Predstavitev

Fakulteta za elektrotehniko (FE) je članica Univerze v Ljubljani (UL), ustanovljena je bila leta 1919 v okviru Tehniške fakultete. Glavno poslanstvo Fakultete za elektrotehniko je vzgoja elektrotehniških strokovnjakov. Vendar elektrotehnika že zdavnaj ni več veda, povezana le z električnim tokom in napetostjo. Poleg elektronike in močnostne elektrotehnike gojimo področji telekomunikacij in avtomatizacije. Prav vsa področja pa so prežeta z računalništvom in informatiko, z najsodobnejšimi komunikacijami, z uporabo svetovnega spleta in multimedijskih rešitev.  

Na rednem dodiplomskem študiju se izvajata univerzitetni in visokošolski strokovni študij (bolonjski študij 1. stopnje). Po dodiplomskem študiju lahko diplomanti  nadaljujejo študij z magistrskim študijem (bolonjski študij 2. stopnje) in doktorskim študijem (bolonjski študij 3. stopnje). Poleg omenjenih načinov izobraževanja fakulteta skrbi še za strokovno izpopolnjevanje in dopolnilno izobraževanje strokovnjakov različnih tehničnih strok. V ta namen organizira in izvaja krajše, nekajdnevne intenzivne seminarje. Še posebej pa se posveča vzgoji mladih raziskovalcev, ki se pod mentorstvom univerzitetnih profesorjev uvajajo v raziskovalno in pedagoško delo.

fe zadnja stran za brošure stavba  Vhod FE  fe park  Fe avla

Na Fakulteti za elektrotehniko je dodiplomski študij do zdaj zaključilo prek 14.000 inženirjev, diplomiranih inženirjev in univerzitetnih diplomiranih inženirjev, podiplomski študij pa je uspešno zaključilo preko 1168 magistrov znanosti, 593 magistrov elektrotehnike in 807 doktorjev znanosti Vsako leto se v prvi letnik v vse programe vpiše okrog 500 študentov. V letu 2021 je bolonjski dodiplomski študij dokončalo 236, bolonjski magistrski študij 113 in doktorski študij 14 študentov.

Raziskovalna dejavnost Fakultete za elektrotehniko je zelo razvejana. V okviru 27 laboratorijev na fakulteti se izvaja 15 raziskovalnih programov in en infrastrukturni center. Poleg tega je potekalo 39 raziskovalnih projektov Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije – ARRS (od tega 26 temeljnih, 7 aplikativnih, 3 ciljni raziskovalna programa (CRP) in 1 komplementarne sheme ERC).

Fakulteta sodeluje pri 30 projektih programa OBZORJE 2020 in pri 31 drugih projektih v sodelovanju s partnerji iz Evropske unije ter dveh projektih MIZŠ za Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc. Na Fakulteti od leta 2019 dalje teče tudi projekt raziskovalca na začetku kariere, v letu 2020 pa sta se na Fakulteti pričela izvajati še 2 nova projekta, in sicer projekt Ministrstva za kulturo RSDO (Razvoj slovenščine v digitalnem okolju) ter projekt Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport LASERGRAPH iz programa ERA-NET. V okviru četrtega javnega razpisa MKGP za podukrep 16.5: Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam je bila Fakulteta uspešna pri pridobitvi projekta SMART AGRO GRAPE, ki na UL FE teče od leta 2021 dalje. Od leta 2021 na UL FE tečejo tudi trije mednarodni projekti, in sicer dva projekta v okviru UNDP ANBAR in BASRA ter NATO projekt z naslovom CLARIFIER.

Na fakulteti je potekalo 16 bilateralnih projektov, ki so bili izvedeni z raziskovalci iz 11 držav, in okoli 207 tržnih projektov za domača in tuja podjetja. Usposabljalo se je 50 mladih raziskovalcev, organiziranih je bilo 6 konferenc.

Na fakulteti sta bili v letu 2021 organizirani dve konferenci.

Na FE je zaposlenih 133 visokošolskih učiteljev in sodelavcev, 123 znanstvenih delavcev in raziskovalcev, 37 mladih raziskovalcev in 17 tehničnih sodelavcev. V strokovnih službah tajništva fakultete je 60 zaposlenih.

Fe dnevna  knjižnica  Predavalnica 1  MMD