Biodiagnostiki in biosenzorji

Opis predmeta

 • Biološke makromolekule v analitiki
 • DNA/RNA testi
 • Imunski testi
 • Biosenzorji
 • Avtomatizirani procesi v diagnostiki
 • Mikrosfere, mikromreže, mikrofluidika
 • Razvoj novih diagnostičnih sredstev v laboratorijskem in industrijskem merilu
 • Kontrola in zagotavljanje kakovosti diagnostičnih sredstev

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Predmet seznanja  študente z uporabo bioloških makromolekul v različnih laboratorijskih diagnostičnih metodah in sredstvih. Študent spozna lastnosti bioloških makromolekul, njihovo sposobnost vezave ligandov in dejavnike, ki določajo njihovo specifičnost. Podani so načini njihovega pridobivanja in  priprava stabilnih oblik. Seznani se z vrstami diagnostičnih testov in biosenzorjev. Predstavljeno je njihovo delovanje, metodika priprave testov v laboratorijskem in industrijskem merilu in načini kontrole in zagotavljanja njihove kakovosti.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, seminarji, vodena diskusija, problemsko osnovano učenje, skupinsko delo.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Poznavanje delovanja biodiagnostikov in biosenzorjev omogoča uporabo teh testov za samozdravljenje, v kliničnih ter industrijskih  biotehnoloških laboratorijih in s tem optimizacijo zdravljenja in biotehnoloških postopkov. i. 

Temeljni viri in literatura

 1. Wild D: The Immunoassay Handbook. Fourth Edition, Elsevier, Ltd., ©2013, ISBN 978-0-08-097037-0
 2.  Barth FG, Humphrey JAC: Sensors and sensing in Biology and Engeneering. Springer, 2003, ISBN 321183771X

  Najnovejši pregledni članki s področja /The latest review articles from the field.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411