Atomika in optika

Opis predmeta

Fizikalne osnove elektromagnetizma, fizikalni  modeli  električnega  prevajanja  v kovinah in elektrolitih,  fizikalni modeli diamagnetizma, paramagnetizma in  feromagnetizma, Poissonova enačba, Poisson-Boltzmannova enačba in  električna dvojna plast,  modeliranje dielektričnih lastnosti trdnih  snovi in tekočin, elektromagnetno valovanje z valovno optiko, frekvenčna odvisnost lomnega količnika,  totalni  odboj in optična vlakna,  fotometrija, geometrijska optika, posebna teorija relativnosti  in  interakcije  med delci,  fotoefekt, sevanje črnega telesa, rentgenski  žarki  in njihova uporaba, Bohrov model atoma in črtasti emisijski  spektri,  eksperimentalne  osnove, principi  ter  osnovne enačbe  kvantne mehanike,   nekaj preprostih primerov iz kvantne mehanike, energijski pasovi v izolatorjih,  prevodnikih in polprevodnikih.   

Cilji in kompetence

Pridobljeno znanje naj študentom omogoči razumevanje električnih  in magnetnih  lastnosti snovi, ki so pomembne v elektrotehniki.   Študenti bodo  pridobili  splošne osnove tehnične in naravoslovne izobrazbe  ter  sposobnosti logičnega naravoslovnega in tehničnega razmišljanja.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, vaje, demonstracijski poskusi med predavanji, obiski znanstvenih inštitutov, predavanja gostujočih profesorjev iz tujine.

Predvideni študijski rezultati

Razumevanje temeljnih fizikalnih in elektrotehničnih zakonitosti  v snovi.    

Sposobnost uporabe pridobljenega znanja na področju atomike in optike  na različnih področjih elektrotehnike.

 

Po uspešno opravljenem izpitu  bi študenti pridobili:

-poznavanje osnov  atomike in optike, ki jim omogoča uspešno kariero razvijalcev  in  raziskovalcev v industriji ter na raziskovalnih inštitutih,

-zadostno osnovno izobrazbo na področju atomike in optike, ki jim omogoča kasnejše delovanje v visoko-tehnološki industriji.

 

Po uspešno opravljenem izpitu  naj bi bili študenti zmožni:

– uporabe osnovnih metod atomike in optike  pri  predmetih v višjih letnikih študija elektrotehnike,

-uporabe  temeljnih   zakonov  atomike in optike  pri reševanju  splošnejših  problemov  v elektrotehniki ,

-reševanja praktičnih problemov  v elektrotehniki, ki omogoča študentom kasnejše samostojno delovanje  v industriji in na inštitutih,

-reševanja kompleksnejših interdisciplinarnih problemov, ki zahtevajo znanje  atomike in optike  z  uporabo analitičnih metod s področja fizike.

 

Reference nosilca

1.KULKARNI, Mukta Vishwanath, MAZARE, Anca, SCHMUKI, Patrik, IGLIČ, Aleš. Influence of anodization parameters on morphology of  TiO2 nanostructured surfaces.  Advanced Materials Letters, 2016, vol. 7, no. 1, str. 23-28.

2.GONGADZE, Ekaterina, IGLIČ, Aleš. Asymmetric size of ions and orientational ordering of water dipoles in electric double layer model – an analytical mean-field approach. Electrochimica Acta, 2015, vol. 178, str. 541-545.

3.VELIKONJA, Aljaž, KRALJ-IGLIČ, Veronika, IGLIČ, Aleš. On asymmetric shape of electric double layer capacitance curve. International Journal of  Electrochemical Science, 2015, vol. 10, no. 1, str. 1-7.

4.IMANI, Roghayeh, PAZOKI, Meysam, TIWARI, Ashutosh, BOSCHLOO, Gerrit, TURNER, Anthony P. F., KRALJ-IGLIČ, Veronika, IGLIČ, Aleš. Band edge engineering of TiO2@DNA nanohybrids and implications for capacitive energy storage devices. Nanoscale, 2015, vol. 7, no. 23, str. 10438-10448.

5.GONGADZE, Ekaterina, VELIKONJA, Aljaž, SLIVNIK, Tomaž, KRALJ-IGLIČ, Veronika, IGLIČ, Aleš. The quadrupole moment of water molecules and the permittivity of water near a charged surface. Electrochimica Acta, 2013, vol. 109, str. 656-662.

Temeljni viri in literatura

1.Raymond A. Serway: Physics (international edition), Sounders Golden Sunburst Series (vsakokratna nova izdaja)

http://physics.fe.uni-lj.si/students/predavanja/zapiski_iglic_fiz2.html

2.A. Iglič: Električne lastnosti snovi,  Fakulteta za elektrotehniko, Založba FE in FRI, vsakokratna nova izdaja

se nahaja tudi na: http://physics.fe.uni-lj.si/students/predavanja/zapiski_iglic_fiz2.html3.. J. Strnad: Fizika 2. del: Elektrika, optika, DMFA   (najnovejša izdaja)

4. J. Strnad: Fizika 3. del: Posebna teorija relativnosti, kvantna fizika, atomi  (najnovejša izdaja)

5. T. Gyergyek, V. Kralj-Iglič, A. Iglič, M. Fošnarič: Vaje iz fizike II, Založba FE in FRI, vsakokratna nova izdaja

se nahaja na: http://physics.fe.uni-lj.si/students/predavanja/zapiski_iglic_fiz2.html

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411