Animalna biotehnologija

Opis predmeta

Predmet obsega najpomembnejša področja animalne biotehnologije, njihov razvoj in aktualne raziskovalne probleme. Vsebina predmeta je razdeljena na pet poglavij: 1. Pregled razvoja animalne biotenologije s poudarkom na razvoju metod transgeneze in molekularnih markerjev za upravljanje z živalskimi genskimi viri. 2. Imunske tehnologije v animalni biotehnologiji. 3. Epigenetski mehanizmi, ki uravnavanjo izražanje genov. 4. Razvoj živalskih modelov za biomedicinske študije. 5. Upravljanje velikih podatkovnih zbirk in genomska selekcija.

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Pridobiti pregled nad najpomembnejšimi področji raziskav v animalni biotehnologiji in seznanitev z osnovnimi metodološkimi pristopi. Študentje naj bi tako dobro poznali področje, da bi lahko kompetentno presojali različne raziskovalne pristope in bili sposobni prepoznati možnosti za tehnološki preboj.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja (pet predavateljev, skupno 20 ur predavanj).

Prirava seminarskega dela pri enem od predavateljev, konzultacije za pripravo seminarja.

Samostojen študij

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Temelječ na znanju genetike, molekularne biologije, fiziologije in statistike naj bi se študent seznanil s stanjem v animalni biotehnologiji in se usposobil za sledenje razvoja tega znanstvenega področja.

Temeljni viri in literatura

  • Paterson, A.H.: Molecular Dissection of complex traits.CRC Press, 1998, New York
  • Liu, B.H.: Statistical Genomics. CRC Press, 1998, New York
  • Hofman M., Anne J.: Biotechnology in Animal Husbandry. Kluwer Academic Publishers, 2001, Dordrecht
  • Babiuk, L., Phillips, J.P.: Animal Biotechnology, Pergamon press, 1989, Oxford
  • revijalni članki s področja, tekoča periodika, druga učna gradiva…«

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411