Pravilnik o prejemkih in izplačilih iz pogodbenega razmerja

Na podlagi Obligacijskega zakonika (Ur- l. RS št. 97/2007, OZ-UPB1), Zakona o avtorski in sorodnih pravicah  (ur. l. RS, št. 16/2007 ZASP-UPB3),  Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 32/2012, ZViS-UPB7), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS št. 40/2012, ZUJF), Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št.8/05 in naslednji) ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za elektrotehniko (januar 2011), je Upravni odbor Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UOFE) na svojih sejah dne 21.06.2012 in 17.12.2015, sprejel

 

Pravilnik

o prejemkih in izplačilih iz pogodbenega razmerja

na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Pravilnik o prejemkih in izplačilih iz pogodbenega razmerja na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju: Pravilnik) ureja:

 • izplačila po pogodbah o avtorskem delu,
 • izplačila po pogodbah o delu (podjemne pogodbe).

 

2. člen

Za izvedbo del in nalog, ki jih opravljajo delavci po nalogu dekana fakultete in niso zajeta v njihovih opisih, oziroma po obsegu presegajo dela iz opisa sistematiziranih delovnih mest, se lahko skladno z zakonom:

- sklene pogodbo o avtorskem delu,

- sklene pogodbo o delu (podjemno pogodbo).

 

II. POGODBE

 

Pogodbe o avtorskem delu

3. člen

Po pogodbah o avtorskem delu se izplačujejo avtorski honorarji za naslednja dela po merilih za posamezno kategorijo:

 • predavanja na dodiplomskem študiju
 • predavanja na podiplomskem študiju,
 • predavanja na seminarjih in tečajih,
 • ekspertno svetovalno in znanstveno-raziskovalno delo,
 • priprava študijskih programov,
 • izdelava ocene primernosti teme doktorske disertacije in ocene predložene doktorske disertacije,
 • izvedeniško mnenje v imenu avtorja (ne Fakultete),
 • druga avtorska dela.

 

4. člen

Bruto urna postavka za izvajanje neposredne pedagoške obveznosti – predavanj – na študijskih programih 1. in 2. stopnje po avtorski pogodbi znaša:

 

 • redni profesor                                             59,00 EUR
 • izredni profesor                                          56,00 EUR
 • docent                                                            53,00 EUR
 • višji predavatelj                                          34,00 EUR
 • predavatelj                                                   32,00 EUR

 

V navedene bruto urne postavke so vključene tudi vse oblike posrednega pedagoškega dela (priprava, govorilne ure, izpiti) v sorazmernem deležu.

 

Bruto urna postavka za izvajanje neposredne pedagoške obveznosti – predavanj – na visokošolskem strokovnem študijskem programu Multimedijske komunikacije po avtorski pogodbi se poveča za bruto 25,00 EUR, če se predavanja izvajajo v dislocirani enoti v Šempetru pri Gorici. Avtorju ne pripadajo potni stroški in druga nadomestila iz naslova dislociranosti.

 

Predavanja tujih vabljenih učiteljev v okviru javnega razpisa MIZŠ Fakulteta plačuje v višini 117,00 EUR bruto na uro predavanj.

 

5. člen

Predavanja na podiplomskem doktorskem študiju Elektrotehnika 3. stopnje Fakulteta plačuje skladno z Navodilom za upravljanje s prihodki in odhodki doktorskega študijskega programa Elektrotehnika (3. bolonjska stopnja).

 

6. člen

Predavanja na seminarjih in tečajih se obračunavajo skladno s finančnim načrtom v okviru seminarja ali tečaja in v skladu s pogodbo, sklenjeno z avtorjem, po bruto urnih postavkah iz  7. člena tega pravilnika.

 

7. člen

Plačilo avtorskega honorarja za ekspertno znanstveno-raziskovalno in svetovalno delo izven nacionalnega raziskovalnega programa, katerega rezultat je projektna študija, pisna znanstvena razprava ali elaborat, izvede Fakulteta skladno s finančnim načrtom v okviru projekta, na katerega se raziskovalno delo nanaša, po naslednjih  bruto urnih postavkah:

 

 • redni profesor, znanstveni svetnik                                               do 212,00 EUR
 • izredni profesor, višji znanstveni sodelavec                             do 200,00 EUR
 • docent, znanstveni sodelavec                                                        do 190,00 EUR
 • asistent z doktoratom (D in H)                                                        do 156,00 EUR
 • višji predavatelj, asistent/raziskovalec z magisterijem         do 122,00 EUR
 • predavatelj, asistent, raziskovalec                                                do 116,00 EUR
 • tehniški sodelavec                                                                                 do 90,00 EUR

 

8. člen

Plačilo avtorskega honorarja za izdelavo študijskih programov za dodiplomski in podiplomski študij, ki obsegajo ustrezne obrazložitve, študije, podatkovne zbirke, zbirke dokumentov, izvedenska mnenja in podobno, izvede Fakulteta v skladu s pogodbo, sklenjeno z avtorjem, po bruto urnih postavkah iz  4. člena tega pravilnika.

 

9. člen

Plačilo avtorskih honorarjev za izdelavo ocene primernosti teme doktorske disertacije in ocene predložene doktorske disertacije, izvede Fakulteta v skladu s pogodbo, sklenjeno z avtorjem, skladno z Navodilom za upravljanje s prihodki in odhodki doktorskega študijskega programa Elektrotehnika (3. bolonjska stopnja).

 

10. člen

Plačilo avtorskih honorarjev za druga avtorska dela, kot so na primer izvedenska mnenja, ki jih izdela in podpiše visokošolski učitelj oziroma sodelavec, izvede Fakulteta na podlagi pogodbe, sklenjene z avtorjem, v okviru cenika izvedenskih storitev oz.  po bruto urnih postavkah iz  7. člena tega pravilnika.

 

11. člen

Pisni predlog z utemeljitvijo zakaj se sklepa avtorska pogodba z delavcem Fakultete ali zunanjim delavcem, glede na upravičenost in potrebe, odobri dekan Fakultete.

 

Pred izplačilom avtorske pogodbe naročnik s podpisom potrdi, da je bilo delo opravljeno. Izvajalec (avtor) mora priložiti časovnico o izvedenem avtorskem delu, ki jo pred izplačilom honorarja potrdi prodekan za finančne zadeve.

 

Za sklenitev avtorskih pogodb iz 2.odst. 184. člena ZUJF, je potrebno predhodno pridobiti soglasja UO UL.

 

Za sklenitev avtorskih pogodb iz 1. odstavka 184. člena ZUJF, ki se izvajajo na podlagi 63. člena ZViS ter za raziskovalno in umetniško delo, ni potrebno pridobiti soglasja UO UL.

 

 

Pogodbe o delu (podjemne pogodbe)

12. člen

Podlaga za sklenitev pogodbe o delu so naslednja dela:

 • izvedba programa rednega ali izrednega dodiplomskega ali podiplomskega študija (razen predavanj, ki so predmet avtorske pogodbe), če je fakulteta izčrpala vse druge možnosti in je potrebno zagotoviti nemoteno izvajanje pedagoške dejavnosti,
 • vzdrževalna dela,
 • delo na recepciji FE
 • delo v strokovnih službah Tajništva, Založbi FE  in Knjižnici FE ,
 • druga dela.

 

13. člen

Pedagoško delo lahko opravljajo samo tisti delavci, ki imajo ustrezno izobrazbo in veljavno habilitacijo za čas izvajanja pogodbe.

 

14. člen

Strokovna in vzdrževalna dela lahko opravljajo delavci, ki izpolnjujejo zahtevane pogoje za posamezno delo, ki je predmet pogodbe.

 

15. člen

 

Pisni predlog z utemeljitvijo zakaj se sklepa pogodba o delu z delavcem Fakultete ali zunanjim delavcem, glede na upravičenost in potrebe, odobri dekan Fakultete

 

Za sklenitev podjemnih pogodb iz 2.odst. 184. člena ZUJF, je potrebno predhodno pridobiti soglasja UO UL.

 

Za sklenitev podjemnih pogodb iz 1. odstavka 184. člena ZUJF, ki se izvajajo na podlagi 63. člena ZViS ter za raziskovalno in umetniško delo, ni potrebno pridobiti soglasja UO UL.

 

16. člen

Po pogodbah o delu se lahko delavcem, zaposlenim na Fakulteti, izplačujejo vsa dela, razen predavanj, ki se izplačujejo po avtorskih pogodbah.

 

17. člen

Po pogodbah o delu se zunanjim pogodbenim sodelavcem lahko izplačujejo naslednja dela:

 • seminarji in vaje na rednem dodiplomskem študiju,
 • mentorstva in somentorstva,
 • članstva v komisijah,
 • vzdrževalna in storitvena dela,
 • delo v sektorjih in  službah Tajništva,
 • druga strokovna dela.

18. člen

 

Bruto urna postavka za izvajanje neposredne pedagoške obveznosti – vaj – na študijskih programih 1. in 2. stopnje po podjemni pogodbi znaša:

 

 • asistent z doktoratom                              28,00 EUR
 • asistent z magisterijem                            24,00 EUR
 • asistent                                                          20,00 EUR

 

V navedene bruto urne postavke so vključene tudi vse oblike posrednega pedagoškega dela (priprava, govorilne ure, izpiti) v sorazmernem deležu.

 

Bruto urna postavka za izvajanje neposredne pedagoške obveznosti – vaj – na visokošolskem strokovnem študijskem programu Multimedijske komunikacije po podjemni pogodbi se poveča za bruto 12,50 EUR, če se vaje izvajajo v dislocirani enoti v Šempetru pri Gorici. Podjemniku ne pripadajo potni stroški in druga nadomestila iz naslova dislociranosti.

 

19. člen

Bruto urna postavka za izvajanje vzdrževalnih in drugih strokovnih del po podjemni pogodbi znaša glede na zahtevnost dela:

 

 • IX                                                                      28,00 EUR
 • VIII                                                                   22,00 EUR
 • VII/2                                                                17,00 EUR
 • VII/1                                                                15,00 EUR
 • VI                                                                      11,00 EUR
 • V                                                                          9,00 EUR
 • IV                                                                        7,00 EUR

 

 

20. člen

 

Za administrativna in strokovna dela lahko Fakulteta sklene pogodbe o delu, glede na vsebino in obseg dela, in glede na vrednotenje podobnih del na Fakulteti redno zaposlenih delavcev. Če to ni mogoče, se za vrednotenje upoštevajo cene iz 19. člena tega Pravilnika.

 

21. člen

Pogodbeni sodelavci med študijskim letom mesečno izpolnjujejo poročila o opravljenem številu ur.

 

Poročila o opravljenem delu pri izvajanju dodiplomskega in podiplomskega študija se zbirajo in preverjajo v Študijskem sektorju in Kadrovski službi.

 

Poročila o opravljenem strokovnem delu v sektorjih in službah Tajništva se zbirajo in preverjajo pri vodji posamezne službe ali sektorja.

 

Poročila o vzdrževalnih storitvah na IT opremi za podporo pedagoški dejavnosti  se zbirajo pri vodji Študijskega sektorja.

 

Poročila o vzdrževalnih storitvah na stavbi se zbirajo pri vodji Tehnično-vzdrževalne službe.

 

21. člen

Materialni in drugi stroški, ki nastanejo izvajalcem po avtorski ali podjemni pogodbi, so vključeni v bruto pogodbenih prejemkih, razen če ni v pogodbi drugače opredeljeno.

 

 

22. člen

Z zaposlenimi delavci fakultete se lahko sklene pogodba o delu, če gre za dela, ki niso opredeljena v opisu del in nalog ali pa jih delavec opravi izven rednega delovnega časa.

 

III. KONČNE DOLOČBE

 

23. člen

Ta pravilnik, kakor tudi njegove spremembe in dopolnitve, sprejema Upravni odbor Fakultete. Za razlago teh pravil je pristojen Upravni odbor.

 

24. člen

Pravilnik začne veljati z dnem, ko ga sprejme Upravni odbor Fakultete, uporablja pa se od dneva objave na spletni strani Fakultete.

 

 

Upravni odbor Fakultete za elektrotehniko UL

predsednik

prof. dr. Marko Topič

 

Ljubljana, 17.12.2015