Dendroekologija, rastne in strukturne značilnosti gozdnih sestojev

Opis predmeta

Dendroekologija: osnove dendrokronološkega dela, načrtovanje vzorčenja, odvzem vzorcev, priprava za merjenje, kontrola podatkov, datiranje in sinhroniziranje. Opis branike kot osnovne enota dendrokronologije. Anomalije branik. Tehnike standardizacije dendrokronoloških podatkov ter povezava med okoljskimi dejavniki (klima, ostali dejavniki) in različnimi podatki, vezanimi na braniko (širina, razmerje med ranim in kasnim lesom, širino ranega in kasnega lesa, gostoto, izotopsko zgradbo,…).

Rastni procesi v sestoju: modeliranje rasti in razvoja sestojev. Napovedljivost in usmerljivost razvoja sestojev. Analiza in modeliranje kakovostne zgradbe sestoja ter vrednostnih karakteristik gozdnih ekosistemov. Kalkulacija in napoved donosov v sestoju. Odzivi gozdov na ukrepanje.

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Cilj je spoznati aktualne raziskovalne vsebine in tehnike s področij dendroekologije in prirastoslovja.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja (izbrane vsebine), konzultacije, laboratorijske in seminarske vaje, terensko delo, vključitev v raziskovalni projekt.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Kandidat pridobi znanja o strukturi, rasti, razvoju gozdnih sestojev, njihovi odzivnosti na izvedene ukrepe in druge vplive. Spozna osnove dendroekologije; osvoji tehnike vzorčenja, merjenje, datiranja in sinhroniziranja drevesnih branik. Seznanitev z modeliranjem razvoja gozdnih sestojev ter z dendrokronološkimi metodami modeliranja odziva dreves na okoljske dejavnike.

Temeljni viri in literatura

Cook, E. R. / Kairiukstis, L. A., 1989. Methods of dendrochronology (applications in the environmental sciences).- Dordrecht, Boston, London, Kluwer academic publishers, 394 s.

Hans-Peter Kahle, Timo Karjalainen, Annette Schuck, Göran I. Ågren, Seppo Kellomäki, Karl Mellert, Jörg Prietzel, Karl-Eugen Rehfuess and Heinrich Spiecker (editors). 2008. Causes and Consequences of Forest Growth Trends in Europe – Results of the Recognition Project. EFI, Research Report 21, Brill Academic Publishers: Leiden, Boston, Köln, 262 s.

Kimmins, J. P., 1997. Forest Ecology: A Foundation for Sustainable Management. Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 596 str.

Legendre, P., Legendre L. 1998. Numerical Ecology. Developments in Enironmental Modelling, 20, Elsevier Science, 870 s.

Levanič, T. Dendrokronologija – skripta.

Pretzsch, H. 2001. Modellirung des Waldwachtums. Parey Berlin, 341 s.

In revijalni članki s področja, tekoča periodika, druga učna gradiva…

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411