Dendrologija in gozdni genski viri

Opis predmeta

Paleobotanika, paleoekologija, filogenija in biogeografija pomembnejših drevesnih družin, rodov in vrst, genetski vidiki evolucije, evolucijski procesi v naravnih populacijah gozdnih drevesnih vrst in speciacija, zgodovinski razvoj gozdov v svetu in Sloveniji. Ledenodobna zatočišča in poledenodobni razvoj glavnih drevesnih vrst. Raziskave populacij gozdnega drevja: naravna variabilnost in prilagoditveni potencial izbranih drevesnih vrst, njun pomen in dejavniki, ki ju ogrožajo, novosti iz sistematike.

Pomen gozdnih genskih virov in njihovega ohranjanja. Vpliv gospodarjenja z gozdom na genetsko strukturo populacij gozdnega drevja, pomen ohranjanja genetske variabilnosti kot pomembnega prilagoditvenega potenciala naravnih populacij gozdnega drevja. Oblikovanje sodobnih žlahtniteljskih programov za izbrane gozdne drevesne vrste. Biotehnologija v gozdarstvu, njeni možni vplivi na okolje in njihovo vrednotenje. Zunajgozdni nasadi drevesnih vrst, problematika vnašanja tujih drevesnih vrst. Invazivne drevesne vrste, njihov vpliv na stabilnost ekosistemov in možnosti njihovega obvladovanja.

Cilji in kompetence

Izobraževalni cilji so nadgraditi temeljna znanja na področju dendrologije, gozdne genetike in ohranjanja gozdnih genskih virov, prav tako pa poglobiti razumevanje temeljnih mehanizmov in procesov pri gospodarjenju z gozdnimi ekosistemi.

Kompetence, ki jih pridobi kandidat, obsegajo poglobljeno znanje s področja in obvladovanje raziskovalnih metod. Pridobljeno poglobljeno temeljno znanje je sposoben povezovati in nadgrajevati z drugimi raziskovalnimi področji.

Metode poučevanja in učenja

Izbrana poglavja določenih vsebin (predavanja ali konzultacije), voden seminar, izdelava seminarskega dela in njegov zagovor, sodelovanje pri raziskovalnem delu nosilca.  

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje: slušatelj se usposobi za samostojno raziskovalno delo na obravnavanem področju. Osvoji obvladovanje sodobnih raziskovalnih metod in izvajanja aplikativnih in temeljnih raziskav. Pridobi tudi spretnosti akademskega nastopanja in argumentiranja svojih stališč, prav tako je sposoben razumevanja načinov in pomena povezovanja raziskovalnega, razvojnega in pedagoškega dela.

Reference nosilca

Prof. dr. Robert Brus

BRUS, Robert, 2010. Growing evidence for the existence of glacial refugia of European beech (Fagus sylvatica L.) in the south-eastern Alps and north-western Dinaric Alps. Period. biol., 2010, vol. 112, no. 3, str. 239-246, ilustr. [COBISS.SI-ID 3010470], IF (2010) = 0,117. (CAB AN 20123347924)

HEMERY, G. E., Clark, J. R., Aldinger, E., Claessens, H., Malvolti, m. e., O’Connor, E., Raftoyannis, Y., Savill, P. S., BRUS, Robert, 2010. Growing scattered broadleaved tree species in Europe in a changing climate : a review of risks and opportunities. Forestry (Lond.), 2010, vol. 83, no. 1, 65-81. http://dx.doi.org/10.1093/forestry/cpp034, doi: 10.1093/forestry/cpp034. [COBISS.SI-ID 2508198], IF (2010) = 1,46. (CAB AN 20103070297)

BRUS, Robert, BALLIAN, Dalibor, BOGUNIĆ, Faruk, BOBINAC, Martin, IDŽOJTIĆ, Marilena, 2011. Leaflet morphometric variation of service tree (Sorbus domestica L.) in the Balkan Peninsula. Plant Biosyst. (Firenze, Testo stamp.), 2011, vol. 145, no. 2, str. 278-285, ilustr. http://dx.doi.org/10.1080/11263504.2010.549660, doi: 10.1080/11263504.2010.549660. [COBISS.SI-ID 3156390], IF (2011) = 1,418. (CAB AN 20113262076)

BRUS, Robert, BALLIAN, Dalibor, ZHELEV, Petr, PANDŽA, Marija, BOBINAC, Martin, ACEVSKI, Jane, RAFTOYANNIS, Yannis, JARNI, Kristjan, 2011. Absence of geographical structure of morphological variation in Juniperus oxycedrus L. subsp. oxycedrus in the Balkan Peninsula. European journal of forest research (Print), 2011, vol. 130, no. 4, str. 657-670, ilustr. http://dx.doi.org/10.1007/s10342-010-0457-1, doi: 10.1007/s10342-010-0457-1. [COBISS.SI-ID 3086502], IF (2011) = 1,982. (CAB AN 20113221436)

JARNI, Kristjan, DE CUYPER, Bart, BRUS, Robert, 2012. Genetic variability of Wild Cherry (Prunus avium L.) seed stands in Slovenia as revealed by nuclear microsatellite loci. PloS one, 2012, vol. 7, iss. 7, 5 str. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0041231, doi: 10.1371/journal.pone.0041231. [COBISS.SI-ID 3415974], IF (2012) = 3,73. (CAB AN 20123288777)

GAJŠEK, Domen, JARNI, Kristjan, BRUS, Robert, 2013. Infection patterns and hosts of Arceuthobium oxycedri (DC.) M. Bieb. in Slovenia. For. pathol. (Print), 2013, vol. 43, no. 3, str. 185-192, ilustr. http://dx.doi.org/10.1111/efp.12014, doi: 10.1111/efp.12014. [COBISS.SI-ID 3490726], IF (2012) = 1,67. (CAB AN 20133225998)

Temeljni viri in literatura

– Briggs, D.E.G., 2003. Palaeobiology II. Oxford, Blackwell, 583 s.

– Eriksson, G., Ekberg, I., Clapham, D., 2006. An Introduction to Forest Genetics. Uppsala, 185 s.

– Geburek, T., Turok, J. (eds.), 2005. Conservation and Management of Forest Genetic Resources in Europe. Arbora Publishers, 700 s.

– Roloff, A., et al, 1996-2014. Enzyklopädie der Holzgewächse: Handbuch und Atlas der Dendrologie. Wiley.

 

– tekoča znanstvena periodika

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411