Analitika organskih in anorganskih onesnažil v ekosistemih

Opis predmeta

Koncepti analitike sledov in mikroanalize značilnosti in zahteve; praktični problemi v analitiki sledov; pomen in vpliv posameznih stopenj analiznega postopka na rezultate kemijskih analiz; predkoncentriranje in izolacija analitov iz tekočih, plinastih in trdnih vzorcev.

 

Pregled metod atomske absorpcijske (AAS) in emisijske spektrometrije (OES) ter elementne masne spektrometrije (ICP-MS) in njihova uporaba za določevanje anorganskih onesnažil.

 

Osnove masne spektrometrije (MS).

 

Principi kromatografskih separacij, plinska kromatografija (GC) tekočinska kromatografija visoke ločljivosti (HPLC), kapilarna elektroforeza (CE). Primeri uporabe kromatografskih metod za določanje organskih onesnažil v realnih vzorcih.

 

Sklopljene metode v analitiki okoljskih vzorcev – speciacijska analitika.;

Primeri določitve značilnih onesnažil v zraku, vodi, zemlji in bioloških vzorcih.

Cilji in kompetence

Pridobiti znanja, ki so potrebna za razumevanje analiznih metod in postopkov, ki jih uporabljamo za določevanje organskih in anorganskih onesnažil v okoljskih vzorcih.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja s seminarjem, priprava seminarske naloge na ostnovi pregleda literature za izbrano tematiko.

Laboratorijske vaje obravnavajo praktičini primer analiznega postopka.

Individualni študij s konzultacijami.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

 

Poznavanje in razumevanje značilnosti in lastnosti modernih analiznih pristopov za določevanje sledov anorganskih in organskih spojin v okoljskih vzorcih bo omogočilo izbiro ustreznega analiznega pristopa pri reševanje konkretnih analiznih problemov ter kritično oceno in vrednotenje analiznih rezultatov.

Reference nosilca

1. ŠEBEZ, Bine, OGOREVC, Božidar, HOČEVAR, Samo B., VEBER, Marjan. Functioning of antimony film electrode in acid media under cyclic and anodic stripping voltammetry conditions. Analytica chimica acta, ISSN 0003-2670. [Print ed.], 2013, vol. 785, no. 1, str. 43-49, ilustr., doi: 10.1016/j.aca.2013.04.051. [COBISS.SI-ID 36731141],

2. CAMILLERI, J., KRALJ, Polonca, VEBER, Marjan, SINAGRA, E. Characterization and analyses of acid-extractable and leached trace elements in dental cements. International endodontic journal, ISSN 0143-2885, 2012, vol. 45, no. 8, str. 737-743, doi: 10.1111/j.1365-2591.2012.02027.x. [COBISS.SI-ID 36005893

3. ARH, Gregor, KLASINC, Leo, VEBER, Marjan, POMPE, Matevž. Calibration of mass selective detector in non-target analysis of volatile organic compounds in the air. Journal of chromatography. A, ISSN 0021-9673, 2011, vol. 1218, issue 11, str. 1538-1543. [COBISS.SI-ID 1448796],

4. KITANOVSKI, Zoran, GRGIĆ, Irena, VEBER, Marjan. Characterization of carboxylic acids in atmospheric aerosols using hydrophilicinteraction liquid chromatography tandem mass spectrometry. Journal of chromatography. A, ISSN 0021-9673, 2011, vol. 1218, issue 28, str. 4417-4425, doi: 10.1016/j.chroma.2011.05.020. [COBISS.SI-ID 4657946

5. BEESTON, Michael Philip, POHAR, Andrej, ELTEREN, Johannes Teun van, PLAZL, Igor, ŠLEJKOVEC, Zdenka, VEBER, Marjan, GLASS, Hylke J. Assessment of physical leaching processes of some elements in soil upon ingestion by continuous leaching and modeling. Environmental science & technology, ISSN 0013-936X. [Print ed.], 2010, vol. 44, issue 16, str. 6242-6248, doi: 10.1021/es1006725. [COBISS.SI-ID 4448538],

6. ARH, Gregor, FRAS, Simona, POLAK, Tomaž, ŽLENDER, Božidar, VEBER, Marjan, POMPE, Matevž. Modification of method for the determination of organochlorine pesticides in meat samples. Acta chimica slovenica, ISSN 1318-0207. [Tiskana izd.], 2009, vol. 56, no. 4, str. 920-926. [COBISS.SI-ID 3736952],

Temeljni viri in literatura

Environmental Analytical Chemistry, Ed. F.W. Fifield, P.J. Haines, Blackwell Science, 2000,

Izbrana poglavja/Selected chapters: D. A Skoog, , F. J. Holler, S. R. Crouch, Principles of Instrumental Analysis, Thomson, 2007.

 

članki v znanstveni in strokovni periodiki s področja analizne kemije,

 

papers in scientific journals related to analytical chemistry

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411