Bioinformacijska orodja in podatkovne zbirke

Opis predmeta

– Bioinformacijske podatkovne zbirke: zaporedja nukleinskih kislin, proteinov, strukturne podatkovne zbirke, bibliografske podatkovne zbirke. Orodja za analizo zaporedij in struktur.

– Genomski projekti modelnih organizmov, primerjalna genomika, določevanje genov in regulatornih regij v genomih, SNP analize, genske mreže.

– Orodja v transkriptomiki in visoko-zmogljivostni genetiki.

– Bioinformacijska orodja v proteomiki in interaktomiki.

– Integrativna genomika.

– Aplikacije: bioinformatika v okoljski genomiki, farmakogenomiki.

– Ontologije in zbirke znanj v bioinformatiki.

– Bioinformacijski pristopi v kemogenomiki.

– Projektno delo s specifičnimi programskimi orodji med predavanji in v okviru seminarske naloge.

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Seznanitev s celotnim področjem bioinformatike in trenutnimi trendi v razvoju bioinformatike. Predmet daje študentu pregled nad celotnim področjem bioinformatike in ga uvaja v raziskovalno delo na glavnih toriščih raziskav v bioinformatiki.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, projektno delom, praktične vaje z računalniki.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Študenti bodo spoznali specifična bioinformacijska orodja, njihove omejitve in potrebe po njihovem izboljšanju glede na razvoj raziskav v genetiki, genomiki, proteomiki, sistemski in strukturni biologiji ter v evolucijskih študijah. Študenti se bodo tudi seznanili z naravo podatkov v bioloških raziskavah in z najpomembnejšimi biološkimi podatkovnimi zbirkami ter njihovo uporabo.

Temeljni viri in literatura

– Jonathan Pevsner (2015) Bioinformatics and Functional Genomics, 3rd Edition, ISBN 9781118581780

– David W. Mount (2004) Bioinformatics. Sequence and Genome Analysis. Cold Spring Harbor Laboratory Press, USA, 2nd edition, ISBN 0879697121.

– pregledni in originalni znanstveni članki s širšega področja bioinformatike.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411