Anketna metodologija

Opis predmeta

 • Anketni proces in njegove faze (koncipiranje, vzorčenje, vprašalnik, analiza podatkov…).

 • Koncepti kakovosti anketnega raziskovanja.

  • Kakovosti podatkov in procesov (koncepti TQM).

  • Stroški, napake in management (koncept TSE).

  • Vzorčne in nevzorčne napake.

  • Merjenje, veljavnost, zanesljivost.

  • Pravila, priporočila in strokovni standardi (npr. TDM).

 • Posebnost anketnega procesa v akademskem, poslovnem in javnem sektorju.

 • Posebnosti načinov anketiranja (osebno, telefonsko, pisemsko, spletno,…).

 • Oblikovanje in testiranje anketnega vprašalnika.

 • Urejanje, kodiranje, dokumentiranje, procesiranje in arhiviranje podatkov.

 • Etični vidiki anketnega raziskovanja.

Cilji in kompetence

 • Pregled najpomembnejšh vsebin na področju anketne metodologije, s poudarkom na statističnih vidikih anketnega procesa.
 • Usposobiti študente za raziskovalno delo na tem področju.

Metode poučevanja in učenja

 • Predavanja.

 • Seminarske naloge, ki predstavljajo pregled literature in so podlaga za doktorsko delo študenta.

 • Konzultacije.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

 • Poznavanje anketnega procesa in razumevanje faz anketne raziskave.
 • Poznavanje konceptov kakovosti anketnega raziskovanja in razumevanje izbranega koncepta.
 • Poznavanje sodobnih metod testiranja anketnih vprašalnikov.
 • Poznavanje in razumevanje etičnih principov anketnega raziskovanja.

Reference nosilca

Valentina Hlebec:

1. TUR-SINAI, Aviad, HLEBEC, Valentina, et al. (2020): How many older informal caregivers are there in Europe? : comparison of estimates of their prevalence from three European surveys. International journal of environmental research and public health, vol. 17, no. 24,., doi: 10.3390/ijerph17249531.

2. KOGOVŠEK, Tina, HLEBEC, Valentina. Measuring personal networks with surveys. Metodološki zvezki, ISSN 1854-0023. [Tiskana izd.], 2019, vol. 16, no. 2, str. 41-55.  http://ibmi.mf.uni-lj.si/mz/2019/no-2/Kogovsek2019.pdf, http://ibmi.mf.uni-lj.si/mz/2019/no-2/Kogovsek2019-Supplementary-1.pdf, http://ibmi.mf.uni-lj.si/mz/2019/no-2/Kogovsek2019-Supplementary-2.pdf, http://ibmi.mf.uni-lj.si/mz/2019/no-2/Kogovsek2019-Supplementary-3.pdf, http://ibmi.mf.uni-lj.si/mz/2019/no-2/Kogovsek2019-Supplementary-4.pdf.

3. Hlebec, V., Mrzel, M., Kogovšek, T. (2011). Assessing social support networks in cross-national comparative surveys : measurement issues. Qual. quant., 2011, 19 str., tabele. http://www.springerlink.com/content/rm55604783838587/fulltext.pdf, doi: 10.1007/s11135-011-9456-7.

Temeljni viri in literatura

 • Groves et al. (2009): survey Methodology. Hoboken, New Jersy: Wiley.

 • Saris WE, Gallhofer IN (2007): Design, Evaluation, and Analysis of Questionnaires for Survey Research. New Jersey: Wiley.

 • Schuman H, Presser S (1996): Questions and Answers in Attitude Surveys: Experiments on Question. London: Sage.

 • Ferligoj A, Leskošek K, Kogovšek T (1995): Zanesljivost in veljavnost merjenja. Ljubljana: FDV.

 • Jowell R, Roberts C, Fitzgerald R, Eva G (2007): Measuring Attitudes Cross-Nationally. London: Sage.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411