov in do 95 % priznanih posrednih stroškov. Potrebno je zagotoviti sredstva za lastno udeležbo pri neposrednih stroških projekta ter sredstva za pokrivanje neupravičenih stroškov. 

 

2.2.7. Projekti Leonardo da Vinci

Priznavajo se posredni stroški v višini 7 % na 100 % upravičenih neposrednih stroškov. EC povrne 75 % priznanih posrednih stroškov in 75 % upravičenih neposrednih stroškov. Potrebno je zagotoviti 25 % sredstev za pokrivanje lastne udeležbe pri upravičenih neposrednih stroških ter sredstva za pokrivanje neupravičenih stroškov.

 

2.2.8. Projekti programa ERASMUS+

Pri projektih ERASMUS+ Key Action2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices- Strategic Partnership in the field of education, training and youth se posredni stroški krijejo iz postavke Project management and implementation, ki znaša 500,00 EUR/ mesec za koordinatorja in 250,00 EUR/ mesec za projektnega partnerja.

Pri projektih ERASMUS+ Key Action2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices- Capacity Building in the field of higher education je potrebno posredne stroške kriti iz lastnih sredstev. 

 

2.2.9. Projekti, financirani iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR)

Pri projektih iz Evropskih skladov za regionalni razvoj (ESRR), kamor sodijo tudi CO, KC, projekti SPS, projekti programa ALPINE SPACE, SEE, INTERREG, sofinancer povrne stroške na podlagi pravil.

Projekti SPS

Pri projektih SPS je upravičeno pavšalno financiranje posrednih stroškov v višini 25% na poročane stroške osebja, ki se poročajo po načinu unit cost (20 EUR/ uro: cena ure raziskovalca, 13 EUR/ uro:  cena ure strokovno tehničnega sodelavca). Stroški so  povrnjeni  v višini do 80% v primeru industrijskih raziskav in do 60% v primeru eksperimentalnega razvoja. 

 

2.2.10. Projekti, financirani iz Evropskega socialnega sklada (ESS)

Pri projektih iz Evropskih socialnih skladov (ESS), kamor sodijo tudi Kakovost visokega šolstva (KUL), Internacionalizacija slovenskega visokega šolstva (INTERNACIONALIZACIJA), Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih v letih 2016 – 2018, projekti iz JR Po kreativni poti do praktičnega znanja (PKP), projekt iz JR Inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja v pedagoških študijskih programih« (NIO9), projekt iz JR Vključevanje uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije v visokošolskem pedagoškem procesu (NIO8) ter projekta iz JR »Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc« ,sofinancer povrne stroške v skladu z opredeljenimi upravičenimi stroški za izvedbo projekta v sprejetem finančnem načrtu. 

2.2.10.1. Po kreativni poti do praktičnega znanja (PKP)

Projekti PKP so namenjeni spodbujanju krepitve sodelovanja in povezovanja visokošolskega sistema z okoljem (gospodarstvo, negospodarstvo), izvajanju modelov odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in gospodarstvom ter družbenim okoljem. Ob partnerskem sodelovanju visokošolskih zavodov z (ne)gospodarstvom tako mladi pridobijo konkretne in praktične izkušnje že med izobraževanjem.

Za pokrivanje posrednih stroškov se lahko nameni del sredstev, ki so namenjena za koordiniranje projektov, in del sredstev, ki so namenjena za pedagoško mentorstvo.

 

2.2.11. IPA projekti

Pri projektih programa IPA sofinancer povrne stroške na podlagi potrjene metodologije in dokazil. 

 

2.2.12.COST projekti

Pri projektih programa COST gre za mreženje raziskovalcev določenega raziskovalnega področja, ki poteka z udeleževanjem različnih dogodkov v organizaciji ali so-organizaciji institucije, ki koordinira projekt. Prek koordinatorja projekta se financirajo predvsem stroški poti in organizacije dogodkov. Posredni stroški v višini do 15% upravičenih neposrednih stroškov so namenjeni koordinatorju za finančno-administrativno in znanstveno vodenje projekta. Točen delež teh stroškov je določen za vsako leto izvajanja projekta posebej.

 

2.3. Tržni projekti

Med tržno dejavnost štejemo predvsem projekte, ki jih UL FE izvaja na podlagi pogodb z naročniki, bodisi da gre za domačega naročnika ali naročnika iz tujine (fizična oseba, gospodarski subjekt, javni ali zasebni zavod, ministrstvo).

Med tržne projekte štejemo tudi projekte, pri katerih UL FE sodeluje kot partner ali podizvajalec (podpogodbenik) na projektih iz razpisov, vendar UL FE ni podpisnik pogodbe s financerjem. (V tem primeru je napram fakulteti naročnik podjetje, ki je podpisnik pogodbe s financerjem.)

 

2.4. Organiziranje srečanj

Srečanja, ki jih organizira UL FE, se finančno obravnavajo enako kot tržni projekti. Dosedanja praksa kaže, da tovrstna srečanja potekajo ali na Fakulteti ali izven nje.
V primerih, ko je srečanje sofinancirano tudi iz drugih virov (agencije, ministrstva, .... ), se delež sredstev sofinanciranja porablja namensko v skladu z razpisnimi pogoji in pogodbo o sofinanciranju.

 

3. Pokrivanje skupnih stroškov UL FE

3.2. Nacionalni programi in projekti

3.2.1. Raziskovalni programi in projekti iz pozivov in razpisov ARRS

15 % sredstev, namenjenih za materialne stroške programa ali projekta, se uporabi za pokrivanje skupnih stroškov UL FE, 15 % sredstev, namenjenih za amortizacijo programa ali projekta, se uporabi za pokrivanje skupnih stroškov UL FE (Opomba: to skupaj znaša ≈ 8 % pogodbene vrednosti projekta cenovnega razreda C). 

 

3.2.2. Ciljni raziskovalni programi (CRP)

Projekti CRP se obravnavajo enako kot raziskovalni projekti ARRS. 

 

3.2.3. Infrastrukturni programi

Fakulteta ne uporablja sredstev, namenjenih za materialne stroške in stroškov amortizacije infrastrukturnih programov, za pokrivanje skupnih stroškov UL FE. V 5. točki 33. člena Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti financirane iz Proračuna Republike Slovenije Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 56/12 in 15/14) pokrivanje skupnih stroškov RO ni predvideno.

 

3.2.4. Mladi raziskovalci iz pozivov ARRS

Fakulteta ne uporablja sredstev, namenjenih za materialne stroške pri usposabljanju mladih raziskovalcev, za pokrivanje skupnih stroškov UL FE. 

 

3.2.5. Bilateralni projekti

Posredni stroški niso upravičeni, zato se skupni stroški FE ne obračunavajo. 

 

3.2.6. Druge oblike financiranja ARRS

Pri drugih oblikah (so) financiranja ARRS se za pokrivanje skupnih stroškov UL FE nameni 8 % pogodbene vrednosti, če ni z razpisno ali pogodbeno dokumentacijo določeno drugače.

 

3.3. Projekti, sofinancirani iz evropskih sredstev

3.3.1. Projekti programa FP7 – IP, STREP

Za pokrivanje skupnih stroškov UL FE se nameni 8 % priliva, 29.5 % priliva se nameni za kritje lastne udeležbe in neupravičenih stroškov projekta (stroškovni nosilec Lxxx). 

 

3.3.2. Projekti programa CIP

Za pokrivanje skupnih stroškov UL FE se nameni 8 % priliva, preostanek sredstev, namenjenih kritju posrednih stroškov, se nameni za kritje lastne udeležbe in neupravičenih stroškov projekta (stroškovni nosilec Lxxx). 

 

3.3.3 Projekti EMRP

Za pokrivanje skupnih stroškov UL FE se nameni 8 % priliva, 29.5 % priliva se nameni za kritje drugih posrednih in neupravičenih stroškov projekta (stroškovni nosilec Lxxx). 

 

3.3.4. Projekti EMPIR

V primeru, da nastopamo kot DI (Designated Institute), se priznavajo  posredni stroški v višini 5 % od vseh upravičenih neposrednih stroškov brez stroškov podizvajalcev. Priznani posredni stroški se namenijo za pokrivanje skupnih stroškov UL FE.

 V primeru, da ne nastopamo kot DI, se za pokrivanje skupnih stroškov UL FE nameni 8% priliva, 12% priliva pa se nameni za kritje drugih posrednih in neupravičenih stroškov projekta (stroškovni nosilec Lxxx). Preostanek sredstev, namenjenih pokrivanju posrednih in neupravičenih stroškov projekta, po uspešnem zaključku projekta razporedi predstojnik laboratorija v dogovoru z nosilcem projekta.

 

3.3.5. Projekti programov TEMPUS in Leonardo da Vinci

Za pokrivanje skupnih stroškov UL FE se nameni do 8 % priliva (glede na pravila (so)financerja).

 

3.3.6 Projekti programov ERASMUS+

V primeru ERASMUS+ Key Action2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices- Strategic Partnership in the field of education, training and youth se za pokrivanje skupnih stroškov UL FE nameni do 8% priliva glede na razpoložljiva sredstva v okviru postavke Project management and implementation.

V primeru ERASMUS+ Key Action2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices-  Capacity Building in the field of higher education se skupni stroški UL FE v višini 8 % krijejo iz  tržnih sredstev (lastna udeležba).

Morebitni preostanek sredstev na nalogi SxxxE po zaključku projekta (zaradi poročanja po unit cost sistemu)  razporedi predstojnik laboratorija v dogovoru z nosilcem projekta, morebitno negativno stanje pa se ob zaključku projekta pokrije iz razpoložljivih upravičenih sredstev na stroškovnem mestu.

 

3.3.7 Projekti programa Obzorje 2020

Za pokrivanje skupnih stroškov UL FE se nameni 8 % priliva iz EU, UL predhodno odvede 1,2 % priliva iz EU, 10.8 % priliva iz EU se nameni za kritje drugih posrednih in neupravičenih stroškov projekta (stroškovni nosilec Lxxx). Preostanek sredstev, namenjenih pokrivanju posrednih stroškov, po uspešnem zaključku projekta razporedi predstojnik laboratorija v dogovoru z nosilcem projekta.

3.3.7.1. Marie Sklodowska- Curie Actions: ITN (Innovative Training Networks)

Prispevek Evropske komisije za upravljanje in indirektne stroške (postavka »Management and indirect costs«) znaša 1.200,00 EUR na raziskovalca na mesec. Ta se razdeli na dve polovici in 1,5/25 polovice zadrži UL, kar znaša 36,00 EUR na raziskovalca na mesec. Za pokrivanje skupnih stroškov UL FE se nameni 8 % celotnega priliva iz EU glede na razpoložljiva sredstva v okviru postavke. »Management and indirect costs«).

Morebitni preostanek sredstev na nalogi SxxxE po zaključku projekta (zaradi poročanja po unit cost sistemu) razporedi predstojnik laboratorija v dogovoru z nosilcem projekta, morebitno negativno stanje pa se ob zaključku projekta pokrije iz razpoložljivih upravičenih sredstev na stroškovnem mestu. 

 

3.3.8. ESRR

Za pokrivanje skupnih stroškov UL FE se nameni do 8 % priliva (glede na pravila (so)financerja). Morebitni preostanek posrednih stroškov se nameni za kritje drugih posrednih in neupravičenih stroškov projekta (stroškovni nosilec Lxxx). Preostanek sredstev, namenjenih pokrivanju posrednih stroškov, po uspešnem zaključku projekta razporedi predstojnik laboratorija v dogovoru z nosilcem projekta..

3.3.8.1. Projekti SPS

Za pokrivanje skupnih stroškov UL FE se nameni  8 % priliva. 12% priliva se nameni za kritje ostalih materialnih in neupravičenih stroškov projekta (stroškovni nosilec Lxxxx). Preostanek sredstev, namenjenih kritju ostalih materialnih in neupravičenih stroškov projekta, po uspešnem zaključku projekta razporedi predstojnik laboratorija v dogovoru z nosilcem projekta. Morebitni preostanek sredstev na nalogi MxxxxE po zaključku projekta (zaradi poročanja po unit cost sistemu) prav tako razporedi predstojnik laboratorija v dogovoru z nosilcem projekta, morebitno negativno stanje pa se ob zaključku projekta pokrije iz razpoložljivih upravičenih sredstev na stroškovnem mestu. 

 

3.3.9. ESS

Za pokrivanje skupnih stroškov UL FE se nameni do 8 % priliva (glede na pravila (so)financerja). Morebitni preostanek posrednih stroškov se nameni za kritje drugih posrednih in neupravičenih stroškov projekta (stroškovni nosilec Lxxx). Preostanek sredstev, namenjenih pokrivanju posrednih stroškov, po uspešnem zaključku projekta razporedi predstojnik laboratorija v dogovoru z nosilcem projekta.

Tako za KUL kot za INTERNACIONALIZACIJO velja, da se obračuna pavšal v višini 15% neposrednih stroškov, ki se v celoti nameni za kritje skupnih stroškov UL FE.

V osnovo za izračun pavšala se upošteva vsota naslednjih upravičenih stroškov: stroški plač in povračil v zvezi z delom, stroški informiranja in obveščanja javnosti ter stroški zunanjih storitev (od teh le tisti del, ki se nanaša na delo (avtorske, podjemne pogodbe, študentsko delo)) in pripadajoči del DDV.

 

3.3.9.1. Po kreativni poti do znanja (PKP)

Za pokrivanje skupnih stroškov UL FE se nameni 8 % od priliva za koordiniranje projekta in pedagoško mentorstvo.

 

3.3.10. IPA projekti

Za pokrivanje skupnih stroškov UL FE se nameni:

do 8 % priliva (glede na pravila (so)financerja), preostanek za pokrivanje stroškov amortizacije laboratorija.

 

3.3.11. COST projekti

Pri COST projektu, kjer UL FE nastopa kot partner, posredni stroški niso upravičeni, zato se skupni stroški FE ne obračunavajo.
Pri koordinatorskem projektu se nameni:

61% posrednih stroškov (postavka FSAC - Financial & Scientific Administration and Coordination) za pokrivanje skupnih stroškov UL FE,
preostanek sredstev, namenjenih pokrivanju posrednih stroškov, se nameni za pokrivanje neupravičenih stroškov projekta in ostalih stroškov, povezanih z izvajanjem projekta (Lxxx).

 

3.4. Tržni projekti

3.4.1. Pokrivanje posrednih stroškov iz tržnih projektov

Posredni stroški na tržnih projektih se obračunavajo v višini 35 % od neto priliva.

Delijo se po ključu:

 • 8 % neto priliva, ki ga prejme UL FE, se nameni za pokrivanje skupnih stroškov UL FE,
 • 12 % neto priliva, ki ga prejme UL FE, se nameni za pokrivanje stroškov amortizacije opreme laboratorija ali stroškov prostora ali za lastno udeležbo, a od tega se lahko nameni le do 6 % neto priliva, ki ga prejme UL FE, za pokrivanje stroškov prostora ali za lastno udeležbo,
 • 15 % neto priliva, ki ga prejme UL FE, se nameni za opravljanje in razvoj dejavnosti laboratorija.

 

3.4.2. Izvzetje posrednih stroškov iz sredstev tržnih projektov, namenjenih nakupu opreme

Sredstva iz prihodkov tržnih projektov, prejetih v tekočem poslovnem letu, so izvzeta iz obremenitve s posrednimi stroški, če se namenijo za nakup opreme (dodatno oblikovanje amortizacije na tržni nalogi za nakup opreme), pri čemer mora vrednost posameznega nakupa opreme (vključno z DDV) presegati 1.000,00 EUR.

 

3.5. Organiziranje srečanj

3.5.1. Organiziranje srečanj na fakulteti

Posredni stroški se obračunavajo v višini 35 % od neto priliva.
Delijo se po ključu:

 • 8 % neto priliva se nameni za pokrivanje skupnih stroškov UL FE,
 • 12 % neto priliva, ki ga prejme UL FE, se nameni za pokrivanje stroškov amortizacije opreme laboratorija ali stroškov prostora ali za lastno udeležbo, a od tega se lahko nameni le do 6 % neto priliva, ki ga prejme UL FE, za pokrivanje stroškov prostora ali za lastno udeležbo,
 • 15 % neto priliva, ki ga prejme UL FE, se nameni za opravljanje in razvoj dejavnosti laboratorija.

Uporaba skupnih prostorov za izvedbo srečanja se obračunava po veljavnem ceniku FE.

 

3.5.2. Organiziranje srečanj izven fakultete

Posredni stroški se obračunavajo v višini 35 % od neto priliva.
Delijo se po ključu:

 • 8 % neto priliva se nameni za pokrivanje skupnih stroškov UL FE,
 • 12 % neto priliva, ki ga prejme UL FE, se nameni za pokrivanje stroškov amortizacije opreme laboratorija ali stroškov prostora ali za lastno udeležbo, a od tega se lahko nameni le do 6 % neto priliva, ki ga prejme UL FE, za pokrivanje stroškov prostora ali za lastno udeležbo
 • 15 % neto priliva, ki ga prejme UL FE, se nameni za opravljanje in razvoj dejavnosti laboratorija.

 

3.6. Donacije

Za prejete donacije se režija ne obračunava.

 

3.7. Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendiranje

Za prejete štipendije in sredstva za izobraževanje tujih znanstvenikov se režija ne obračunava. 

 

3.8. Sprememba režije

V primeru drugačnih pogojev financiranja, ki jih opredeljuje razpisna, pogodbena in/ali druga relevantna dokumentacija, je možno režijo spremeniti. Pisno vlogo s podrobno utemeljitvijo in spremljajočo dokumentacijo je treba nasloviti na Upravni odbor UL FE. 

 

3.9. Upoštevanje posrednih stroškov v finančnem načrtu projekta

V primerih, ko financer prizna in povrne posredne stroške, a jih predlagatelj projekta ne predvidi v finančnem načrtu ter jih zato kasneje ne more uveljavljati, mora predlagatelj/izvajalec projekta sredstva za pokrivanje skupnih stroškov UL FE v višini do 8 % neto priliva zagotoviti iz drugih virov (delež priliva, ki se ga nameni za pokrivanje skupnih stroškov UL FE,  je določen glede na pravila (so)financerja).  

 

3.10. Druga oblika kritja posrednih stroškov UL FE

Pokrivanje skupnih stroškov UL FE je možno tudi z delno vključitvijo stroškov zaposlenih v skupnih službah v okviru projekta- delna zaposlitev (kjer to dopuščajo pravila (so)financerja). 

 

4. Zagotavljanje lastne udeležbe

Pred prijavo projekta na razpis je nosilec projekta skupaj s predstojnikom laboratorija dolžan preveriti zahtevano finančno soudeležbo v razpisni dokumentaciji in zanjo zagotoviti sredstva. Najkasneje pred podpisom pogodb, ki jih fakulteta sklene za izvajanje projektov, Raziskovalni sektor preveri, ali je predvidena finančna konstrukcija izvedljiva. 

 

4.1. Projekti okvirnih programov evropske skupnosti (FP7)

Lastna udeležba se zagotavlja v skladu z veljavno zakonodajo. 

 

4.1.1 Projekti IP in STREP

Kot lastna udeležba se lahko uporabijo:

 • sredstva na stroškovnem nosilcu Lxxx,
 • sredstva raziskovalnega programa,
 • stroški dela mladih raziskovalcev (če delajo na projektu),
 • tržna sredstva.

V primeru, da se v času trajanja  projekta večina lastne udeležbe zagotavlja iz sredstev raziskovalnega programa in dela mladih raziskovalcev, lahko predstojnik laboratorija v dogovoru z nosilcem projekta ostanek sredstev na stroškovnem nosilcu Lxxx razporedi že v času trajanja projekta, vendar mora paziti, da so ves čas znotraj laboratorija zagotovljena sredstva za kritje morebitnih neupravičenih stroškov projekta. 

 

4.1.2. CSA

Projekti CSA ne zahtevajo lastne udeležbe. Za stroške, ki jih EU ne povrne (kot je DDV), se lahko uporabljajo:

 • sredstva raziskovalnega programa,
 • tržna sredstva.

 

4.1.3 CIP

Kot lastna udeležba se lahko uporabijo:

 • sredstva na stroškovnem nosilcu Lxxx,
 • sredstva raziskovalnega programa,
 • stroški dela mladih raziskovalcev (če delajo na projektu),
 • tržna sredstva.


V primeru, da se v času trajanja  projekta večina lastne udeležbe zagotavlja iz sredstev raziskovalnega programa in dela mladih raziskovalcev, lahko predstojnik laboratorija v dogovoru z nosilcem projekta ostanek sredstev na stroškovnem nosilcu Lxxx razporedi že v času trajanja projekta, vendar mora paziti, da so ves čas znotraj laboratorija zagotovljena sredstva za kritje morebitnih neupravičenih stroškov projekta. 

 

4.3. Tempus

Lastna udeležba se zagotavlja v skladu z veljavno zakonodajo.
Kot lastna udeležba se lahko uporabijo:

 • sredstva raziskovalnega programa,
 • stroški dela mladih raziskovalcev (če delajo na projektu),
 • tržna sredstva.

 

4.4. Leonardo da Vinci

Lastna udeležba se zagotavlja v skladu z veljavno zakonodajo.
Kot lastna udeležba se lahko uporabijo:

 • sredstva raziskovalnega programa,
 • stroški dela mladih raziskovalcev (če delajo na projektu),
 • tržna sredstva.

 

4.5. ERASMUS+

Kot lastna udeležba se lahko uporabijo:

 • sredstva raziskovalnega programa,
 • tržna sredstva.

 

4.6. ESRR (sem sodijo tudi KC in projekti SPS)

Kot lastna udeležba se lahko uporabijo:

 • tržna sredstva.

 

4.6.1 Programi teritorialnega sodelovanja (INTERREG EUROPE, INTERREG SI-AT, INTERREG SI-IT,…)

Kot lastna udeležba se lahko uporabijo:

 • sredstva raziskovalnega programa,
 • tržna sredstva.

 

4.7. IPA projekti

Kot lastna udeležba se lahko uporabijo:

 • tržna sredstva.

 

5. Veljavnost navodil

Ta navodila pričnejo veljati, ko jih sprejme Upravni odbor UL FE in se uporabljajo od 01.01.2018 dalje.