Biotehnologija reprodukcije živali

Opis predmeta

– Sinhronizacija estrusa in superovulacija, Pregled metod za sinhronizacijo spolnega cikla pri različnih živalskih vrstah in postopki za superovulacijo. Pridobivanje jajčnih celic. Pridobivanje jajčnih celic s punkcijo foliklov in vitro, morfološka presoja jajčnih celic in ocena razvojnega potenciala – In vitro maturacija in in vitro fertilizacija. Maturacija jajčnih celic in vitro, kapacitacija semena in in vitro fertilizacija. – Kultivacija predimplantacijskih zarodkov Kultivacija zarodkov od oploditve do brsteče blastociste, spremljanje morfoloških sprememb, uravnavanje celičnega cikla – Izolacija posameznih celic iz 2-8 celičnih zarodkov. Mikrokirurška osamitev posameznih celic iz predimplantacijskih zarodkov, kultuvacija in izolacija celokupne RNA – Genotipizacija posameznih celic (scPCR) Genetska diagnostika posameznih celic (spol, dedne napake), mozaicizem, maternalno dedovanje – Mikrokirurški postopki. Mehanska in ultrazvočna delitev zarodkov, transfer embrionalnih celic, mikroinjiciranje – Transkriptomika posameznih celicKv Kvantifikacija maternalne in embrionalne genske ekspresije, spremljanje transkriptomske dinamike

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Slušatelji spoznajo osnovne postopke povezane z biotehnološkimi ukrepi v reprodukciji domačih živali. Seznanijo se z metodami za pridobivanje, gojenje in manupulacijo zarodkov. Ta znanja povežejo z bioinformacijskimi pristopi in analizami za proučevanje genske ekspresije v predimplantacijskem stanju in z metodami genomske diagnostike. komparativni pristop omogoča razvijanje adaptiranih metod za genetsko/genomsko spremljanje uravnavanja genske ekspresije med oploditvijo in implantacijo.

Metode poučevanja in učenja

Seminarji, konzultacije, laboratorijske vaje.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Študentje se seznanijo z osnovnimi principi embriogeneze in biotehnološkimi možnostmi za poseganje v razvoj zarodka. Poleg tega pridobijo tehnična in bioinformacijska znanja za spremljanje genske ekspresije v predimplantacijskih zarodkih.

Temeljni viri in literatura

Heiner Niemann, Christine Wrenzycki (2018): Animal Biotechnology 1, Reproductive Biotechnologies ISBN 978-3-319-92327-7, DOI 10.1007/978-3-319-92327-7, Springer International Publishing AG. Juan Carlos Gardón and Katy Satué (2021) Biotechnologies Applied to Animal Reproduction. ISBN 9781771888714, Apple Academic Press. Jose L. Estrada (2019) Biotechnology of Reproduction Special issue of Animals ISSN 2076-2615

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411