Analiza omrežij

Opis predmeta

 • Uvod, osnovni pojmi.
 • Viri in zbiranje omrežnih podatkov.
 • Kakovost merjenja omrežij.
 • Vrste in predstavitve omrežij, programi za analizo omrežij.
 • Zgradba omrežij: povezanosti, razbitja, izrezi, komponente, sredice, skrčitve, vzorci.
 • Mere središčnosti in pomembnosti, otoki.
 • Omrežja z vrednostmi na povezavah, Markovske verige kot omrežja.
 • Aciklična omrežja.
 • Dvovrstna omrežja in množenje omrežij.
 • Časovna omrežja.
 • Razvrščanje in bločno modeliranje.
 • Statistična analiza in modeliranje omrežij – brezlestvična omrežja.
 • Uporabe: rodovniki, internet, analiza besedil, …

Cilji in kompetence

Vse pogosteje se pri obravnavi podatkov upošteva tudi odnose (relacije) med enotami. S tem se ukvarja analiza omrežij. Cilj predmeta je seznaniti študente s problemi in metodami za analizo relacijskih podatkov ter jih usposobiti za samostojno uporabo le-teh.

Metode poučevanja in učenja

Študenti morajo imeti dostop do računalnikov in omrežja ter ustrezne programske opreme. Program Pajek je dostopen na http://pajek.imfm.si .

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

 • Seznanijo se s pojmi in metodami analize omrežij.

 • Naučijo se pripraviti lastne omrežne podatke, jih analizirati z ustreznimi programi in predstaviti ter tolmačiti rezultate.

Reference nosilca

Vladimir Batagelj:

1. Batagelj V., Cerinšek M: On bibliographic networks. Scientometrics, September 2013, Volume 96, Issue 3, pp 845-864.

2. Batagelj V., Zaveršnik M.: Fast algorithms for determining (generalized) core groups in social networks. Advances in Data Analysis and Classification, 2011. Volume 5, Number 2, 129-145.

3. Kejžar N., Nikoloski Z., Batagelj V.: Probabilistic inductive classes of graphs. J. math. sociol., 2008, vol. 32, str. 85-109.

Temeljni viri in literatura

 • Wasserman S., Faust K.: Social Network Analysis: Methods and Applications. CUP, 1994.

 • de Nooy W., Mrvar A., Batagelj V.: Exploratory Social Network Analysis with Pajek. Second edition, CUP, 2011.

 • Scott J.: Social Network Analysis. London: Sage, 1991.

 • Degenne A., Forse M.: Introducing Social Networks. London: Sage, 1999.

 • Doreian P., Batagelj V., Ferligoj A.: Generalized Blockmodeling. CUP, 2005.

 • Kogovšek T., Hlebec V.: Merjenje socialnih omrežij. Študentska založba, Ljubljana, 2006.

 • Carrington P.J., Scott J., Wasserman S. (Eds.): Models and Methods in Social Network Analysis. CUP, 2005.

 • Brandes U., Erlebach T. (Eds.): Network Analysis: Methodological Foundations. LNCS, Springer, Berlin 2005.

 • Easley, D., Kleinberg, J.: Networks, Crowds, and Markets. CUP, 2010.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411