Biološke teme za nebiologe

Opis predmeta

Predmet je namenjen študentom s srednješolskim znanjem biologije. Njegova vsebina je posebej prilagojena vsakemu študentu. Poučevanje je zelo neformalno in omogoča dovolj časa za razpravo ter vprašanja, s ciljem navdušiti študente, tako da jim da nekaj osnov biologije. Študentje bodo spoznali osnovne gradnike življenja od molekul do celic, razumeli mehanizme za replikacijo, transkripcijo in translacijo DNA ter kako se celice organizirajo v prostoru in času. Razumeli bodo osnovno molekularno biologijo gena in temeljne celične procese, povezane z energijo. Prikazana bo organizacija rasti rastlin in živali s poudarkom na evolucijski razvojni biologiji, ki temelji na izražanju genov in genski regulaciji.

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Predmet je namenjen študentom, ki so končali drugostopenjske magistrske programe orientirane v fiziko, kemijo, matematiko, računalništvo ipd., z izraženim interesom, da povežejo svoje znanje z biološkimi disciplinami.

Izobraževalni cilj predmeta je, da študenti razumejo koncepte biologije. Z usvojenim znanjem se bodo bolj zavedali pomena in motivov njim manj znanega biološkega področja.

Metode poučevanja in učenja

Vodeno samoučenje; razprave o specifičnih temah zbranih iz temeljnih študijskih virov ali dodatnih virov z aktualnimi tematikami in konzultacije pri pripravi in predstavitvi seminarske naloge iz izbranih preglednih vsebin v znanstveni literaturi.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Študenti se bodo s pridobljenim znanjem lahko enakopravno vključevali v znanstvene razprave s študenti z biološkim predznanjem v času študija in skupaj z njimi  kasneje oblikovali interaktivno mrežo področnih sodelovanj.

Temeljni viri in literatura

Spellman F. R.  Biology for Nonbiologists, Government Institutes; 1 edition (2007), 292 pages, ISBN-10: 0865874212

Dermastia M. Pogled v rastline, Nacionalni inštitut za biologijo (2010),  237 strani, ISBN 978-961-92543-4-9

Molecular Biology of the Cell  Bruce Alberts, Alexander Johnson, Julian Lewis, David Morgan, Martin Raff, Keith Roberts, Peter Walter Sixth Edition, editors. (2014) Garland Science: New York and Abingdon, UK. 1464 pages. ISBN: 9780815344643

Brown T. A. Genomes 4;  4 edition(2017) 544 pages, ISBN 9780815345084.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411