Analize interakcij med molekulami s površinsko plazmonsko resonanco

Opis predmeta

Metoda, ki temelji na površinski plazmonski resonanci (ang. surface plasmon resonance, SPR) je sodobna biofizikalna analitska metoda za analizo interakcij med molekulami. Z metodo lahko analiziramo ali pride do interakcije in v realnem času okarakteriziramo kinetiko interakcij npr. med proteini, proteini in membranami, proteini in nukleinskimi kislinami, proteini in malimi molekulami (večjimi od 100 Da) in celo med proteini in virusi oziroma celimi celicami.

V okviru teoretičnega dela predmeta študent spozna:

  1. Osnovne dele in princip delovanja aparata za merjenje interakcij na osnovi SPR
  2. Osnovne parametre SPR analize: Ka, Kd, Rmax, KD, Chi2.
  3. Nabor in kemijo SPR čipov za imobilizacijo makromolekul
  4. Kako zasnovati poskus za analizo interakcij med molekulami
  5. Načine imobilizacije molekule liganda na izbrani čip
  6. Načine injiciranja analita preko liganda in sledenje interakciji v realnem času
  7. Načine kako regenerirati površino čipa in zagotoviti ponovljivost rezultatov
  8. Analiza podatkov – ugotoviti ali je prišlo do vezave med ligandom in analitom, analiza kinetike vezave.

Študent praktično izvede zasnovo, izvedbo in analizo eksperimenta interakcije med izbranimi molekulami.

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Pridobitev znanja o zmožnosti analiz interakcij med (makro)molekulami z aparatom na osnovi SPR.

Zmožnost zasnove, izvedbe interakcij protein-protein, protein-membrana, protein-DNA, protein-RNA, protein-male učinkovine, celični lizat- protein ali virus-protein.

Študent se nauči kritične analize izmerjenih lastnosti interakcij.

Metode poučevanja in učenja

Konzultacije in pomoč pri zasnovi, izvedbi in analizi SPR eksperimenta izbrane interakcije med molekulami. V dogovoru z mentorjem kandidata je mogoča izvedba dela raziskav v sklopu kandidatove doktorske naloge študenta v infrastrukturnem centru za merjenje molekulskih interakcij.

Predvideni študijski rezultati

Študent izvede individualno raziskovalno nalogo in na primeru spozna lastnosti aparata, ki deluje na  principu površinske plazmonske resonance. Študent spozna kako zasnovati in analizirati pridobljene meritve – predvideni študijski rezultat je uspešna analiza izbrane interakcije med molekulami. Rezultati analiz študentu omogočijo zasnovo nadaljnjih poskusov, ki bi in vivo potrdili izsledke SPR analiz.

Temeljni viri in literatura

Pregledni in izvirni članki iz področja.

Review and original articles from the field.

 

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411