Bayesova statistika

Opis predmeta

Bayesovi modeli z enim in več parametri. Povezava s standardnimi statističnimi metodami. Hierarhični modeli. Preverjanje modelov in analiza občutljivosti. Bayesovo načrtovanje poskusov.

Uvod v regresijsko analizo. Analiza variance in kovariance. Preizkušanje domnev z Bayesovimi faktorji, kompleksnost in prileganje. Aposteriorne verjetnosti domnev – modelov, vpliv apriorne porazdelitve, učni vzorec.

Povzemanje aposteriorne porazdelitve, ocene parametrov, centralni kredibilnostni interval, pomen konjugiranih porazdelitev. Gibbsov vzorčevalnik, konvergenca ocen, Metropolis-Hastingov algoritem. Aposteriorne simulacije. Drugi specifični modeli Bayesove analize.

Cilji in kompetence

Študent spozna temeljne Bayesove metode za obdelavo podatkov. Spozna se tudi z uporabo teh metod v praksi.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, vaje, seminarske naloge, praktične naloge z uporabo statističnih paketov, konzultacije

Del pedagoškega procesa bo izveden s pomočjo IKT tehnologij in možnosti, ki jih ponujajo.

Predvideni študijski rezultati

Razumevanje osnovnih konceptov Bayesove statistike.

Reference nosilca

Mihael Perman:

 • PERMAN, Mihael. An excursion approach to Ray-Knight teorems for perturbed Brownian motion. Stochastic Processes and their Applications, ISSN 0304-4149. [Print ed.], 1996, let. 63, str. 67-74.
 • [COBISS.SI-ID 7621465]
 • PERMAN, Mihael, WELLNR, jon A. On the distribution of Brownian areas. Annals of applied probability, ISSN 1050-5164, 1996, let 6, št. 4, str. 1091-1111. [COBISS.SI-ID 7101017]
 • PERMAN, Mihael, WELLNER, Jon A. An excursion approach to maxima of the Brownian bridge. Stochastic Processes and their Applications, ISSN 0304-4149. [Print ed.], 2014, vol. 124, iss. 9, str. 3106-3120. [COBISS.SI-ID 17154393]
 • PERMAN, Mihael. A decomposition for Markov processes at an independent exponential time. Ars mathematica contemporanea, ISSn 1855-3974. [spletna izd.], 2017, vol. 12, no. 1, str. 51-65. [CIBISS.SI-ID 17677145]

 

Jaka Smrekar:

 • FORSTENRIČ, Franc, SMREKAR, Jaka, SUKHOV, Alexandre. On the Hodge conjecture for q-complete manifolds. Geometry & topology, ISSN 1465-3060, 2016, vol. 20, no. 1, str. 353-388. [cobiss.si-id 17622361]
 • SMREKAR, Jaka. Turning a self-map into a self-fibration. Topology and its Applications, ISSN 0166-8641. [Print ed.], 2014, vol. 167, str. 76-79. [COBISS.SI-ID 16943705]
 • SMREKAR, Jaka. Homotopy type of mapping spaces and existence of geometric exponents. Forum mathematicum, ISSN 0933-7741, 2010, vol. 22, no. 3, str. 433-456. [COBISS.SI-ID 15638105]

Temeljni viri in literatura

 • A. Gelman, J.B.Carlin, H.S. Stern, D.B. Rubin: Bayesian Data Analysis. Chapman&Hall, 1995.
 • H. Hoijtink: Bayesian Data Analysis. In: R.E. Millsap and A. Maydeu-Olivares, The SAGE Handbook of Quantitative Methods in Psychology. London: SAGE, 2009.
 • I. Ntzoufras: Bayesian Modeling Using WinBUGS. New York: Wiley, 2009.
 • P. Hoff: A First Course in Bayesian Statistical Methods, Springer Texts in Statistics, Springer, 2009.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411