Bioekonomija, inovacije in upravljanje sistemov v biotehniki

Opis predmeta

Biogospodarstvo – definicije, načela, kontekst

 • Ključni pojmi (krožnega) biogospodarstva
 • Gospodarski in širši družbeni kontekst
 • Značilnosti snovnih in procesnih tokov po virih biomase

Tehnologije in inovacije v biogospodarstvu

 • Ključne in komplementarne tehnologije v kaskadni/krožni rabi biomase

Ekonomika biogospodarstva

 • biogospodarstvo v ekonomskem sistemu – stanje in projekcije
 • dejavniki povpraševanja v biogospodarstvu
 • dejavniki ponudbe in organiziranja poslovnih procesov v biogospodarstvu
 • trgi, poslovni modeli in podporno okolje v biogospodarstvu
 • Institucije, vladanje in politična ekonomija biogospodarstva

Instrumenti za podporo vrednotenju in upravljanju

 • omejitve in perspektive statističnega spremljanja v biogospodarstvu
 • vrednotenje uspešnosti: biofizikalni in monetarni pristopi

vrednotenje po načelih (snovne/okoljske, gospodarske in družbene) trajnosti

Cilji in kompetence

Gre za temeljni doktrinarni predmet študijskega področja ekonomika naravnih virov. Njegov temeljni izobraževalni cilj je sistematična in teoretično poglobljena predstavitev specifik ekonomskih sistemov in upravljavskih vidikov v biotehniki.

Metode poučevanja in učenja

 • Predavanja oz. konzultacije
 • Seminar

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Slušatelji se seznanijo s konceptualnim okvirom bioekonomije. Sposobni so ga prenesti v reševanje raziskovalnih in organizacijskih vprašanj, vezanih na  različna področja biotehnike.

Reference nosilca

Luka Juvančič

Šumrada, T., Lovec, M., Juvančič, L., Rac, I., Erjavec, E. Fit for the task? Integration of biodiversity policy into the post-2020 Common Agricultural Policy : illustration on the case of Slovenia. Journal for nature conservation. 2020, vol. 54, art. no. 125804, str. 1-11 [JCR, SNIP, WoS]

Rac, I., Juvančič, L., Erjavec, E. Stimulating collective action to preserve High Nature Value farming in post-transitional settings : a comparative analysis of three Slovenian social-ecological systems. Nature Conservation. 2020, vol. 39, str. 87-111, ilustr. ISSN 1314-6947. [JCR, SNIP, WoS]

Kocjančič, T., Debeljak, M., Žgajnar, J., Juvančič, L. Incorporation of emergy into multiple-criteria decision analysis for sustainable and resilient structure of dairy farms in Slovenia. Agricultural systems. [Print ed.]. 2018, vol. 164, str. 71-83, ilustr. ISSN 0308-521X. [JCR, SNIP, WoS]

Japelj, A., Hodges, D.G., Verlič, A., Juvančič, L. Using a latent class model to segment citizens of Ljubljana (Slovenia) according to their preferences over the recreation setting in the Golovec urban forest. Austrian journal of forest science. 2017, 134, sonderheft 1a, str. 41-62 [JCR, SNIP]

Kocjančič, T., Žgajnar, J., Juvančič, L. Multiple-perspective reorganisation of the dairy sector : mathematical programming approach. Business systems research journal : international journal of the Society for Promotion of Business Information Technology (BIT). 2016, vol.. 7, no. 2, str. 35-48, ilustr. ISSN 1847-8344. http://www.bsrjournal.org/vol-7-no-2.html, DOI: 10.1515/bsrj-2016-0011. [SNIP, WoS]

Japelj, A., Mavsar, R., Hodges, D.G., Kovač, M., Juvančič, L. Latent preferences of residents regarding an urban forest recreation setting in Ljubljana, Slovenia. Forest Policy and Economics : a companion journal to Forest Ecology and Management. [Print ed.]. 2016, vol. 71, str. 71-79 [JCR, SNIP, WoS]

Kocjančič, T., Juvančič, L., Kavčič, S., Debeljak, M. Complementarity of socio-economic and emergy evaluation of agricultural production systems : the case of Slovenian dairy sector. Ecological economics : the journal of the International Society for Ecological Economics. 2014, vol. 107, str. 469-481.[JCR, SNIP, WoS]

 

Temeljni viri in literatura

Viaggi, D. 2018. The Bioeconomy. Delivering Sustainable Green Growth. CAB International, Oxfordshire (UK), Boston (MS).

Langeveld, H., Sanders, J., Meeusen, M. (Eds.). 2014. The Biobased economy. Biofuels, materials and chemicals in the post-oil era. Earthscan, London, Sterling (VA).

Lewandowski, I. (Ed). 2018. Bioeconomy. Shaping the Transition to a Sustainable, Biobased Economy. Springer, Cham (SUI).

Stare, D., Ščap, Š., Mihelič, R., Mavsar, S., Mešl, M., Humar, M., Osojnik Črnivec, I.G., Križnik, N.B., Likozar, B., Oven, P., Juvančič, L. 2020. Ovrednotenje in karakterizacija biomase. Ljubljana: Biotehniška fakulteta.

Lovec, M., Juvančič, L., Mešl, M. 2019. Premostitev vrzeli v biogospodarstvu od gozdne in kmetijske biomase do inovativnih tehnoloških rešitev : družbeni kontekst prehoda v biogospodarstvo. Ljubljana: Biotehniška fakulteta.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411