Predstavitev

Fakulteta za elektrotehniko (FE) je članica Univerze v Ljubljani (UL), ustanovljena je bila leta 1919 v okviru Tehniške fakultete. Glavno poslanstvo Fakultete za elektrotehniko je vzgoja elektrotehniških strokovnjakov. Vendar elektrotehnika že zdavnaj ni več veda, povezana le z električnim tokom in napetostjo. Poleg elektronike in močnostne elektrotehnike gojimo področji telekomunikacij in avtomatizacije. Prav vsa področja pa so prežeta z računalništvom in informatiko, z najsodobnejšimi komunikacijami, z uporabo svetovnega spleta in multimedijskih rešitev.  

Na rednem dodiplomskem študiju se izvajata univerzitetni in visokošolski strokovni študij (bolonjski študij 1. stopnje). Po dodiplomskem študiju lahko diplomanti  nadaljujejo študij z magistrskim študijem (bolonjski študij 2. stopnje) in doktorskim študijem (bolonjski študij 3. stopnje). Poleg omenjenih načinov izobraževanja fakulteta skrbi še za strokovno izpopolnjevanje in dopolnilno izobraževanje strokovnjakov različnih tehničnih strok. V ta namen organizira in izvaja krajše, nekajdnevne intenzivne seminarje. Še posebej pa se posveča vzgoji mladih raziskovalcev, ki se pod mentorstvom univerzitetnih profesorjev uvajajo v raziskovalno in pedagoško delo.

fe zadnja stran za brošure stavba  Vhod FE  fe park  Fe avla

Na Fakulteti za elektrotehniko je dodiplomski študij do zdaj zaključilo prek 14.000 inženirjev, diplomiranih inženirjev in univerzitetnih diplomiranih inženirjev, podiplomski študij pa je uspešno zaključilo preko 1168 magistrov znanosti, skoraj 500 magistrov elektrotehnike in 796 doktorjev znanosti Vsako leto se v prvi letnik v vse programe vpiše okrog 500 študentov. V letu 2020 je bolonjski dodiplomski študij dokončalo 221, bolonjski magistrski študij 70 in doktorski študij 14 študentov.

Raziskovalna dejavnost Fakultete za elektrotehniko je zelo razvejana. V okviru 27 laboratorijev na fakulteti se izvaja 15 raziskovalnih programov in 1 infrastrukturni center. Poleg tega je potekalo 37 raziskovalnih projektov Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije – ARRS (od tega 27 temeljnih, 7 aplikativnih, 2 ciljna raziskovalna programa (CRP) in 1 podoktorski projekt).

Fakulteta sodeluje pri 27 projektih programa OBZORJE 2020 in pri 35 drugih projektih v sodelovanju s partnerji iz Evropske unije, dveh projektih za Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc ter pri projektu Vključevanja uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije v visokošolskem pedagoškem procesu. Poleg tega sodeluje tudi pri štirih projektih Po kreativni poti do znanja ter dveh Študentskih inovativnih projektih za družbeno korist ter izvaja projekte v okviru internacionalizacije Univerze v Ljubljani. Na Fakulteti od leta 2019 dalje teče tudi projekt raziskovalca na začetku kariere, v letu 2020 pa sta se na Fakulteti pričela izvajati še 2 nova projekta, in sicer projekt Ministrstva za kulturo RSDO (Razvoj slovenščine v digitalnem okolju) ter projekt Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport LASERGRAPH iz programa ERA-NET.

Na fakulteti je v letu 2020 potekalo 10 bilateralnih projektov, ki so bili izvedeni z raziskovalci iz 9 držav, in okoli 164 tržnih projektov za domača in tuja podjetja.

Na fakulteti so bile v letošnjem letu organizirane 3 konference.

Na FE je zaposlenih 132 visokošolskih učiteljev in sodelavcev, 131 znanstvenih delavcev in raziskovalcev, 34 mladih raziskovalcev in 18 tehničnih delavcev. V strokovnih službah tajništva fakultete je 60 zaposlenih.

Fe dnevna  knjižnica  Predavalnica 1  MMD