Navajanje virov

Z razvojem in množično uporabo digitalnega okolja postaja verjetnost kršenja avtorskih pravic veliko večje, ker je dostop do informacij lažji. Prisvajanje in prikazovanja del, misli, trditev, ilustracij, fotografij, idej ... itd. drugih oseb kot svoje lastne, je groba kršitev avtorskih pravic oz. kraja intelektualne lastnine, zato je potrebna odgovorna in etična uporaba informacij in informacijskih virov, sicer je naše delo lahko označeno kot plagiat.

Obstaja več različnih načinov, stilov oz. standardov in njihovih izpeljank za citiranje in navajanje uporabljenih virov v svojih delih (npr. APA, MLA, Harvard, Chicago, IEEE idr.). Osnovno pravilo za izbiro načina je upoštevanje navodil urednikov, če gre za oblavljanje npr. člankov oz. zahtev in praks v posamezni stroki ali inštituciji.
Način navajanja virov tako lahko določi tudi posamezna fakulteta.
Fakulteta za elektrotehniko ima sprejeto slovensko različico IEEE načina za sklicevanje (citiranje) in navajanje uporabljenih virov (navodila).

Skupno vsem sistemom je sklicevanje in navajanje avtorskih del na dveh mestih in sicer med besedilom, kjer bralca napotimo na podrobnejšo informacijo o uporabljenih virih, ki jo navedemo na koncu besedila v poglavju Bibliografija oz. Viri oz. Uporabljena literatura. Natančno navajanje vira je pomembno zaradi njegove ponovne najdljivosti in preverljivosti.

Pogosto se znajdemo tudi pred vprašanjem uporabe slik, grafov, videa, skladb ... itd. Odgovor je: brez dovoljenja avtorja je uporaba možna le, če so dela označena z ustreznimi Creative Commons licencami (CC). Opozoriti je potrebno, da tudi slike na Wikipediji nimajo vse licence Creative Commons, čeprav to velja za večino. Tip licence je potrebno za vsako sliko, ki bi jo želeli uporabiti, obvezno preveriti. Pri uporabi slike je potrebno navesti naslov slike, avtorja, vir in tip licence.


V primeru nejasnosti glede dostopanja do informacijskih virov, pri iskanju informacij in pri njihovi pravilni etični uporabi, po predhodnem dogovoru, nudimo tudi individualno pomoč.