Pravilnik o delovnem času tajništva UL FE

Na podlagi 24. člena Zakona o visokem šolstvu, Zakona o delovnih razmerjih (Ur.l. RS, št. 14/90 in 71/93) Zakona o evidencah na področju dela in 44. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja (Ur.l. RS, 52/94, 49/95, 34/96, 51/98, …….) je dekan Univerze v Ljubljani, Fakultete za elektrotehniko (UL FE), dne 13. 11. 2018 sprejel dopolnjen

 

P R A V I L N I K
 

o delovnem času zaposlenih v organizacijski enoti Tajništvo

Univerze v Ljubljani, Fakultete za elektrotehniko
 

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

Pravilnik določa:

 • časovno razporeditev delovnega časa delavcev Tajništva Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju: delavci Tajništva fakultete),
 • vrste odsotnosti oziroma prisotnosti na delu delavcev Tajništva fakultete,
 • način obračunavanja prisotnosti na delu oziroma odsotnosti z dela delavcev Tajništva fakultete,
 • način registriranja in vodenje evidence prisotnosti na delu oziroma odhodov in prihodov na delo delavcev Tajništva fakultete,
 • drugo o delovnem času delavcev Tajništva fakultete.

 

II. RAZPOREDITEV DELOVNEGA ČASA

2. člen

Polni delovni čas za delavce Tajništva fakultete traja 8 ur na dan oz. 40 ur na teden.

Delovni teden traja 5 delovnih dni. To je normalni obračunski delovni čas.

Mesečno in letno delovno obveznost delavcev fakultete se določi s terminskim koledarjem fakultete, ki ga sprejme dekan fakultete.

3. člen

Delovni čas delavcev Tajništva fakultete je fiksen, z možnostjo prihoda na delo med 7:00 in 8:00 in odhoda z dela med 15:00 in 16:00. Ob petkih je možnost odhoda ob 14:00, če delavec izpolni tedensko delovno obveznost po terminskem koledarju.

 

Na posameznih delovnih mestih pravilnik določa drugačen delovni čas:

Delovni čas vratarjev-receptorjev je izmenski in sicer:

 • od 5.30 do 13.30 ure (dopoldanska izmena),
 • od 13.30 do 21.30 ure (popoldanska izmena),

Delovni čas čistilk je izmenski in sicer:

 • prihod med 4.00 in 5.00  uro in odhod med 12.00 in 13.00  uro (dopoldanska izmena),
 • prihod ob 12.00 uri in odhod ob 20.00 uri (popoldanska izmena).

Delavcem Tajništva UL FE lahko tajnik fakultete, v soglasju z dekanom, z namenom zagotovitve pogojev za nemoteno opravljanje osnovne dejavnosti Fakultete, določi drugačen delovni čas, kot je naveden v prejšnjih odstavkih tega člena.

 

4. člen

Uradne ure podenot Tajništva (Finančno računovodski sektor, Študijski sektor, Raziskovalni sektor, Kadrovska služba, Knjižnica) so opredeljene z delovnim procesom v posamezni podenoti in pisno navedene na vidnem mestu posamezne podenote.  

5. člen

Med delovnim časom ima delavec pravico do 30 minutnega odmora, ki se všteje v obračunski normalni delovni čas.

6. člen

Mesečno delovno obveznost opravljajo delavci Tajništva fakultete v skladu s terminskim koledarjem fakultete.

Delavec mora praviloma vsak mesec opraviti mesečno obveznost ur,  kot je za posamezen mesec določeno s terminskim koledarjem.

V nujnih primerih in po predhodnem dogovoru z vodjo podenote oz. tajnikom, lahko delavec Tajništva fakultete zapusti delovno mesto prej, kot je določeno v 3. členu tega pravilnika.

Primanjkljaj delovnih ur lahko delavec prenese v prihodnji mesec, vendar primanjkljaj ne sme znašati več kot 8 ur. Če delavec Tajništva fakultete več kot dva meseca izkazuje negativno stanje ur, dobi pisni opomin.

Presežek delovnih ur lahko znaša do višine 20 ur in jih delavec prenese v prihodnji mesec.

Delavec Tajništva fakultete lahko ure, ki jih je naredil preko polnega delovnega časa, izrabi, kot proste ure, po predhodni odobritvi tajnika fakultete.

Ob zaključku leta se morajo opravljene delovne ure ujemati s fondom ur po terminskem koledarju in delavec ne sme izkazovati negativnega stanja. Presežek ur se prenese v naslednje leto.  

III. VRSTE ODSOTNOSTI OZIROMA PRISOTNOSTI NA DELU

7. člen

Šteje se, da je delavec Tajništva fakultete upravičeno odsoten z dela, kadar je odsoten zaradi:

 1. službenega potovanja na podlagi pisnega naloga dekana oz. tajnika fakultete,
 2. službenih zadev izven poslovnih prostorov fakultete pri poslovnih partnerjih, združenjih, javnih ustanovah in organizacijah ter zaradi udeležbe na sejah v vlogi predstavnika fakultete,
 3. nujne zdravniške pomoči, specialističnih zdravstvenih pregledov, predpisane zdravstvene terapije, opravljanja državljanskih dolžnosti, nujnih pozivov državnih, sodnih in drugih organov na podlagi uradnega dokumenta , kar ni možno opraviti izven delovnega časa,
 4. bolezni, nege, poroda, spremstva bolnika in podobno, če odsotnost odobri zdravnik,
 5. rednega dopusta, po predhodni pisni odobritvi vodje podenote oz. tajnika fakultete,
 6. izrednega dopusta, po predhodni pisni odobritvi dekana in po priporočilu tajnika fakultete,
 7. plačanega ali neplačanega študijskega dopusta, po predhodni pisni odobritvi dekana in po priporočilu tajnika fakultete,
 8. plačanih državnih praznikov,
 9. raznih celodnevnih plačanih odsotnosti z dela (strokovno izobraževanje v interesu fakultete, ipd…)
 10. suspenza, pripora.

8. člen

Časa, ko je bil delavec Tajništva fakultete upravičeno odsoten iz razlogov in pod pogoji določenimi v 7. členu tega pravilnika, delavec ni dolžan nadomestiti. Šteje se, da je delavec ta čas prebil na delu, vendar največ 8 ur dnevno, razen v primerih iskanja nujne zdravniške pomoči, specialističnih zdravstvenih pregledov, predpisane zdravstvene terapije, ko je delavec lahko odsoten največ tri ure za posamezen primer in ne več kot 20 ur na leto. To velja tudi v primerih, ko delavec išče zdravniško pomoč za ožjega družinskega člana.

Po vrnitvi na delo delavec predloži pisna dokazila, s katerimi opraviči svojo odsotnost predpostavljenemu.

9. člen

Delavec Tajništva fakultete, ki zapusti delo zaradi zasebnih opravkov, razen v primeru iz 3. točke 7. člena, mora zamujeni čas nadoknaditi.

Za kršitev delovne obveznosti se šteje:

 • neupravičeno zamujanje na delo (prihod po 8:00),
 • zapuščanje dela pred potekom delovnega časa brez dovoljenja predpostavljenega,
 • odsotnost z dela brez dovoljenja tajnika ali dekana fakultete v primerih iz 2. točke 7. člena.

Skladno s kolektivno pogodbo in splošnim aktom Univerze v Ljubljani se šteje, da za tako zamujeni čas delavec nima pravice do plače.

 

IV. OBRAČUNAVANJE PRISOTNOSTI NA DELU IN PLAČE

10. člen

Delavec Tajništva fakultete pridobi pravico do polne mesečne akontacije plače, če izpolni svojo mesečno obveznost delovnih ur po terminskem koledarju oziroma, če njegov primanjkljaj delovnega časa ne znaša več kot 8 ur.

11. člen

Delavec Tajništva fakultete, ki je zaradi narave dela, na podlagi predhodne odredbe dekana ali tajnika fakultete, delal dlje od polnega delovnega časa (nadurno delo), ima pravico do povečanja plače za tako delo le, če je pred tem opravil delo, ki ga mora opraviti v polnem delovnem času in če je izpolnil svojo mesečno obveznost po terminskem koledarju.

12. člen

Če delavec Tajništva fakultete odide z dela pred potekom delovnega časa zaradi odsotnosti po 1., 2. in 3. točki 7. člena tega pravilnika in se istega dne ne vrne več, se mu šteje kot da je bil na delu do konca obračunskega normalnega delovnega časa, v skladu s 3. členom tega pravilnika.

Če delavec Tajništva fakultete iz opravičenih razlogov pride na delo kasneje, se šteje pri razlogih iz 1., 2. in 3. točke 7. člena tega pravilnika, kot da je prišel na delo ob začetku obračunskega normalnega delovnega časa v skladu s 3. členom tega pravilnika, vendar največ 8 ur.

Če delavec Tajništva fakultete odide z dela na službeno potovanje ali se vrne neposredno s potovanja, se šteje, da je delal toliko ur kolikor je bil skupno tega dne na poti in na delu, vendar največ 8 ur.

Če je delavec Tajništva fakultete na službenem potovanju na dela prost dan (v soboto, nedeljo ali praznik), mu tajnik ali dekan fakultete za delo na ta dan, na podlagi utemeljene pisne vloge delavca, lahko odobrita vnos ur preko polnega časa, v obsegu, kot je dejansko znašalo aktivno delo na ta dan, vendar največ 8 ur (brez morebitnih vključenih prevozov, ipd.).

 

V. NAČIN REGISTRIRANJA DELOVNEGA ČASA IN VODENJA EVIDENCE O PRISOTNOSTI NA DELU

13. člen

Za vse delavce Tajništva je obvezna registracija vseh prihodov in odhodov na registracijski uri fakultete.

14. člen

Evidenco o prisotnosti na delu delavcev Tajništva fakultete vodi strokovni delavec kadrovske službe, ki jo najkasneje do petnajstega (15.) dne v mesecu, za pretekli mesec, predloži tajniku fakultete in strokovnemu delavcu za obračun plač.

Napačno registriranje delovnega časa, zloraba, odklanjanje registriranja in druge namerne nepravilnosti v zvezi z registriranjem delovnega časa in vodenjem evidence o prisotnosti na delu, se štejejo kot hujša kršitev delovnih obveznosti.

 

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

15. člen

Za tolmačenje tega pravilnika sta pristojna dekan in tajnik UL FE.

16. člen

Ta pravilnik prične veljati, ko ga sprejme dekan, uporabljati pa se začne 13.11.2018.

Pravilnik se objavi na spletnih straneh UL FE.

Z dnem uveljavitve tega dopolnjenega Pravilnika o delovnem času delavcev Tajništva UL FE, preneha veljati Pravilnik o delovnem času delavcev Tajništva UL FE, z dne 22. 3. 2016.

 

Prof. dr. Gregor Dolinar
dekan