Analiza zgodovine dogodkov

Opis predmeta

· Krnjenje.

· Krivulja preživetja, trenutno tveganje.

· Eksponentna in Weibullova porazdelitev.

· Neparametrično ocenjevanje krivulje preživetja.

· Statistično primerjanje krivulj preživetja.

· Parametrični regresijski modeli v analizi preživetja.

· Model sorazmernih tveganj.

– Definicija modela, predpostavke modela, interpretacija  parametrov.

– Ocenjevanje parametrov, metoda parcialnega verjetja.

– Stratifikacija.

– Časovno odvisne spremenljivke.

– Ocenjevanje verjetnosti preživetja.

– Testna statistika.

– Ostanki.

– Ocenjevanje primernosti in veljavnosti modela.

– Vrednotenje napovedne vrednosti modela.

Sotveganja

Večstanjski modeli

Cilji in kompetence

Analiza zgodovine dogodkov (analiza preživetja) je področje statistike, ki se ukvarja s časi med dogodki. Časi so pogosto okrnjeni, kar pomeni, da se dogodek ne zgodi (ni smrti, ni izgube zaposlitve, odpovedi stroja, …). To, in pa časovna spremenljivost opazovanih dejavnikov, zahteva specifične metode za analizo. 

Študent se seznani z metodami analize preživetja, ki v praksi pokrivajo veliko večino potreb po takšnih analizah, tako v biostatistiki, kot tudi v družboslovju in tehniki.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, vaje, domače naloge, seminarska naloga

Del pedagoškega procesa bo izveden s pomočjo IKT tehnologij in možnosti, ki jih ponujajo.

Predvideni študijski rezultati

Študent bo spoznal probleme, ki jih prinaša krnjenje in razumel, zakaj so pri tovrstnih podatkih osnovne statistične metode ne zadoščajo. Sposoben bo postaviti cilje svoje raziskave, izbrati primerne metode, jih uporabiti ter ustrezno interpretirati. 

Reference nosilca

  • POHAR PERME, Maja, PAVLIČ, Klemen. Nonparametric relative survival analysis with the R package relsurv. Journal of statistical software, 2018, 87(8) 1-27 PAVLIČ, Klemen, POHAR
  • PERME, Maja. Using pseudo-observations for estimation in relative survival. Biostatistics,  2018 
  • POHAR PERME, Maja, STARE, Janez, ESTEVE, Jacques. On Estimation of relative survival, 2012, 68:113-120Os

Temeljni viri in literatura

  • Hosmer DW, Lemeshow S (1999): Applied Survival Analysis: Regression modelling of time to event data. New York: Wiley
  • Klein JP, Moeschberger ML (1997): Survival Analysis: Techniques for Censored and Truncated Data. New York: Springer.
  • Collett D (2003): Modelling Survival Data in Medical Research. Champan & Hall

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411