Bioekonomija, inovacije in upravljanje sistemov v biotehniki

Opis predmeta

Biogospodarstvo – definicije, načela, kontekst

 • Ključni pojmi (krožnega) biogospodarstva
 • Gospodarski in širši družbeni kontekst
 • Značilnosti snovnih in procesnih tokov po virih biomase

Tehnologije in inovacije v biogospodarstvu

 • Ključne in komplementarne tehnologije v kaskadni/krožni rabi biomase

Ekonomika biogospodarstva

 • biogospodarstvo v ekonomskem sistemu – stanje in projekcije
 • dejavniki povpraševanja v biogospodarstvu
 • dejavniki ponudbe in organiziranja poslovnih procesov v biogospodarstvu
 • trgi, poslovni modeli in podporno okolje v biogospodarstvu
 • Institucije, vladanje in politična ekonomija biogospodarstva

Instrumenti za podporo vrednotenju in upravljanju

 • omejitve in perspektive statističnega spremljanja v biogospodarstvu
 • vrednotenje uspešnosti: biofizikalni in monetarni pristopi

vrednotenje po načelih (snovne/okoljske, gospodarske in družbene) trajnosti

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Gre za temeljni doktrinarni predmet študijskega področja ekonomika naravnih virov. Njegov temeljni izobraževalni cilj je sistematična in teoretično poglobljena predstavitev specifik ekonomskih sistemov in upravljavskih vidikov v biotehniki.

Metode poučevanja in učenja

 • Predavanja oz. konzultacije
 • Seminar

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Slušatelji se seznanijo s konceptualnim okvirom bioekonomije. Sposobni so ga prenesti v reševanje raziskovalnih in organizacijskih vprašanj, vezanih na  različna področja biotehnike.

Temeljni viri in literatura

Viaggi, D. 2018. The Bioeconomy. Delivering Sustainable Green Growth. CAB International, Oxfordshire (UK), Boston (MS).

Langeveld, H., Sanders, J., Meeusen, M. (Eds.). 2014. The Biobased economy. Biofuels, materials and chemicals in the post-oil era. Earthscan, London, Sterling (VA).

Lewandowski, I. (Ed). 2018. Bioeconomy. Shaping the Transition to a Sustainable, Biobased Economy. Springer, Cham (SUI).

Stare, D., Ščap, Š., Mihelič, R., Mavsar, S., Mešl, M., Humar, M., Osojnik Črnivec, I.G., Križnik, N.B., Likozar, B., Oven, P., Juvančič, L. 2020. Ovrednotenje in karakterizacija biomase. Ljubljana: Biotehniška fakulteta.

Lovec, M., Juvančič, L., Mešl, M. 2019. Premostitev vrzeli v biogospodarstvu od gozdne in kmetijske biomase do inovativnih tehnoloških rešitev : družbeni kontekst prehoda v biogospodarstvo. Ljubljana: Biotehniška fakulteta.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411