Analiza omrežij v ekonomiji in poslovnih vedah

Opis predmeta

1. Osnove analize omrežij.

2. Medorganizacijska omrežja.

2.1 Tipi medorganizacijskih omrežij.

2.2 Viri podatkov in zbiranje za medorganizacijska omrežja.

2.3 Analiza medorganizacijskih omrežij.
 

3. Omrežja znotraj organizacij.

3.1 Tipi omrežji: Omrežja sodelovanja, omrežja znanja,…

3.2 Viri podatkov za omrežja znotraj organizacij.

3.3 Anketno zbiranje omrežnih podatkov.

Cilji in kompetence

Predstaviti posebnosti zbiranja omrežnih podatkov in analize podatkov o omrežjih za potrebe ekonomskih in poslovnih ved.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, računalniške vaje, projektno delo.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Študent bo po pri tem predmetu pridobil znanja o virih in načinih zbiranja podatkov o omrežjih med različnimi vrstami enot – tako med organizacijami (vključno s podjetij) kot med posamezniki znotraj teh organizacij. Znal bo tudi analizirati te podatke s posebnimi orodji, namenjenimi analizi obrežij.

Reference nosilca

Marko Pahor:

1. PAHOR, Marko, ŠKERLAVAJ, Miha, DIMOVSKI, Vlado. Evidence for the network perspective on organizational learning. Journal of the American Society for Information Science and Technology, ISSN 1532-2882. [Print ed.], Oct. 2008, vol. 59, no. 12, str. 1985-1994.

2. PAHOR, Marko, ŠKERLAVAJ, Miha, DIMOVSKI, Vlado. The network perspective to organizational learning – a comparison of two companies. V: STARY, Christian (ur.), BARACHINI, Franz (ur.), HAWAMDEH, Suliman (ur.). Knowledge management : innovation, technology and cultures, (Series on innovation and knowledge management, vol. 6). New Jersey [etc.]: World Scientific, 2007, str. 65-79.

3. PAHOR, Marko, ASSAF, Albert George, KNEŽEVIĆ CVELBAR, Ljubica. Performance drivers in the casino industry : evidence from Slovenia. International Journal of Hospitality Management, ISSN 0278-4319. [Print ed.], Mar. 2012, vol. 32, iss. 1, str. 149-154, doi: 10.1016/j.ijhm.2012.05.006.

4. PAHOR, Marko, FRANCA, Valentina. Influence of management attitudes on the implementation of employee participation. Economic and industrial democracy, ISSN 0143-831X, 2013, doi: 10.1177/0143831X12464070.

Temeljni viri in literatura

1. Martin Kilduff, Wenpin Tsai: Social Networks and Organizations. Sage, 2003.
2. Peter J. Carrington, John Scott, Stanley Wasserman: Models and Methods in Social Network Analysis (Structural Analysis in the Social Sciences). Cambridge University Press, 2005.
3. Izbrani članki in druga gradiva.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411