Analiza zanesljivosti in življenjske dobe proizvoda

Opis predmeta

Osnovni pojmi analize zanesljivosti (funkcija zanesljivosti, stopnja okvarljivosti, stopnja odpravljivosti okvar, omejena dostopnost do podatkov, popravljivi sistemi, nepopravljive enote, itd.).

Verjetnostni modeli za porazdelitev življenjske dobe. Parametrični modeli (eksponentni, Weibullov, ekstremne vrednosti, lognormalni, gama, Birnbaum-Saundersov, itd.).

Modeli stopnje odpravljivosti okvar za popravljive sisteme (homogeni Poissonov proces, nehomogeni Poissonovi procesi).

Modeli stopnje okvarljivosti (model večkratnega tveganja, zaporedni model, vzporedni model, r izmed n model, model sistemov pripravljenosti).

Izbira ustreznega modela za verjetnostno porazdelitev življenjske dobe proizvoda, preizkušanje domnev o predpostavkah modela, ocenjevanje parametrov (Kaplan-Meierjev postopek, metoda kvocienta verjetij, metoda največjega verjetja, itd.).

Grafične metode (za popolne podatke, za enkratno omejene podatke in za večkratno omejene podatke).

Bayesove metode v analizi zanesljivosti (apriorni in posteriorni modeli porazdelitve).

Modeli za preizkušanje pospešene izrabe in življenjske dobe proizvodov (Arrhenius, Eyring, itd.).

Cilji in kompetence

Izbrati primerno verjetnostno porazdelitev za življenjsko dobo proizvoda, preizkusiti domneve o predpostavkah modela in oceniti parametre modela. Oceniti, kako se kakovost določenega izdelka spreminja s časom.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, laboratorijske vaje, projektno delo.

Predvideni študijski rezultati

Študenti se bodo seznanili z osnovnimi koncepti analize zanesljivosti, spoznali bodo različne verjetnostne modele, ki se uporabljajo pri analizi življenjske dobe proizvoda in pri določanju zanesljivosti. Spoznali bodo tudi različne modele za preizkušanje pospešene izrabe in življenjske dobe proizvodov.

Reference nosilca

Gregor Dolinar:

1. ŠKERLJ, Tina, DOLINAR, Gregor, MRAMOR, Dušan. Estimation of asset accumulation of the proposed Slovenian mandatory-funded pension pillar. Acta oecon. (Bp.), 2001, vol. 51, no. 4, str. 513-539.

2. DOLINAR, Gregor. Stability of disjointness preserving mappings. Proc. Am. Math. Soc., 2002, vol. 130, no. 1, str. 129-138.

3. DOLINAR, Gregor, MOLNÁR, Lajos. Maps on quantum observables preserving the Gudder order. Rep. math. phys.. [Print ed.], 2007, vol. 60, iss. 1, str. 159-166.

Temeljni viri in literatura

Alessandro Birolini, Reliability Engineering: Theory and Practice, 2010.

Linda C. Wolstenholme: Reliability Modelling: A Statistical Approach, Chapman & Hall/CRC, 1999, Reliability: Modeling, Prediction, and Optimization (Wiley Series in Probability and Statistics), 2000.

Patrick D. T. O'Connor: Practical Reliability Engineering, John Wiley & Sons, 2002.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411