Pravilnik o nagrajevanju zaposlenih na UL iz naslova povečanega obsega dela

Skladno z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, st. 108/09 , 13/10,59/10, 85/10, 107/10, 35/11 - ORZSPJS49a, 27/12 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 46/13, 25/14 - ZFU, 50/14 in 95/14 - ZUPPJS15; v nadaljevanju ZSPJS) in Uredbo o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence (Uradni list RS, st. 53/08, 89/08, 98/09 ZIUZGK in 94/10 - ZIU; v nadaljevanju Uredba), 59. členom Statuta Univerze v Ljubljani z dne 21.12.2004 (Ur. list RS, št. 8/2005 in spremembe, dopolnitve ter popravki)je Upravni odbor Univerze v Ljubljani na 10. korespondenčni seji dne 23. 7. 2015 sprejel

 

PRAVILNIK O NAGRAJEVANJU ZAPOSLENIH NA UL IZ NASLOVA POVEČANEGA OBSEGA DELA

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina in namen)

 

(1) Ta pravilnik določa postopek in merila za nagrajevanje zaposlenih na Univerzi v Ljubljani (v nadaljevanju UL) iz naslova povečanega obsega dela na UL.

 

2. člen

(veljavnost)

(1) Ta pravilnik velja za izplačilo uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela ne glede na vir sredstev, iz katerih se izplačuje, in kjer to omogočajo posebni predpisi.

 

(2) Ta pravilnik ne velja za pedagoške delavce v primerih določitve obsega dodatne tedenske pedagoške obveznosti.

 

(3) Ne glede na to, ali so izrazi, ki označujejo osebe, zapisani v moškem ali ženskem slovničnem spolu, veljajo nevtralno za moške in ženske.

 

3. člen

(normativni okvir za določitev delovne uspešnosti iz

naslova povečanega obsega dela)

 

Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela se lahko dodeljujejo in izplačajo:

  1. če so za ta namen na razpolago sredstva iz prihrankov za plače, ki nastanejo zaradi bolniških, porodniških, službenih in drugih odsotnosti delavcev ali nezasedenih delovnih mest za katera so bila predvidena sredstva v finančnem načrtu uporabnika proračuna. Obseg razpoložljivih sredstev se ugotavlja za enako obdobje, za katero so izdani sklepi o povečanem obsegu dela;
  2. če so za te namene v okviru enega ali več pridobljenih projektov zagotovljena sredstva.

 

4. člen

(podlaga za izplačilo)

 

(1)Zaposlenemu na UL se lahko izplača del plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v posameznem obdobju na podlagi dogovora, ki ga skleneta zaposleni na UL in UL, v katerem so opredeljene vrste in obseg nalog, ki so podlaga za dodelitev dela plače iz naslova delovne uspešnosti, in obdobje veljavnosti takega dogovora.

(2)Podlaga za izvedbo samega plačila je sklep o povečanem obsegu dela, ki se izda na podlagi prej sklenjenega dogovora po opravljenem delu oz. najkasneje ob izteku posameznega meseca v času trajanja dogovora. V sklepu morajo biti opredeljene opravljene naloge, ki so podlaga za dodelitev tega dela plače, ter višina tega dela plače.

 

5. člen

(sklep o povečanem obsegu dela)

 

(1)Sklep o povečanem obsegu dela za pedagoške delavce in raziskovalce izda dekan članice po pooblastilu rektorja, za strokovne službe na članici tajnik članice ali dekan, na rektoratu pa glavni tajnik.

 

(2)Iz sklepa o povečanem obsegu dela in predhodno sklenjenega pisnega dogovora morajo biti jasno razvidni vrsta nalog in obseg nalog, ki jih bo oz. jih je zaposleni opravil v okviru povečanega obsega dela.

 

(3)V primeru, ko se pri delu na projektu pojavi potreba po nadomeščanju odsotnih zaposlenih delavcev z zaposlenimi, ki delajo na projektu, vir sredstev za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela ne smejo biti prihranki za plače, ki nastanejo zaradi odsotnosti javnih uslužbencev ali nezasedenih delovnih mest, za katera so bila predvidena sredstva v finančnem načrtu članice, temveč zgolj sredstva za izvedbo konkretnega projekta.

(4)Zaposlenemu, ki prejema del plače za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela, rektor oziroma dekan oz. glavni tajnik za iste naloge ne sme odrediti dela preko polnega delovnega časa (nadure).

 

6. člen

(merila za določitev delovne uspešnosti zaradi povečanega obsega dela iz naslova prihrankov)

 

(1) Pooblaščena oseba, ki izda sklep, oceni vrsto in obseg opravljenih nalog ter v skladu s tem določi odstotek dela plače iz naslova povečanega obsega dela, ki ga prejme zaposleni (vendar največ do 20odstotkovosnovne plače zaposlenega).

 

7. člen

(merila za določitev delovne uspešnosti zaradi povečanega obsega dela iz naslova sredstev projektov)

 

(1) Pooblaščena oseba, ki izda sklep, oceni vrsto in obseg opravljenih nalog ter v skladu s tem določi odstotek dela plače iz naslova povečanega obsega dela, ki ga prejme zaposleni (vendar največ do 20 odstotkov osnovne plače zaposlenega v primeru izplačila dela plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela).

 

(2) Pri mednarodnih kompetitivnih projektih se odstotek delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela določi ob upoštevanju sledečih meril:

  1. vodenje ali koordiniranje na razpisu pridobljenega mednarodnega projekta, v višini do največ 20odstotkov osnovne plače zaposlenega,
  2. vodenje ali nosilstvo projekta ERC ali kateregakoli drugega primerljivega projekta, v višini do največ 20odstotkov osnovne plače zaposlenega,
  3. nosilstvo partnerskega projekta ali vodenje projektnega sklopa (ang. workpackage), v višini do največ 18odstotkov osnovne plače zaposlenega,
  4. opravljanje raziskovalnih nalog na mednarodnih kompetativnih projektih v višini do največ 16 odstotkov osnovne plače zaposlenega raziskovalca.

 

8. člen

(plačilo)

 

(1) Višina dela plače za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela lahko znaša;

  1. za zaposlenega do največ 20odstotkov njegove osnovne plače oziroma do največ 10 odstotkov osnovne plače, ko gre za direktorja, oziroma toliko, kot določajo veljavni predpisi,
  2. v primeru projektnega dela do največ 20odstotkov osnovne plače zaposlenega iz naslova povečanega obsega dela, vendar letno ne več kot to določajo veljavni predpisi in omejitve na posameznem projektu.

 

9. člen

(evidence)

 

(1) Univerza o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela vodi evidenco v skladu s Prilogo 1 tega pravilnika.

 

II. PREHODNE IN KONČE DOLOČBE

 

10. člen

(1) Nagrajevanje zaposlenih na UL iz naslova povečanega obsega dela za delo, opravljeno v okviru mednarodnih projektov, je v skladu s tem pravilnikom možno od dneva nastanka upravičenih stroškov na projektu, če je to glede na projektno dokumentacijo upravičen strošek in če ima projekt za to predvidena finančna sredstva, ki ne bremenijo javnega proračuna.

 

11. člen

Ta pravilnik začne veljati po sprejetju in objavi na intranetu Univerze v Ljubljani.

 

prof. dr. Janez Hribar

predsednik UO UL