Prešernove nagrade

Prešernova nagrada se podeli študentom za samostojna dela, ki so izdelana v času študija do zaključene 2. bolonjske stopnje izobrazbe oz. enovitega magistrskega študija in predložena v predpisani obliki.   

Univerza v Ljubljani s podeljevanjem nagrad študentom za najboljša dela spodbuja kakovost znanstveno-raziskovalne in umetniške dejavnosti študentov. Nagrade se podelijo študentom za samostojna dela, ki so izdelana v času študija do zaključene druge bolonjske stopnje izobrazbe oz. enovitega magistrskega študija. Vsak študent lahko prejme samo eno nagrado, ne glede na to, ali je delo individualno ali skupinsko.

Za nagrade se lahko potegujejo dela študentov, predložena v predpisanem načinu in obliki, ki izrazito presegajo redne študijske zahteve in so bila zaključena med 1. 9. preteklega in 31. 8. tekočega študijskega leta.

Študenti na članici univerze vsako leto do 10. septembra predložijo dela, s katerimi se želijo potegovati za nagrado. Mentor dela je lahko redni ali izredni profesor ali docent oziroma ima tem nazivom ustrezni znanstveni naziv na univerzi. Pri interdisciplinarnih programih delo predlaga tista članica univerze, s katere prihaja mentor ali somentor, če mentor prihaja z druge univerze.

Merila za ocenjevanje predloženih raziskovalnih del so:

  • jasnost opredelitve raziskovalnega problema in oblikovanja hipotez,
  • znanstvena odličnost ali uporabna vrednost,
  • širina in poglobljenost teoretske zasnove dela in metodološka korektnost izvedbe,
  • poznavanje domače in tuje literature ter doslednost pri njenem navajanju,
  • razčlenjevalna temeljitost,
  • samostojnost, prodornost, izvirnost, ustvarjalnost in odmevnost dela (morebitna objava v znanstveni ali strokovni literaturi),
  • oblikovanje besedila in jezikovna kultura.

Pomen in težo posameznih meril lahko ocenjevalci argumentirano prilagodijo posebnostim ocenjevanega dela.

Dela morajo biti napisana v strokovno neoporečni slovenščini. V tujem jeziku so lahko napisana, če je študent vpisan na študijski program, ki se deloma ali v celoti izvaja v tujem jeziku, ali ko je mentor/somentor tujec. V tem primeru mora biti delu dodan obširen povzetek v strokovno pravilni slovenščini. Obširen povzetek obsega 5–10 standardnih strani tako, da se korektno in dovolj natančno povzame delo. Na prvi strani dela mora biti zapisan naslov tudi v slovenskem jeziku.

Dela morajo biti komisiji predložena v enem tiskanem izvodu in v elektronskem izvodu, ki je istoveten tiskanemu.

Dela morajo biti vezana z letvico, velikost A4, na naslovni strani besedilo (članica Univerze v Ljubljani, naslov dela, ime in priimek avtorja, kraj in letnica); naslednja stran je tej enaka, le da je pod imenom in priimkom avtorja besedilo:

"Delo je pripravljeno v skladu s Pravilnikom o podeljevanju Prešernovih nagrad študentom, pod mentorstvom ................" Za notranjo stranjo morata biti povzetka vsebine dela v slovenskem in v angleškem jeziku (vsak največ na eni strani), povzetkoma sledi kazalo.

Prijave, ki napovedujejo poskuse na ljudeh ali živalih, morajo preučiti pristojne komisije, ki bodo z moralno-etičnega in pravnega stališča presodile, ali je raziskava potrebna ali ne in ali je v skladu z določbami in načeli deklaracije iz Helsinkov/Tokia in z drugimi akti, ki so bili glede teh vprašanj sprejeti v mednarodnih organizacijah in na univerzi.

Če dela niso predložena v zahtevani obliki, strokovna služba opozori članice, da jih v petih dneh pošljejo v zahtevani obliki. S sklepom komisije bodo dela, ki ne bodo predložena v zahtevani obliki, zavržena.

 

 

Dosedanji nagrajenci
 

2021

Fakultetni Prešernovi nagrajenci

Nagrajeni študent / študentka

Naslov

Mentor

Blaž Bertalanič

Samodejni merilnik čustvenega stanja socialne interakcije v skupini

doc. dr. Marko Meža

Katja Golli

Vpliv elektrifikacije ogrevanja gospodinjstev na distribucijsko omrežje

prof. dr. Boštjan Blažič

Aljaž Blažič

Ocenjevanje temperaturne taline v elektroobločni peči z uporabo mehkega modeliranja

doc. dr. Vito Logar

Marjan Stoimchev

Learning to combine local and global image information for contactless palmprint recognition

izr. prof. dr. Vitomir Štruc

 

2020

Fakultetni Prešernovi nagrajenci

Nagrajeni študent / študentka

Naslov

Mentor

Špela Tomšič

Optimizacija kristalnosilicijevih fotonapetostnih modulov, poljubno orientiranih v prostoru, z upoštevanjem realističnih pogojev osvetlitve

doc. dr. Benjamin Lipovšek

Matej Tomc

Sistem za posnemanje spotikanja in pomoč pri zamahu noge pri hoji po tekočem traku

prof. dr. Matjaž Mihelj, somentor prof. dr. Zlatko Matjačič

Miloš Ljubotina

Pospeševanje množenja matrik z vezjem FPGA in razvojnim okoljem Vitis

prof. dr. Andrej Žemva

Domen Preložnik

Iskanje slikovnih fenotipov možganskih bolezni

doc. dr. Žiga Špiclin

 

2019

Univerzitetni Prešernovi nagrajenec:

Nagrajeni študent / študentka

Naslov

Mentor

Andrej Lavrič

Uporaba frekvenčnega diskriminatorja z optično kasnilno linijo za merjenje faznega šuma

doc. dr. Boštjan Batagelj

Fakultetna Prešernova nagrajenca:

Nagrajeni študent / študentka

Naslov

Mentor  

Aleksandar Momirovski

Analiza širjenja elektromehanskih motenj v elektroenergetskem sistemu s pomočjo modela kontinuuma

doc. dr. Urban Rudež

Marija Ivanovska

Detekcija razpok v steklu z metodami strojnega vida

doc. dr. Janez Perš
somentor izr. prof. dr. Vitomir Štruc

 

2018

Fakulteti Prešernovi nagrajenci:

Nagrajeni študent / študentka

Naslov

Mentor

Matic Markl

Detekcija napak v feromagnetnih materialih z metodo vrtinčnih tokov

izr. prof. dr. Rastko Fišer

Žiga Stržinar

Modeliranje in zaznavanje napak v klimatskih sistemih

doc. dr. Dejan Dovžan
somentor prof. dr. Igor Škrjanc

Žan Batistič

Avtomatsko generiranje referenčnih profilov taljenja jekla v elektro obločni peči

doc. dr. Vito Logar
somentor prof. dr. Igor Škrjanc

Matej Čadež

Optimizacija vodenja pogonskega sklopa ventilatorskega sistema

izr. prof. dr. Rastko Fišer

Damjan Manevski

Intervali zaupanja za test Mann-Whitney

izr. prof. dr. Maja Pohar Perme

 

2017

Univerzitetni Prešernovi nagrajenec:

Nagrajeni študent / študentka

Naslov

Mentor

Helena Cindrič

Numerična študija izvedljivosti elektrokemoterapije tumorjev v hrbtenici pri transpedikularnem pristopu

prof. dr. Damijan Miklavčič
doc. dr. Bor Kos

Fakulteti Prešernovi nagrajenci:

Nagrajeni študent / študentka

Naslov

Mentor

Jani Frank

Testiranje pretvorniških naprav s simulatorji v realnem času in metodami HIL

izr. prof. dr. Boštjan Blažič

Gregor Koporec

Kvantitativno brezkontaktno merjenje energijske porabe iz videa in 3D slik

doc. dr. Janez Perš

Primož Mekuč

Razvoj in preizkus visokofrekvenčnega bipolarnega elektroporatorja

doc. dr. Matej Reberšek

Peter Miklavčič

Optimizacija preprostega monopulznega antenskega sevalnika za primarno gorišče globokega zrcala

prof. dr. Matjaž Vidmar

Darko Šekuljica

Uporaba Lune kot umerjenega šumnega vira za meritev razmerja G/T satelitske sprejemne postaje v pasu X z veliko anteno premera 200-400 valovnih dolžin

prof. dr. Matjaž Vidmar

 

2016

Univerzitetni Prešernovi nagrajenec:

Nagrajeni študent / študentka

Naslov

Mentor

Gregor Černe

Kratkoročno napovedovanje porabe električne energije z uporabo mehkih Takagi-Sugeno modelov

prof. dr. Igor Škrjanc

Fakulteti Prešernovi nagrajenci:

Nagrajeni študent / študentka

Naslov

Mentor

Tomaž Kos

Merilni sistem za samodejno visokotemperaturno in nizkofrekvenčno karakterizacijo dielektričnih materialov

izr. prof. dr. Gregor Klančar
doc. dr. Tadej Rojac

Sebastjan Fabijan

Razvoj vmesnika za biometrično prijavo v informacijske storitve z odprtokodnimi orodji

doc. dr. Vitomir Štruc

Denis Sušin

Repetitivna regulacija hitrosti sinhronskega stroja s trajnimi magneti

doc. dr. Mitja Nemec

 

2015

Univerzitetni Prešernovi nagrajenec:

Nagrajeni študent / študentka

Naslov

Mentor

Ian Aleksander Mihailović

Izdelava in karakterizacija memristorjev MoOx in spominskih elementov TaS2

prof. dr. France Smole 

Fakulteti Prešernovi nagrajenci:

Nagrajeni študent / študentka

Naslov

Mentor

Mitja Breznik

Modeliranje izgub v železu sinhronskega stroja s trajnimi magneti

prof. dr. Damijan Miljavec

Boris Grabnar

Izdelava programske opreme za optimizacijo asinhronskih strojev s kratkostično kletko

prof. dr. Damijan Miljavec

Klemen Grm

Globoko nevronsko omrežje za avtentikacijo preko obrazne biometrije

doc. dr. Vitomir Štruc

Jernej Sorta

Šestmestni večstrminski integracijski AD-pretvornik z lastnim umerjanjem

doc. dr. Marko Jankovec

 

2014

Nagrajeni študent / študentka

Naslov

Mentor

Matic Žirovec

Brezžični sistem za merjenje temperature in relativne vlažnosti v zaščitnih oblačilih

doc. dr. Gregor Geršak
somentor izr. prof. dr. Andrej Kos

Rok Kimovec

Brezžično napajanje električnih naprav prek optičnega vlakna

doc. dr. Marko Jankovec

Nejc Suhadolnik

Analiza bremenske modulacije na primeru senzorske značke

izr. prof. dr. Anton Pleteršek

 

2013

Nagrajeni študent / študentka

Naslov

Mentor

Milan Kovačič

Filtrske strukture v tankoplastnih silicijevih fotodetektorjih za zaznavanje fluorescenčne svetlobe izbranih biomolekul

izr. prof. dr. Janez Krč

Jure Sokolić

Načrtovanje eksperimentov z mehkimi modeli

prof. dr. Igor Škrjanc

Marko Zupančič

Vpliv izmeničnega magnetnega polja na merjenje temperature

doc. dr. Gregor Geršak

 

2012

Nagrajeni študent / študentka

Naslov

Mentor

Matej Antonijevič

Sistem za karakterizacijo piezoelektričnih mikročrpalk

doc. dr. Matej Možek

Dušan Božič

Metoda za oceno učinkovitosti vlaganj v elektroenergetsko omrežje

izr. prof. dr. Miloš Pantoš

Vesna Eržen

Podaljševanje dosega zveze in povečevanje števila uporabnikov v pasivnem optičnem dostopovnem omrežju

doc. dr. Boštjan Batagelj

Aleš Lindič

Nizkocenovni sistem za merjenje biomehanskih parametrov v veslaškem čolnu

doc. dr. Gregor Geršak

Miroslav Savić

Sistem za merjenje in brezžični prenos analognih signalov na osnovi ZigBee protokola

doc. dr. Gregor Geršak

 

2011

Univerzitetni Prešernovi nagrajenec:

Nagrajeni študent / študentka

Naslov

Mentor

Tomaž Černe

Biomehanika veslanja na simulatorju 

izr. prof. dr. Roman Kamnik 

Fakulteti Prešernovi nagrajenci:

Nagrajeni študent / študentka

Naslov

Mentor

Blaž Bratina

Oblikovanje in analiza aksialnega stroja s trajnimi magneti

izr. prof. dr. Damijan Miljavec

Žiga Četrtič

Klaviatura MIDI za upravljanje električnih glasbil

doc. dr. Janez Puhan

Dominik Peruško

Načrtovanje, izdelava in karakterizacija mikrosistema za kontrolo temperature v mikroprocesorju vodika

doc. dr. Matej Možek

Gregor Podrekar

Razvoj sistema za neinvazivno opazovanje podkožnih ven z obogateno resničnostjo

prof. dr. Boštjan Likar

Lea Retelj

Modeliranje izpostavitve biološke celice nanosekundnim električnim pulzom

doc. dr. Gorazd Pucihar

Sebastjan Šlajpah

Vodenje štirih robotov v arhitekturi dvoročnega teleoperacijskega sistema

izr. prof. dr. Matjaž Mihelj

David Zobavnik

Modeliranje in optimalno vodenje letenja satelitov v formaciji

izr. prof. dr. Sašo Blažič
somentor prof. dr. Drago Matko

 

2010

Nagrajeni študent / študentka

Naslov nagrajenega dela

Mentor

Niko Gamulin

Načrtovanje in izvedba aplikacije za merjenje pospeškov z mobilnim telefonom

izr. prof. dr. Andrej Kos

Rok Grebenšek

Razvoj nizkokoncentratorskih stacionarnih fotonapetostnih sistemov

izr. prof. dr. Maja Atanasijević-Kunc
somentor prof. dr. Marko Topič

Aleksander Kovačić

Integracija televizije v multimedijski podsistem internetnega protokola

izr. prof. dr. Andrej Kos

Jasna Krmelj

Enakovredni parametri pulzov, s katerimi dosežemo enako učinkovitost elektroporacije celic

doc. dr. Gorazd Pucihar

Matej Logar

Analiza izvedb hibridnega pogona v letalu

prof. dr. Danjel Vončina

Rok Mandeljc

Kalibracija sistema za sledenje v realnem času Ubisense s pomočjo metod za kalibracijo kamer

prof. dr. Stanislav Kovačič

Tomaž Repas

Načrtovanje, razvoj in evalvacija interaktivnih izobraževalnih aplikacij z uporabo interaktivne mize Trackmate

doc. dr. Matej Zajc
somentorica doc. dr. Andreja Istenič Starčič

Andrej Zdešar

Simulacijsko okolje za analizo in sintezo algoritmov vodenja na osnovi digitalne slike

prof. dr. Igor Škrjanc
somentor doc. dr. Gregor Klančar