Analiza omrežij

Opis predmeta

 • Uvod, osnovni pojmi
 • Viri in zbiranje omrežnih podatkov
 • Vrste in predstavitve omrežij, programi za analizo omrežij
 • Statistična analiza in modeliranje omrežij – brezlestvična omrežja
 • Zgradba omrežij: povezanosti, razbitja, izrezi, komponente, sredice, skrčitve, vzorci, ogrodja
 • Mere središčnosti in pomembnosti, otoki
 • Aciklična omrežja
 • Dvovrstna omrežja in množenje omrežij
 • Razvrščanje omrežij in bločno modeliranje
 • Uporabe: rodovniki, internet, analiza besedil, Markovske verige, …

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je seznaniti študente s pojmi in metodami analize omrežij in jih usposobiti za samostojno uporabo le-teh pri analizi omrežij z različnih področij.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, domače naloge, projektno delo, konzultacije

Del pedagoškega procesa bo izveden s pomočjo IKT tehnologij in možnosti, ki jih ponujajo.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

 • Poznavanje in razumevanje osnovnih pojmov analize omrežij.
 • Poznavanje programske podpore za analizo omrežij in usposobljenost za izbiro in uporabo ustreznih metod pri samostojni analizi dejanskih omrežij iz različnih področij uporabe (bibliometrija, komunikacije, ekonomija, mednarodni odnosi, …)
 • Povezava dobljenih rezultatov s teoretičnimi izhodišči pri interpretaciji rezultatov; novi pogledi na problem.

Povezovanje z drugimi področji analize podatkov in ustreznimi orodji.

Temeljni viri in literatura

 • Batagelj, V, Doreian, P, Ferligoj, A, Kejžar, N: Understanding Large Temporal Networks and Spatial Networks: Exploration, Pattern Searching, Visualization and Network Evolution. Wiley, 2014.
 • de Nooy W., Mrvar A., Batagelj V.: Exploratory Social Network Analysis with Pajek. CUP, 2018 (3 edition).
 • Doreian P., Batagelj V., Ferligoj A.: Generalized Blockmodeling. CUP, 2005.
 • Doreian, P., Batagelj, V., Ferligoj, A. (Eds.): Advances in Network Clustering and Blockmodeling. Wiley, 2020.
 • Kogovšek T., Hlebec V.: Merjenje socialnih omrežij. Študentska založba, Ljubljana, 2006.
 • Scott J.: Social Network Analysis. London: Sage, 1991.
 • Wasserman S., Faust K.: Social Network Analysis: Methods and Applications. CUP, 1994.
 • Carrington P.J., Scott J., Wasserman S. (Eds.): Models and Methods in Social Network Analysis. CUP, 2005.
 • Kolaczyk E.D.: Statistical Analysis of Network Data: Methods and Models. Springer, Berlin 2009.
 • Brandes U., Erlebach T. (Eds.): Network Analysis: Methodological Foundations. LNCS, Springer, Berlin 2005.
 • Newman, M.E.J.: Networks, 2 edition. Oxford UP, 2018.
 • Barabási, A-L.: Network Science. Cambridge UP, 2016.
 • Estrada, E.: The Structure of Complex Networks: Theory and Applications. Oxford UP, 2016.
 • Easley D., Kleinberg J.: Networks, Crowds, and Markets. CUP, 2010.
 • Batagelj, V.: Social Network Analysis, Large-Scale. R.A. Meyers, ed., Encyclopedia of Complexity and Systems Science, Springer 2009: 8245-8265.
 • Batagelj, V.: Complex Networks, Visualization of. R.A. Meyers, ed., Encyclopedia of Complexity and Systems Science, Springer 2009: 1253-1268.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411