Kontakt za sprejemanje sporočil zaposlenih in študentov

Če zaposleni prejme relevantno elektronsko pošto (od študentov, sodelavcev …), povezano s SARS-CoV-2, njeno vsebino posreduje na elektronski naslov .

Prejete informacije, ki prispejo na, se shranjujejo v namenski mapi v dekanatu. Koordinacijska skupina pregleda vsebino prejetih sporočil in po potrebi pripravi ustrezna sporočila za objavo. Objavo obvestila odobri dekan.

Obveščanje o okužbi se izvaja preko elektronskega naslova .

 

Informiranje in spremljanje izvajanja ukrepov ter obveščanje o neupoštevanju ukrepov 

1. Zaposleni in zunanji sodelavci

Koordinacijska skupina skrbi za zgodnje in periodično obveščanje vseh zaposlenih in zunanjih sodelavcev o spremembah situacije in o sprejetih ukrepih, ki veljajo na UL FE. Sporočila se po odobritvi dekana pošilja po e-pošti in se objavijo na spletni strani UL FE.

Informiranje glede izvajanja ukrepov se izvaja tudi preko plakatov na vidnih mestih (oglasne deske, sanitarije, hodniki, dvigala, skupni prostori itd.).

Na spletni strani, oglasnih deskah in v e-okrožnici se objavijo osnovne informacije z dodanimi relevantnimi komunikacijskimi viri v državi za spremljanje aktualnih informacij o širjenju koronavirusa – to so:

 

2. Študenti

Za obveščanje študentov skladno z navodili koordinacijske skupine skrbi koordinacijska skupina za študente v sestavi: prof. dr. Roman Kamnik (prodekan za študijske zadeve), ga. Marjanca Rebernik (vodja študijskega sektorja) in Jakob Veršnjak (predsednik ŠS).

 

3. Ostali

Obveščanje obiskovalcev se izvaja na spletni strani in na vhodu fakultete.

 

4. Preverjanje izvajanja zaščitnih ukrepov in poročanje o številu okužb na Fakulteti

Koordinacijska skupina redno preverja upoštevanje ukrepov pri zaposlenih in študentih.

Odgovorna oseba UL FE za poročanje o okužbah in izvajanju karantene študentov in zaposlenih na visokošolskih zavodih zaradi novega koronavirusa preko eVŠ je ga. Matijana Slabe Marinč.

V primeru zaznave neupoštevanja ukrepov zaposlenih, študentov ali obiskovalcev se le to sporoči članom koordinacijske skupine, ki ustrezno ukrepajo.

 

Koordinacija z zunanjimi organizacijami

Pri procesu načrtovanja in izvajanja operativnih nalog se vzpostavi sodelovanje z ustreznimi državnimi institucijami in zdravstvenimi ustanovami. Koordinacijo z Univerzitetnim kliničnim centrom Ljubljana, Zdravstvenim domom Ljubljana in Ministrstvom za zdravje vodi vodja koordinacijske skupine na ravni UL, prof. dr. Igor Švab.

UL FE poroča UL, NIJZ in MIZŠ v primeru, da zazna morebitna tveganja za javno zdravje ali pridobi informacijo o dogodkih, ki predstavljajo tveganje za zdravje ljudi. Svoje izkušnje bo fakulteta delila z Univerzo in ostalimi članicami.