Pravila delovanja Alumni kluba

PRAVILA DELOVANJA ALUMNI KLUBA UNIVERZE V LJUBLJANI, 

FAKULTETE ZA ELEKTROTEHNIKO

 

 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

 

Ime kluba je Alumni klub Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani.

Krajše ime kluba je Klub AK FE.

Alumni klub deluje v okviru Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani (UL FE).

Sedež kluba je na lokaciji Tržaška cesta 25,  Ljubljana.

 

 

2. člen

 

Alumni klub UL FE predstavlja strokovno, znanstveno in družabno stičišče diplomantov vseh študijskih programov in različnih generacij, ki so na UL FE uspešno zaključili študij. Alumni klub spodbuja ohranjanje vezi in mreženje med diplomanti UL FE z učitelji, sodelavci in partnerji fakultete.

 

3. člen

Delo kluba je javno.

 

Klub lahko sodeluje z drugimi organizacijami, zvezami in klubi s podobno dejavnostjo in cilji na vertikalni in horizontalni ravni v Republiki Sloveniji ali izven nje.

 

Klub obvešča svoje člane:

- preko sredstev javnega obveščanja,

- lahko preko spletne strani kluba in po elektronski pošti

- na druge načine.

 

 

II. NAMEN, CILJI IN DEJAVNOSTI KLUBA

 

4. člen

 

Alumni klub omogoča nadaljnji osebni in strokovni razvoj diplomantov UL FE ter promovira znanje in dosežke svojih članov ter skrbi za ugled poklica elektroinženirja in izobrazbe, ki jo zagotavlja fakulteta. Diplomanti lahko svoje znanje v Alumni klubu plemenitijo in izmenjujejo izkušnje na primerih dobre prakse.


Člani Alumni kluba UL FE lahko delujejo na različnih področjih, kot mentorji študentom, kot organizatorji strokovnih delavnic, seminarjev, okroglih miz ter drugih srečanj, kot sponzorji kluba in ne nazadnje tudi kot organizatorji športnih, kulturnih in drugih družabnih dogodkov. Želimo si, da bi člani kluba našli v okviru delovanja Alumni kluba kar največ skupnih interesov. Zanimivi dogodki in dobra obiskanost le-teh bo tako združevala kapital znanja, idej in poslovnega povezovanja. Z rastjo kluba in pripadnosti stroki lahko skupaj prispevamo k razvoju odnosov med akademsko in gospodarsko sfero. O vseh dogodkih, novicah, dosežkih in ugodnostih bomo člane Alumni kluba obveščali po elektronski pošti, objavljeni pa bodo tudi na spletni strani UL FE.

Klub združuje posameznike, ki želijo še naprej ohraniti povezanost in komunikacijo med pripadniki vseh generacij diplomantov, magistrov in doktorjev UL FE ter samo fakulteto in njenimi študenti.

Klub predstavlja in promovira področje elektrotehnike in dviguje ugled UL FE v širšem družbenem prostoru.

Klub spodbuja mreženje in sodelovanje med različnimi generacijami in stopnjami diplomantov UL FE.

 

Dejavnosti kluba so namenjene:

  • članom kluba,
  • UL FE,
  • poslovnim partnerjem,
  • širšemu družbenemu okolju.

 

Aktivnosti kluba so:

 

  • organizacija domačih in mednarodnih strokovnih predavanj, seminarjev, delavnic in ekskurzij,
  • povezovanje z organizacijami in posamezniki, ki imajo podobne cilje in namene, za vključevanje članov kluba v projekte doma in v tujini,
  • organiziranje družabnih ter športnih srečanj članov na lokalnem, nacionalnem in mednarodnem

       nivoju,

  • podpora pri organizaciji posvetovanj, seminarjev, tečajev in drugih aktivnostih UL FE,
  • pomoč pri razvoju in usposabljanju študentov UL FE za uspešno vključevanje v poslovno življenje,
  • promocija področja elektrotehnike v širšem družbenem okolju.

 

 

III. ČLANSTVO

5. člen

 

Član kluba lahko postane vsakdo, ki je dokončal katero koli stopnjo študija na UL FE.

Članstvo v klubu je prostovoljno in brezplačno.

Kdor želi postati član kluba, se lahko včlani s prijavnico oz. pristopno izjavo na spletni strani Alumni kluba (http://www.UL FE.uni-lj.si/alumni/prijava/), v kateri pisno izrazi željo postati član kluba.

Član kluba lahko postane pod enakimi pogoji tudi tuj državljan, ki je diplomant UL FE.

 

 

6. člen

Pravice članov so:

- da uresničujejo svoje osebne interese na področju dejavnosti kluba,

- da so seznanjeni s programom in poslovanjem kluba ter vsemi dogodki in ugodnostmi.

 

Dolžnosti članov so:

- da s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog kluba,

- da dajejo klubu informacije, ki so potrebne za izvajanje skupno dogovorjenih nalog,

- da varujejo ugled kluba.

 

7. člen

Članstvo v klubu preneha:

- s prostovoljnim izstopom, če poda pisno izjavo o izstopu.

- s smrtjo.

 

 

IV. PREDSEDNIK KLUBA

8. člen

 

Klub ima predsednika kluba. Predsednik kluba je lahko oseba, ki s svojim znanjem, delom in ugledom močno pripomore k nadaljnjemu širjenju poslanstva kluba.

Predsednik kluba zastopa in predstavlja klub v širši javnosti.

Mandatna doba predsednika kluba je 4 leta.

Predsednika kluba, izmed rednih članov AK FE, imenuje Senat UL FE, na predlog dekana UL FE.

 

 

9. člen

V. TAJNIK KLUBA

 

Za opravljanje strokovno - tehničnega in administrativnega dela skrbi tajnik kluba, ki ga imenuje dekan fakultete.

 

10. člen

 

VI. KONČNE DOLOČBE

 

Ta Pravila je sprejel Senat UL FE, na svoji seji dne 2.10.2014 in se po sprejetju objavijo na spletni strani UL FE.

Pravila začnejo veljati na dan objave na spletni strani UL FE.

 

 

 

 

Ljubljana, 2.10.2014                                                                                     Predsednik Senata UL FE:

                                                                                                                                   prof. dr. Igor Papič