Biotske interakcije v agroekosistemih in varstvo rastlin

Opis predmeta

Inter- in intraspecifični odnosi v agroekosistemih. Interakcije med rastlinami, njihovimi škodljivci (žuželke, pršice, ogorčice) ali fitopatogenimi organizmi (glive, bakterije, virusi, viroidi, fitoplazme) in koristnimi organizmi v agroekosistemu. Škodljivčeva izbira gostitelja. Vpliv biotičnega stresa na izpad pridelka. Infekcijski procesi pri fitopatogenih organizmih. Vplivanje patogenov na metabolne procese gostiteljskih rastlin. Obrambne reakcije rastlin proti patogenom. Konstitutivna in inducibilna odpornost. Specifičnost odnosov med gostiteljem in parazitom. Poljsko in laboratorijsko določevanje odpornosti škodljivih organizmov. Neciljno delovanje fitofarmacevtskih sredstev in biotičnih agensov. Vmesni posevki, privabilni posevki, prekrivni posevki, antagonistične rastline, antifidanti, naravna fitofarmacevtska sredstva: koncepti in mehanizmi delovanja. Praktična uporaba biopesticidov (glive, bakterije, virusi). Laboratorijsko gojenje škodljivih in koristnih žuželk in drugih živali ter mikroorganizmov. Laboratorijsko in poljsko preizkušanje biopesticidov in biotičnih agensov (plenilske in parazitoidne žuželke, plenilske pršice, entomopatogene ogorčice).

Cilji in kompetence

Temeljni izobraževalni cilj je poglobitev znanja na področju inter- in intraspecifičnih odnosov med živimi organizmi v agroekosistemih ter načinov njihovega podnebnim in geografskih razmeram Slovenije prilagojenega zatiranja, s poudarkom na okolju in človeku sprejemljivejših metodah.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, seminarji, konzultacije, samostojno delo.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

 

Predviden študijski rezultat je kandidatovo razumevanje odnosov med živimi organizmi (zlasti na relaciji rastline – škodljivi organizmi – koristni organizmi) v agroekosistemih.

Reference nosilca

TRDAN STANISLAV

BOHINC, Tanja, TRDAN, Stanislav. Sowing mixtures of Brassica trap crops is recommended to reduce Phyllotreta beetles injury to cabbage. Acta Agric. Scand., B Soil Plant. Sci., 2013, vol. 63, issue 4, str. 297-303 [COBISS.SI-ID 7346041].

BOHINC, Tanja, HRASTAR, Robert, KOŠIR, Iztok Jože, TRDAN, Stanislav. Association between glucosinolate concentration and injuries caused by cabbage stink bugs Eurydema spp. (Heteroptera: Pentatomidae) on different Brassicas. Acta Sci., Agron. (Impr.), 2013, vol. 35, no. 1, str. 1-8 [COBISS.SI-ID 7393657].

LAZNIK, Žiga, TRDAN, Stanislav. An investigation on the chemotactic responses of different entomopathogenic nematode strains to mechanically damaged maize root volatile compounds. Exp. parasitol., 2013, vol. 134, issue 3, str. 349-355 [COBISS.SI-ID 7525241].

ŽEŽLINA, Ivan, ŠKVARČ, Andreja, BOHINC, Tanja, TRDAN, Stanislav. Testing the efficacy of single applications of five insecticides against Scaphoideus titanus on common grapevines. Int. j. pest manag., 2013, vol. 59, no. 1, str. 1-9 [COBISS.SI-ID 7363705].

BOHINC, Tanja, VAYIAS, Bill J., BARTOL, Tomaž, TRDAN, Stanislav. Assessment of insecticidal efficacy of diatomaceous earth and powders of common lavender and field horsetail against bean weevil adults. Neotropical entomology, 2013, vol. 42, iss. 6, str. 642-648 [COBISS.SI-ID 7728761].

LAZNIK, Žiga, TRDAN, Stanislav. The influence of insecticides on the viability of entomopathogenic nematodes (Rhabditida: Steinernematidae and Heterorhabditidae) under laboratory conditions. Pest manag. sci.. [Print ed.], 2013, v tisku [COBISS.SI-ID 7651705].

LAZNIK, Žiga, VIDRIH, Matej, TRDAN, Stanislav. The effects of different fungicides on the viability of entomopathogenic nematodes Steinernema feltiae (Filipjev), S. carpocapsae Weiser, and Heterorhabditis downesi Stock, Griffin & Burnell (Nematoda: Rhabditida) under laboratory condition. Chil. j. agric. res. (Print), 2012, vol. 72, no. 1, str. 62-67 [COBISS.SI-ID 7069049].

ROJHT, Helena, KOŠIR, Iztok Jože, TRDAN, Stanislav. Chemical analysis of three herbal extracts and observation of their activity against adults of Acanthoscelides obtectus and Leptinotarsa decemlineata using a video tracking system. Journal of plant diseases and protection. [Print ed.], 2012, vol. 119, no. 2, str. 59-67 [COBISS.SI-ID 7158649].

ROJHT, Helena, HORVAT, Aleksander, ATHANASSIOU, Christos G., VAYIAS, Bill J., TOMANOVIĆ, Željko, TRDAN, Stanislav. Impact of geochemical composition of diatomaceous earth on its insecticidal activity against adults of Sitophilus oryzae (L.) (Coleoptera: Curculionidae). Journal of pest science, 2010, vol. 83, no. 4, str. 429-436 [COBISS.SI-ID 6320761].

LAZNIK, Žiga, TÓTH, Tímea, LAKATOS, Tamás, VIDRIH, Matej, TRDAN, Stanislav. Control of the Colorado potato beetle (Leptinotarsa decemlineata [Say]) on potato under field conditions: a comparison of the efficacy of foliar application of two strains of Steinernema feltiae (Filipjev) and spraying with thiametoxam. Journal of plant diseases and protection. [Print ed.], 2010, vol. 117, no. 3, str. 129-135 [COBISS.SI-ID 6308985].

CELAR ACO FRANCI

KOS, Katarina, CELAR, Franci Aco. Sensitivity of the entomopathogenic fungus Beauveria bassiana (Bals.-Criv.) Vuill. to selected herbicides. Pest manag. sci.. [Print ed.], 2013, vol. 69, issue 6, str. 717-721 [COBISS.SI-ID 7277689].

BREGAR, Olja, MANDELC, Stanislav, CELAR, Franci Aco, JAVORNIK, Branka. Proteome analysis of the plant pathogenic fungus Monilinia laxa showing host specificity. Food technol. biotechnol., 2012, vol. 50, no. 3, str. 326-333 [COBISS.SI-ID 7207289].

GRIL, Tjaša, CELAR, Franci Aco, JAVORNIK, Branka, JAKŠE, Jernej. Fluorescent AFLP fingerprinting of Monilinia fructicola = Fluoreszenz-AFLP-Fingerprinting von Monilinia fructicola. Journal of plant diseases and protection. [Print ed.], 2010, vol. 117, no. 4, str. 168-172 [COBISS.SI-ID 6346105].

PASTIRČÁKOVÁ, Katarína, PASTIRČÁK, Martin, CELAR, Franci Aco, SHIN, Hyeon-Dong. Guignardia aesculi on species of Aesculus: new records from Europe and Asia. Mycotaxon, 2009, vol. 108, april-June, str. 287-296. [COBISS.SI-ID 5991801].

DERMASTIA MARINA

PREZELJ, Nina, NIKOLIĆ, Petra, GRUDEN, Kristina, RAVNIKAR, Maja, DERMASTIA, Marina. Spatiotemporal distribution of flavescence dorée phytoplasma in grapevine. Plant Pathol., 2013, vol. 62, no. 4, str. 760-766 [COBISS.SI-ID 2656079].

MILJKOVIĆ, Dragana, STARE, Tjaša, MOZETIČ, Igor, PODPEČAN, Vid, PETEK, Marko, WITEK, Kamil, DERMASTIA, Marina, LAVRAČ, Nada, GRUDEN, Kristina. Signalling network construction for modelling plant defence response. PloS one, 2012, vol. 7, no. 12, str. e51822-1e51822-18 [COBISS.SI-ID 26363431].

KOGOVŠEK, Polona, KLADNIK, Aleš, MLAKAR, Jana, TUŠEK-ŽNIDARIČ, Magda, DERMASTIA, Marina, RAVNIKAR, Maja, POMPE NOVAK, Maruša. Distribution of Potato virus Y in potato plant organs, tissues and cells. Phytopathology. [Print ed.], 2011, vol. 101, no. 11, str. 1292-1300 [COBISS.SI-ID 2401359].

NIKOLIĆ, Petra, MEHLE, Nataša, GRUDEN, Kristina, RAVNIKAR, Maja, DERMASTIA, Marina. A panel of real-time PCR assays for specific detection of three phytoplasmas from the apple proliferation group. Mol. cell. probes, 2010, vol. 24, issue 5, str. 303-309 [COBISS.SI-ID 2248015].

HREN, Matjaž, NIKOLIĆ, Petra, ROTTER, Ana, BLEJEC, Andrej, TERRIER, Nancy, RAVNIKAR, Maja, DERMASTIA, Marina, GRUDEN, Kristina. 'Bois noir' phytoplasma induces significant reprogramming of the leaf transcriptome in the field grown grapevine. BMC Genomics, 2009, vol. 10, no. 460, 38 str. [COBISS.SI-ID 2103375].

RIJAVEC, Tomaž, KOVAČ, Maja, KLADNIK, Aleš, CHOUREY, Prem S., DERMASTIA, Marina. A comparative study on the role of cytokinins in caryopsis development in the maize miniature1 seed mutant and its wild type. J. integr. plant biol. (Print), 2009, vol. 51, no. 9, str. 840-849 [COBISS.SI-ID 2076239].

Temeljni viri in literatura

Agrios, G. 2005. Selective chapters from book Plant pathology, 5th edition. Elsevier Academic Press: 922 str., ISBN 0-12-044565-4.

Dermastia, M. 2007. Pogled v rastline. Ljubljana, Nacionalni inštitut za biologijo: 237 str., ISBN 978-961-90363-7-2.

Gillings M. 2004. Plant Microbiology, BIOS Scientific Publ: 390 str.; ISBN-10: 1859962246.

Perry, R.N., Moens, M. 2006. Plant nematology. CABI Publishing, Wallingford: 447 str., ISBN 1845930568.

Peterson, R.K.D., Higley, L.G. 2000. Biotic stress and yield loss. CRC Press, Boca Raton, London, New York, Washington: 261 str., ISBN 0-8493-1145-4.

Pimentel, D. 2002. Encyclopedia od pest management. Taylor & Francis, Boca Raton, London, New York, Singapore: 929 str., ISBN 0-8247-0632-3.

Prell, H.H., Day, P.R. 2000. Plant fungal pathogen interaction – A classical and molecular view. Springer-Verlag, Berlin etc., 214 str. ISBN 3-540-66727-X.

van Lenteren, 2003. Quality control and production of biological control agents. CABI Publishing, Wallingford: 327 str., ISBN 0-85199-688-4.

in
revijalni članki s področja, tekoča periodika, druga učna gradiva…

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411