Anketno raziskovanje

Opis predmeta

 • Uvod, umestitev anketnega raziskovanja v širši okvir družboslovnega raziskovanja.
 • Namen in primeri anketnega raziskovanja.
 • Koraki anketnega raziskovanja.
 • Definiranje ciljev anketne raziskave in operacionalizacija.
 • Določanje ciljne populacije, vzorčnega okvira, vzorčnega načrta.
 • Načini anketnega zbiranja podatkov (osebno in samo-anketiranje, anketiranje na papirju in računalniško-podprto anketiranje).
 • Oblikovanje in testiranje anketnega vprašalnika.
 • Zbiranje podatkov.
 • Priprava podatkov za analizo.
 • Posebnosti statistične analize anketnih podatkov.
 • Pisanje poročil.
 • Standardi in etični vidiki anketnega zbiranja podatkov.
 • Kakovost anketnih podatkov, anketne napake.

Cilji in kompetence

Namen predmeta je seznaniti študente s teorijo in prakso anketnega raziskovanja, kjer se podatke zbira s pomočjo anketnih vprašalnikov, na katera odgovarjajo anketiranci pri terenskem ali telefonskem anketiranju ali pri različnih oblikah samoanketiranja (po pošti, po spletu). Predmet vključuje predavanja, samostojni študij in razpravo, preko katerih bodo študenti pridobili osnovne veščine za izvajanje anketnih raziskav, vključno z definiranjem ciljev raziskave (problem, hipoteze, ciljna populacija) in načrta raziskave, oblikovanjem vzorca, oblikovanjem in testiranjem vprašalnika, zbiranjem podatkov s čim manj neodgovori na različne načine (s pomočjo anketarjev ali samoanketiranje), priprave podatkov za analizo in dejansko analizo ter pisanje poročil. Študenti bodo spoznali tudi osnovne pojme iz teorije kakovosti anketnih podatkov.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, seminarji, seminarske naloge, konzultacije.

Del pedagoškega procesa bo izveden s pomočjo IKT tehnologij in možnosti, ki jih ponujajo.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Razumevanje procesa in postopkov anketnega raziskovanja ter osnovnih pojmov kakovosti anketnih podatkov.

Reference nosilca

 • CALLEGARO, Mario, LOZAR MANFREDA, Katja, VEHOVAR, Vasja. Web Survey methodology. London: Sage Publications. 2015.
 • ČEHOVIN, Gregor, BOŠNJAK, Michael, LOZAR MANFREDA, Katja. Meta-analyses in survey methodology: a systematic review. Public opinion quarterly. Win. 2018, vol. 82, no. 4, str. 641-660, https://academic.oup.com/poq/advance-article/doi/10.1093/poq/nfy042/5183321.
 • DAIKELER, Jessica, BOŠNJAK, Michael, LOZAR MANFREDA, Katja. Web versus other survey modes: an updated and extended meta-analysis comparing response rates. Journal of survey statistics and methodology. 2019, str. 1-27.
 •  
 • MATJAŠIČ, Miha, VEHOVAR, Vasja, LOZAR MANFREDA, Katja. Web survey paradata on response time outliers : a systematic literature review. Metodološki zvezki, 2018, vol. 15, no. 1, str. 23-41, http://ibmi.mf.uni-lj.si/mz/2018/no-1/Matjasic2018.pdf, http://ibmi.mf.uni-lj.si/mz/2018/no-1/Matjasic2018-appendix.pdf.
 • PETROVČIČ, Andraž, LOZAR MANFREDA, Katja, Petrič, Gregor. The effect of email invitation elements on response rate in a web survey within an online community. Computers in Human Behavior, 2016, vol. 56, str. 320-329.

Temeljni viri in literatura

 • Groves R M, Fowler F J, Couper M P, Lepkowski J M, Singer E, Tourangeau R: Survey Methodology. New York: Wiley (2009).
 • Callegaro M, Lozar Manfreda K, Vehovar V: Web Survey Methodology. London: Sage (2015).
 • Fink A: How to Conduct Surveys: A Step-by-step Guide. Thousand Oaks, CA: Sage. 6th Edition. (2016).
 • Biemer P, Lyberg L: Introduction to Survey Quality. New York: Wiley (2003).

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411