Analitika organskih in anorganskih onesnažil v ekosistemih

Opis predmeta

Koncepti analitike sledov in mikroanalize značilnosti in zahteve; praktični problemi v analitiki sledov; pomen in vpliv posameznih stopenj analiznega postopka na rezultate kemijskih analiz; predkoncentriranje in izolacija analitov iz tekočih, plinastih in trdnih vzorcev.

 

Pregled metod atomske absorpcijske (AAS) in emisijske spektrometrije (OES) ter elementne masne spektrometrije (ICP-MS) in njihova uporaba za določevanje anorganskih onesnažil.

 

Osnove masne spektrometrije (MS).

 

Principi kromatografskih separacij, plinska kromatografija (GC) tekočinska kromatografija visoke ločljivosti (HPLC), kapilarna elektroforeza (CE). Primeri uporabe kromatografskih metod za določanje organskih onesnažil v realnih vzorcih.

 

Sklopljene metode v analitiki okoljskih vzorcev – speciacijska analitika.;

Primeri določitve značilnih onesnažil v zraku, vodi, zemlji in bioloških vzorcih.

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Pridobiti znanja, ki so potrebna za razumevanje analiznih metod in postopkov, ki jih uporabljamo za določevanje organskih in anorganskih onesnažil v okoljskih vzorcih.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja s seminarjem, priprava seminarske naloge na ostnovi pregleda literature za izbrano tematiko.

Laboratorijske vaje obravnavajo praktičini primer analiznega postopka.

Individualni študij s konzultacijami.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

 

Poznavanje in razumevanje značilnosti in lastnosti modernih analiznih pristopov za določevanje sledov anorganskih in organskih spojin v okoljskih vzorcih bo omogočilo izbiro ustreznega analiznega pristopa pri reševanje konkretnih analiznih problemov ter kritično oceno in vrednotenje analiznih rezultatov.

Temeljni viri in literatura

Environmental Analytical Chemistry, Ed. F.W. Fifield, P.J. Haines, Blackwell Science, 2000,

Izbrana poglavja/Selected chapters: D. A Skoog, , F. J. Holler, S. R. Crouch, Principles of Instrumental Analysis, Thomson, 2007.

 

članki v znanstveni in strokovni periodiki s področja analizne kemije,

 

papers in scientific journals related to analytical chemistry

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411