Biološko izobraževanje

Opis predmeta

Študenti pri predmetu spoznajo zgodovino razvoja in raziskovanja biološkega izobraževanja. Seznanijo se s sodobnimi smernicami raziskovanja na omenjenem področju, ki posega tako v formalna kot neformalna učna okolja.

S pregledom in analizo znanstvene literature področja spoznajo pomen razvijanja naravoslovnih kompetenc ter sodobne metode in oblike pedagoškega dela. Na praktičnih primerih spoznajo pomen in vlogo izkustvenega učenja in raziskovalnega pouka ter razvoj kritičnega mišljenja z vključevanjem obravnave družbeno-znanstvenih tem v biološko izobraževanje.

Na podlagi priprave, izvedbe, analize in evalvacije dveh nastopov, enega v formalni učni ustanovi in enega v obliki predstavitve širši javnosti (neformalno učno okolje), študenti spoznajo pomen promocije znanosti za razvoj naravoslovne pismenosti.

Cilji in kompetence

Predmet je prvotno namenjen doktorskim študentom, ki raziskujejo na področju naravoslovnega izobraževanja. Predmet vključuje vsebine, ki omogočajo študentom širše razumevanje vloge in pomena biološkega izobraževanja, smernice na področju biološkega izobraževanja ter aplikacijo oziroma prenos teh spoznanj v pedagoško prakso.

Metode poučevanja in učenja

Teoretična znanja v obliki predavanj; projektno delo: (1) seminarji kot priprava, analiza in evalvacija projektnega dela, (2) vaje v obliki  dveh nastopov, enega v formalnem in enega v neformalnem učnem okolju. Konzultacije med pripravo projektnega dela. Samostojno delo študenta z uporabo spletne učilnice.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Študenti pridobijo znanje za izvajanje pedagoškega dela ter pedagoškega raziskovanja na področju biološkega izobraževanja v formalnih (osnovne, srednje šole in gimnazije ter fakultete) in neformalnih učnih okoljih (živalski in botanični vrtovi, krajinski parki, muzeji, centri šolskih in obšolskih dejavnosti) ter pridobijo znanje za promocijo znanosti širši javnosti.

Reference nosilca

 1. TOMAŽIČ, Iztok, VIDIC, Tatjana. Future science teachers´ understandings of diffusion and osmosis concepts. Journal of Biological Education, ISSN 0021-9266, 2012, vol. 46, issue 2, str. 66-71. http://dx.doi.org/10.1080/00219266.2011.617765, doi: 10.1080/00219266.2011.617765. [COBISS.SI-ID 2440527]
 2. ŠORGO, Andrej, LAMANAUSKAS, Vincentas, ŠIMIĆ ŠAŠIĆ, Slavica, KUBIATKO, Milan, PROKOP, Pavol, FRANČOVIČOVA, Jana, BILÉK, Martin, TOMAŽIČ, Iztok, ERDOGAN, Mehmet. A cross-national study of prospective elementary and science teachers' creativity styles. Journal of Baltic science education, ISSN 1648-3898, 2012, vol. 11, no. 3, str. 285-292. [COBISS.SI-ID 19354120]
 3. ŠORGO, Andrej, AMBROŽIČ-DOLINŠEK, Jana, TOMAŽIČ, Iztok, JANŽEKOVIČ, Franc. Emotions expressed toward genetically modified organisms among secondary school students and pre-service teachers. Journal of Baltic science education, ISSN 1648-3898, 2011, vol. 10, no. 1, str. 53-64. [COBISS.SI-ID 18312456]
 4. TOMAŽIČ, Iztok, RAZDEVŠEK-PUČKO, Cveta. Živali v očeh učencev. Pedagoška obzorja, ISSN 0353-1392, 2011, letn. 26, [št.] 4, str. 45-65, graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 9066057]
 5. TOMAŽIČ, Iztok. Seventh graders' direct experience with, and feelings toward, amphibians and some other nonhuman animals. Society & animals, ISSN 1063-1119, 2011, no. 3, vol. 19, str. 225-247. [COBISS.SI-ID 2409807]
 6. TOMAŽIČ, Iztok. Pre-service biology teachers' and primary school students' attitudes toward and knowledge about snakes. Eurasia, ISSN 1305-8223, 2011, no. 3, vol. 7, str. 161-171. http://www.ejmste.com/v7n3/EURASIA_v7n3_Tomazic.pdf. [COBISS.SI-ID 2409551]
 7. TOMAŽIČ, Iztok. Reported experiences enhance favourable attitudes toward toads. Eurasia, ISSN 1305-8223, 2011, vol. 7, no. 4, str. 253-262. http://www.ejmste.com/v7n4/EURASIA_v7n4_Tomazic.pdf. [COBISS.SI-ID 2452559]

Temeljni viri in literatura

 • Biological Sciences Curriculum Study. The Biology Teacher's Handbook: NSTA Press., (2009), 338 strani, ISBN: 087355244X
 • National Research Council. A Framework for K-12 Science Education: Practices, Crosscutting Concepts, and Core Ideas. Washington, DC: The National Academies Press, 2012.
 • SCIENCE, evolution, and creationism [Elektronski vir] / National Academy of Sciences, Institute of Medicine. – El. knjiga. – Washington, D.C. : National Academies Press, cop. 2008. – xv, 70 str. : ill. (chiefly col.) ; 26 cm
 • Revijalni članki s področja (revije Journal of Biological education, The American Biology Teacher, International Journal of Science Education in druge),

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411